PROFET Daniel i bin stap winim 500 yia paslain long taim mama i karim Jisas. Tasol Jehova i kamapim sampela tok long Daniel i helpim ol man long save long wanem taim holi spirit bai makim Jisas long kamap Mesaia, o Krais. God i tokim Daniel: “Yu mas harim na save olsem, stat long taim dispela tok i kamap bilong wokim gen Jerusalem, 7 taims 7-pela yia [“7-pela wik,” NW ] na 62 taims 7-pela yia [“62 wik,” NW ] i mas pinis pastaim, orait na dispela bikman God i bin makim, em bai i kamap. Insait long dispela taim bai ol i wokim Jerusalem gen wantaim ol rot insait long taun na bikpela baret i raunim banis bilong taun. Tasol ol dispela yia bai i stap olsem taim bilong hevi.”—Daniel 9:25, sta.

Bilong save long taim Mesaia i kam, pastaim yumi mas save long wanem taim stret ol i kirap kaunim ol yia i kamap paslain long Mesaia i kam. Tok profet i tok, dispela haptaim i “stat long taim dispela tok i kamap bilong wokim gen Jerusalem.” Long wanem taim dispela “tok i kamap”? Man bilong raitim Baibel, Nehemia, em i tok dispela tok bilong wokim gen banis bilong Jerusalem i kamap long “namba 20 yia bilong Artaserksis i stap king.” (Nehemia 1:1; 2:1, 5-8) Ol saveman i tokaut olsem yia 474 B.C.E., em i namba wan yia Artaserksis i mekim wok king long yia olgeta. Olsem na namba 20 yia bilong wok king bilong em i kamap long 455 B.C.E. Orait nau yumi save long taim bilong kirap kaunim ol yia em tok profet bilong Daniel long Mesaia i stori long en, em 455 B.C.E.

Daniel i kamapim hamas yia i mas pinis pastaim na bihain “bikman God i makim” bai kamap. Tok profet i tok long “7-pela wik na 62 wik”—em 69 wik olgeta. Dispela haptaim i longpela olsem wanem? Olgeta wan wan wik i makim 7-pela yia.* Ol Juda bilong bipo i save gut long dispela kain haptaim olsem wik i makim 7-pela yia. Olsem: Olgeta namba 7 yia em yia Sabat. (Kisim Bek 23:10, 11) Olsem na dispela 69 wik tok profet i makim i olsem 69 taims 7-pela yia, em 483 yia.

Nau yumi mas kaunim ol yia. Sapos yumi kirap long 455 B.C.E., na kaunim i go 483 yia, yumi kamap long yia 29 C.E. Long dispela yia stret Jisas i kisim baptais na kamap Mesaia!# (Luk 3:1, 2, 21, 22) Truim bilong dispela tok profet bilong Baibel i strongim tru bilip bilong yumi, a?


*  Lukim sta long Daniel 9:24 long Buk Baibel.

#  Kirap long 455 B.C.E. i go inap long 1 B.C.E. em 454 yia. Kirap long 1 B.C.E. i go inap long 1 C.E. em wanpela yia (i no gat yia siro). Na kirap long 1 C.E. i go inap long 29 C.E. em 28 yia. Taim yumi bungim ol dispela tripela namba, yumi kisim 483 yia. Ol i kilim i dai Jisas long 33 C.E., namel long namba 70 wik. (Daniel 9:24, 26) Lukim buk Putim Yau Long Tok Profet Bilong Daniel! sapta 11, na Insight on the Scriptures, Volium 2, pes 899-901. Ol Witnes Bilong Jehova i wokim ol dispela buk.

“70 WIK”
490 yia
7-pela wik
(49 yia)
62 wik
(434 yia)

←B.C.E. | C.E.→

1-pela wik
(7-pela yia)
455

“Tok i kamap bilong wokim gen Jerusalem”

Ol hip pipia ston bilong Jerusalem
406

Ol i wokim gen Jerusalem

Ol i wokim gen Jerusalem
29

Mesaia i kam

Jisas i kisim baptais
33

“Ol i kilim” Mesaia

Jisas i dai
36

“70 wik” i pinis

Soldia bilong Rom

← Go bek long sapta