Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

SAPTA 5

Pe Bilong Baim Bek Ol Man—Nambawan Gutpela Presen God i Givim

Pe Bilong Baim Bek Ol Man—Nambawan Gutpela Presen God i Givim

Pe bilong baim bek ol man em wanem samting?

Olsem wanem God i bin wokim dispela pe?

Dispela pe inap mekim wanem long yu?

Yu ken mekim wanem bilong soim olsem yu tenkyu tru long dispela pe?

WANEM samting i nambawan gutpela presen yu bin kisim? I no olsem man i mas tromoi bikpela mani bilong baim presen na bai yu ting em i gutpela presen. Nogat, pe bilong presen i no makim olsem presen i gutpela o i no gutpela tumas. Tasol taim presen i mekim yu i amamas o inapim yu long samting yu sot long en, em i wanpela gutpela presen long yu.

2 Long olgeta presen yu inap amamas long kisim, i gat wanpela presen i winim tru olgeta narapela. Em i wanpela presen God i bin givim long ol manmeri. Jehova i bin givim planti samting long yumi, tasol nambawan gutpela presen em i bin givim em ofa bilong Pikinini bilong em, Jisas Krais, long baim bek yumi. (Matyu 20:28) Olsem yumi bai lukim long dispela sapta, dispela ofa em i nambawan gutpela presen yu inap kisim, long wanem, em inap givim bikpela amamas long yu na inapim ol bikpela laik bilong yu. Pe bilong baim bek ol man em i nambawan bikpela samting i soim olsem Jehova i laikim yu.

PE BILONG BAIM BEK OL MAN EM WANEM SAMTING?

3 Pe bilong baim bek ol man em i rot bilong Jehova long kisim bek ol manmeri long sin na dai. (Efesus 1:7) Bilong kliagut long mining bilong dispela tok bilong Baibel, yumi mas tingim ol samting i bin kamap long gaden Iden. Sapos yumi kliagut long ol samting Adam i bin lusim taim em i mekim sin, bai yumi luksave long as na pe bilong baim bek ol man em i wanpela gutpela presen tru long yumi.

4 Taim Jehova i wokim Adam, em i givim wanpela gutpela samting tru long em—laip i gutpela olgeta. Tingim ol samting dispela i mekim long Adam. Skin na tingting bilong em i gutpela olgeta, olsem na em bai i no sik, go lapun, o i dai. Em i no gat sin, olsem na em inap pas gut tru wantaim Jehova. Baibel i tok Adam em i “pikinini bilong God.” (Luk 3:38) Olsem na Adam i pas gut wantaim God Jehova, olsem wanpela pikinini man i pas gut wantaim gutpela papa. Jehova i toktok wantaim pikinini bilong em long graun, em i givim gutpela wok long Adam na i tokim em long ol samting em i mas mekim.—Stat 1:28-30; 2:16, 17.

5 God i wokim Adam “i kamap olsem God yet.” (Stat 1:27) Dispela i no makim olsem lukluk bilong Adam i wankain olsem bilong God. Olsem yumi bin lainim long Sapta 1 bilong dispela buk, Jehova em i wanpela spirit. (Jon 4:24) Olsem na Jehova i no gat bodi bilong graun. God i wokim Adam i kamap olsem Em yet, dispela i makim olsem Adam i gat ol pasin bilong God, olsem pasin laikim, savetingting, stretpela pasin, na strong. Adam i olsem Papa bilong em long wanpela narapela rot tu, em i stap fri long makim rot em i laik bihainim. Olsem na Adam i no olsem wanpela masin bilong mekim tasol ol samting God i makim em long mekim, nogat. Adam inap wokim ol disisen, na makim wanem samting i stret na wanem samting i no stret. Sapos em i bin makim rot bilong bihainim tok bilong God, em bai stap oltaim long Paradais long graun.

6 Tru tumas, taim Adam i sakim tok bilong God na God i tok em i mas i dai, Adam i lusim samting i dia tumas. Sin bilong em i mekim na em i lusim laip i gutpela olgeta na olgeta blesing bilong en. (Stat 3:17-19) Sori tru, Adam yet na ol pikinini bilong em bai kamap bihain ol i lus long kisim dispela gutpela laip. Baibel i tok: “Wanpela man i bin mekim sin, na long dispela pasin sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam. Na dai i kisim olgeta man, long wanem, olgeta man i bin mekim sin.” (Rom 5:12) Yes, yumi olgeta i bin kisim sin long Adam. Olsem na Baibel i tok Adam i “kalabusim” em yet na ol pikinini bilong em long sin na dai. (Rom 7:14) I no gat rot bilong helpim Adam o Iv, long wanem, long laik bilong ol yet ol i sakim tok bilong God. Tasol olsem wanem long ol pikinini bilong tupela, na olsem wanem long yumi?

7 Jehova i helpim ol manmeri long rot bilong pe bilong baim bek ol man. Em i wanem samting? Pe bilong baim bek man i makim tupela samting. Namba wan, em i pe i opim rot long man i ken kamap fri o em i pe bilong baim bek wanpela samting. Yumi ken tok em i olsem pe bilong baim bek pikinini em sampela man i bin stilim long papamama. Namba tu, em i karamapim o baim pe bilong wanpela samting. Em i olsem kompensesen i karamapim pe bilong wanpela samting i bagarap o hevi man i kisim. Olsem: Sapos wanpela man i kamapim wanpela bagarap, em i mas givim pe i stret long, o i karamapim, pe bilong ol samting i bin bagarap.

8 Olsem wanem yumi inap karamapim pe bilong ol samting Adam i bin lusim na lusim kalabus bilong sin na dai? Nau yumi ken skelim pe bilong baim bek ol man em Jehova i wokim rot bilong en na ol samting dispela inap mekim long yu.

JEHOVA I WOKIM ROT BILONG BAIM BEK OL MAN

9 Laip i gutpela olgeta i lus, olsem na laip bilong wanpela man i no gutpela olgeta i no inap baim bek dispela laip. (Song 49:7, 8) I mas i gat pe i wankain olsem samting i lus. Dispela i stret wantaim stiatok long stretpela pasin em Baibel i kamapim, em i tok: “Sapos em i laik wantok i dai, orait em yet i mas i dai.” (Lo 19:21) Olsem na wanem samting bai baim bek laip i gutpela olgeta em Adam i lusim? I mas i gat narapela laip i gutpela olgeta “bilong baim bek olgeta manmeri.”—1 Timoti 2:6.

Jisas i dai olsem ofa bilong baim bek ol man

Jehova i givim dispela wanpela Pikinini tasol olsem pe bilong baim bek yumi

10 Olsem wanem Jehova i wokim rot bilong baim bek ol man? Em i salim wanpela bilong ol pikinini spirit bilong em i gutpela olgeta i kam daun long graun. Tasol Jehova i skelim gut wanem pikinini spirit em bai salim. Em i salim pikinini em i laikim tumas, em dispela wanpela Pikinini bilong em. (1 Jon 4:9, 10) Dispela Pikinini i redi long lusim ples bilong em long heven. (Filipai 2:7) Olsem yumi lainim long sapta i kamap paslain long dispela, Jehova i wokim mirakel taim em i kisim laip bilong dispela Pikinini na putim long bel bilong Maria. Long rot bilong holi spirit bilong God, mama i karim Jisas i gutpela olgeta na i no gat sin.—Luk 1:35.

11 Olsem wanem wanpela man inap stap olsem pe bilong baim bek planti milion manmeri? Orait, olsem wanem ol manmeri i kamap sinman? Tingim, taim Adam i mekim sin, em i lusim laip i gutpela olgeta. Olsem na em i no inap givim dispela long ol pikinini bilong em. Em i givim sin na dai tasol long ol. Jisas, em Baibel i kolim “Adam i kamap bihain tru,” em i gat laip i gutpela olgeta, na em i no bin mekim sin. (1 Korin 15:45) I olsem Jisas i kisim ples bilong Adam na bai em i ken kisim bek yumi. Taim em i bihainim tru tok bilong God na i givim laip bilong em i gutpela olgeta, Jisas i baim bek ol man long sin bilong Adam. Long dispela rot ol pikinini bilong Adam inap bilip na wet long ol gutpela samting.—Rom 5:19; 1 Korin 15:21, 22.

12 Baibel i stori long pen na hevi Jisas i karim paslain long em i dai. Ol man i wipim em nogut tru, ol i nilim em long diwai pos, na em i karim bikpela pen na dai long pos. (Jon 19:1, 16-18, 30; Apendiks) Bilong wanem Jisas i mas karim bikpela pen olsem? Long wanpela sapta i kamap bihain, bai yumi lainim olsem Satan i bin sutim tok long Jehova olsem i no gat wanpela wokman bai stap gut long Em taim traim i painim ol. Jisas i stap gut long God maski em i karim bikpela pen tru, na long dispela rot em i givim nambawan gutpela bekim long tok Satan i bin sutim long God. Jisas i kamapim klia olsem man i gutpela olgeta na i stap fri long makim ol samting em i laik mekim, em inap stap gut long God maski Satan i mekim wanem. Jehova i amamas tru long gutpela Pikinini bilong em i stap gut long em!—Sindaun 27:11.

13 Olsem wanem Jisas i givim pe bilong baim bek ol man? Long de namba 14 bilong mun Nisan bilong ol Juda long 33 C.E., Jehova i larim ol man i kilim i dai Pikinini bilong em i gutpela olgeta na i no gat sin. Olsem na Jisas i givim laip bilong em i gutpela olgeta olsem ofa bilong mekim “wanpela taim tasol.” (Hibru 10:10) Long de namba 3 bihain long Jisas i dai, Jehova i kirapim em bek olsem spirit. Long heven, Jisas i givim pe bilong laip bilong em i gutpela olgeta long God olsem ofa bilong baim bek ol pikinini bilong Adam. (Hibru 9:24) Jehova i orait long ofa bilong Jisas bilong baim bek ol man long kalabus bilong sin na dai.—Rom 3:23, 24.

OL SAMTING OFA BILONG JISAS INAP MEKIM LONG YU

14 Maski yumi gat sin, dispela pe bilong baim bek ol man i mekim na yumi inap kisim planti gutpela blesing. Nau yumi ken skelim olsem wanem dispela nambawan gutpela presen i kam long God i helpim yumi long nau na long bihain.

15Lusim ol rong. Yumi kisim sin bilong Adam, olsem na yumi hatwok tru long mekim pasin i stret. Yumi olgeta i save mekim sin long rot bilong sampela toktok na pasin bilong yumi. Tasol long rot bilong ofa bilong Jisas long baim bek ol man, God bai “lusim ol sin bilong yumi.” (Kolosi 1:13, 14) Tasol bilong God i ken mekim olsem, yumi mas bel hevi tru long rong yumi mekim. Na tu, long pasin daun yumi mas askim Jehova long lusim rong bilong yumi, long wanem, yumi bilip long ofa bilong Pikinini bilong em long baim bek ol man.—1 Jon 1:8, 9.

16Klinpela maus bilong bel long ai bilong God. Sapos maus bilong bel i kotim yumi, dispela inap mekim na yumi ting i no gat gutpela samting yumi ken wetim na yumi pilim olsem yumi no gutpela man. Tasol long rot bilong ofa bilong Jisas, Jehova inap lusim rong bilong yumi, olsem na rot i op long yumi ken lotuim em na maus bilong bel i no kotim yumi maski yumi gat sin. (Hibru 9:13, 14) Dispela i mekim na yumi no pret long toktok wantaim Jehova, yumi ken go klostu long em long rot bilong beten. (Hibru 4:14-16) Taim maus bilong bel i no kotim yumi, yumi stap bel isi, amamas long yumi yet, na stap belgut.

17Yumi wet long kisim laip oltaim long Paradais long graun. Rom 6:23 i tok: “Sin i save givim pe long ol wokboi bilong en. Dispela pe em dai tasol.” Dispela ves i tok moa: “Tasol God i save givim nating presen long yumi, em laip i stap oltaim. Dispela laip yumi kisim long wok bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi.” Long Sapta 3 bilong dispela buk, yumi bin stori long ol blesing bilong Paradais bai kamap long graun. (KTH 21:3, 4) Olgeta dispela blesing bilong bihain na laip oltaim na skin bai gutpela olgeta, ol bai kamap tru, long wanem, Jisas i dai bilong helpim yumi. Bilong kisim ol dispela blesing, yumi mas soim olsem yumi tenkyu tru long dispela presen bilong baim bek ol man.

OLSEM WANEM YU KEN SOIM TENKYU BILONG YU?

18 Bilong wanem yumi mas tenkyu tru long Jehova long dispela pe bilong baim bek ol man? Presen i gutpela tru taim man bilong givim presen i bin lusim taim, strong, o sampela mani na bai em i ken givim dispela presen. Taim yumi luksave olsem man i givim presen, long wanem, em i laikim tru yumi, yumi pilim dispela long bel. Pe bilong baim bek ol man em i nambawan gutpela presen, long wanem, God i lusim bikpela samting bilong em yet bilong wokim rot long kamapim dispela presen. Jon 3:16 i tok: “God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol.” Dispela pe bilong baim bek ol man em i nambawan bikpela samting i soim olsem Jehova i laikim tru yumi. Em i kamapim tu pasin laikim bilong Jisas, long wanem, em i redi long givim laip bilong em bilong helpim yumi. (Jon 15:13) Olsem na dispela ofa i mas kirapim yumi long bilip tru olsem Jehova na Pikinini bilong em i laikim yumi olgeta wan wan.—Galesia 2:20.

19 Orait yu ken mekim wanem bilong soim olsem yu tenkyu long dispela presen bilong baim bek ol man? Namba wan samting, kisim sampela save moa long Bikpela Man Bilong Givim ol samting, em Jehova. (Jon 17:3) Pasin bilong stadi long Baibel long rot bilong dispela buk bai helpim yu long mekim olsem. Taim yu kisim sampela save moa long Jehova, pasin bilong yu long laikim em bai go bikpela. Na dispela pasin bilong laikim em bai mekim na yu gat laik long mekim ol samting em i laikim.—1 Jon 5:3.

Meri i ritim Baibel

Pasin bilong kisim sampela save moa long Jehova i wanpela rot bilong soim olsem yu tenkyu long presen em i bin givim bilong baim bek ol man

20Bilip long ofa bilong Jisas bilong baim bek ol man. Jisas yet i tok: “Man i bilip long Pikinini, em i gat laip i stap gut oltaim oltaim.” (Jon 3:36) Yumi ken mekim wanem bilong soim olsem yumi bilip long Jisas? Yumi no kamapim dispela kain bilip long rot bilong toktok tasol. Jems 2:26 i tok: ‘Sapos bilip bilong man i no kamapim gutpela pasin tu, orait bilip bilong dispela man i olsem em i dai pinis.’ Yes, yumi soim trupela bilip long rot bilong ol “gutpela pasin” bilong yumi. Wanpela rot bilong soim olsem yumi bilip long Jisas, em yumi givim bel long bihainim em long ol tok na pasin bilong yumi.—Jon 13:15.

21Go long Kaikai Bilong Bikpela i save kamap olgeta yia. Long nait bilong Nisan 14, 33 C.E., Jisas i kamapim wanpela bikpela bung em Baibel i kolim ‘kaikai bilong Bikpela.’ (1 Korin 11:20; Matyu 26:26-28) Narapela nem bilong dispela bung em Memorial bilong tingim dai bilong Krais. Jisas i kamapim dispela bung bilong helpim ol aposel na olgeta trupela Kristen i kamap bihain long ol long tingim olsem long rot bilong dai bilong em olsem man i gutpela olgeta, em i givim laip bilong em olsem ofa. Jisas i tokim yumi: “Yupela i mas mekim olsem bilong tingim mi.” (Luk 22:19) Pasin bilong go long Memorial bai kirapim yumi long tingim bikpela pasin laikim em Jehova na Jisas i bin kamapim long rot bilong dispela pe bilong baim bek ol man. Yumi ken soim olsem yumi tenkyu tru long dispela ofa na go long Memorial bilong tingim dai bilong Jisas long olgeta yia.*

22 Dispela pe bilong baim bek ol man em Jehova i bin stretim, em i wanpela gutpela presen tru. (2 Korin 9:14, 15) Dispela gutpela presen inap helpim ol man i dai pinis. Sapta 6 na 7 bai skelim olsem wanem dispela presen bai helpim ol.

OL TOK BAIBEL I LAINIM YUMI LONG EN

  • Pe bilong baim bek ol man em rot bilong Jehova long kisim bek ol manmeri long sin na dai.—Efesus 1:7.
  • Jehova i stretim pe bilong baim bek ol man long rot bilong salim dispela wanpela Pikinini i kam i dai bilong helpim yumi.—1 Jon 4:9, 10.
  • Long rot bilong dispela ofa, God i lusim rong bilong yumi, maus bilong bel i no kotim yumi, na yumi wet long kisim laip oltaim.—1 Jon 1:8, 9.
  • Long rot bilong kisim sampela save moa long Jehova, bilip long ofa bilong Jisas, na go long Kaikai Bilong Bikpela, yumi soim olsem yumi tenkyu long dispela pe bilong baim bek ol man.—Jon 3:16.

*  Bilong kisim sampela save moa long mining bilong Kaikai Bilong Bikpela, lukim Apendiks.


Ol Askim Bilong Stadi

1, 2. (a) Wanem kain presen i gutpela tru long yu yet? (b) Bilong wanem yumi ken tok pe bilong baim bek ol man em i nambawan gutpela presen yu inap kisim?

3. Pe bilong baim bek ol man em wanem samting? Yumi mas kliagut long wanem samting na bai yumi luksave olsem dispela presen i gutpela tru?

4. Laip i gutpela olgeta i mekim na Adam i stap olsem wanem?

5. Wanem mining bilong dispela tok bilong Baibel olsem God i wokim Adam “i kamap olsem God yet”?

6. Taim Adam i sakim tok bilong God, em i lusim wanem samting? Dispela i mekim wanem long ol pikinini bilong em?

7, 8. Pe bilong baim bek man i makim wanem tupela samting?

9. I mas i gat wanem kain pe bilong baim bek ol man?

10. Olsem wanem Jehova i wokim rot bilong baim bek ol man?

11. Olsem wanem wanpela man inap stap olsem pe bilong baim bek planti milion manmeri?

12. Pen na hevi Jisas i karim i kamapim klia wanem samting?

13. Olsem wanem Jisas i givim pe bilong baim bek ol man?

14, 15. Bilong God i ken “lusim ol sin bilong yumi,” yumi mas mekim wanem?

16. Wanem samting i helpim yumi long lotuim God na maus bilong bel i no kotim yumi? Maus bilong bel i no kotim yumi, dispela i helpim yumi olsem wanem?

17. Jisas i dai bilong helpim yumi, olsem na yumi inap kisim wanem ol blesing?

18. Bilong wanem yumi mas tenkyu tru long Jehova long dispela pe bilong baim bek ol man?

19, 20. Yu ken mekim wanem bilong soim olsem yu tenkyu long dispela presen bilong God long baim bek ol man?

21, 22. (a) Bilong wanem yumi mas i go long Kaikai Bilong Bikpela i save kamap olgeta yia? (b) Sapta 6 na 7 bai skelim wanem samting?