Wanem samting i painim yumi taim yumi dai?

Bilong wanem yumi save dai?

Yu ting em bai i mekim gut bel bilong yumi long save long wanem samting tru i painim man i dai?

OL MAN i bin tingting long ol dispela askim inap planti tausen yia. Em ol bikpela askim. Maski yumi husat o yumi stap long wanem hap, bekim bilong ol dispela askim i bikpela samting long yumi.

2 Long sapta i kamap paslain long dispela, yumi bin skelim olsem wanem ofa bilong Jisas Krais long baim bek ol man i opim rot long kisim laip oltaim. Yumi lainim tu olsem Baibel i tok profet long taim “ol manmeri bai i no i dai moa.” (KTH 21:4) Tasol yumi olgeta i save dai. Saveman King Solomon i tok: “Ol man i gat laip…ol i save bai ol i dai.” (Saveman 9:5) Yumi save mekim ol samting bilong yumi ken i stap laip longpela taim. Tasol yumi save tingting long wanem samting bai painim yumi taim yumi dai.

3 Taim ol man yumi save laikim i dai, yumi krai sori. Na ating yumi askim: ‘Wanem samting i painim ol taim ol i dai? Ol i karim pen? Ol i save lukluk long yumi? Yumi inap helpim ol? Bai yumi lukim ol bihain?’ Ol lotu i save kamapim kain kain bekim long ol dispela askim. Sampela i tok sapos yu bihainim gutpela pasin long laip bilong yu, bai yu go long heven, tasol sapos yu bin bihainim pasin nogut, yu bai go long ples bilong paia. Sampela narapela lotu i tok taim ol man i dai, ol i go long ples spirit na stap wantaim ol tumbuna bilong ol. Na sampela lotu i tok ol man i dai pinis ol i go long wanpela ples bilong sanap long kot na bihain ol i kamap nupela long narapela bodi.

4 I gat wanpela tingting i olsem as bilong olgeta dispela bilip bilong ol lotu—wanpela hap bilong yumi i save stap laip yet taim bodi i dai. Klostu olgeta lotu—long bipo na long nau—ol i tok yumi save stap oltaim na yumi inap lukluk, harim toktok, na wokim tingting. Tasol olsem wanem dispela inap kamap? Pasin bilong lukim, harim, smelim, pilim, na tingting, em ol samting kru em inapim yumi long mekim. Taim man i dai, kru i no wok moa. Tingting, filings, na pasin bilong harim, pilim, smelim, na lukim ol samting i no inap wok nating long wanpela narakain rot. Yumi no inap mekim ol dispela samting taim kru i bagarap.

WANEM SAMTING TRU I PAINIM MAN TAIM EM I DAI?

Kandel i no gat lait moa

Lait bilong kandel i go we?

5 Jehova i wokim kru bilong yumi, na em i save wanem samting i painim man taim em i dai. Em i save long tok i tru, na long Baibel em i stori long ol man i dai pinis i stap olsem wanem. Baibel i tokaut klia olsem: Taim man i dai, em i no stap moa. Ol man i dai pinis ol i no inap lukluk, harim toktok, o wokim tingting. I no gat wanpela hap bilong yumi i save stap laip yet taim bodi i dai. Yumi no gat wanpela spirit i no save dai.*

6 Solomon i luksave olsem ol man i gat laip ol i save olsem ol bai i dai, na bihain em i tok: “Tasol ol man i dai pinis, ol i no inap save long wanpela samting.” Em i tok moa long dispela tok i tru na em i tok, ol man i dai pinis i no kamapim moa pasin laikim o pasin birua, na i no gat ‘wok o tingting o gutpela tingting na save long ples bilong ol man i dai pinis.’ (Saveman 9:5, 6, 10) Song 146:4 (NW ) tu i tok olsem taim man i dai, “tingting bilong em i pinis olgeta.” Yumi save dai na i no gat wanpela hap bilong yumi i stap laip taim bodi i dai. Laip bilong yumi i olsem lait bilong kandel. Taim yu kilim i dai lait bilong en, em i no go long wanpela hap. Em i no stap moa.

OL TOK JISAS I MEKIM LONG INDAI

7 Jisas Krais i kamapim klia ol man i dai pinis ol i stap olsem wanem. Em i mekim olsem taim Lasarus i dai pinis, em man Jisas i save gut long em. Jisas i tokim ol disaipel: “Pren bilong yumi Lasarus i slip.” Ol disaipel i ting Jisas i tok olsem Lasarus i bin sik na em i slip i stap. Tasol dispela tingting i no stret. Jisas i tok: “Lasarus i dai pinis.” (Jon 11:11-14) Tingim, Jisas i tok dai i olsem man i slip tasol. Lasarus i no stap long heven o long paia bilong hel. Em i no bung wantaim ol ensel o ol tumbuna. Lasarus i no kamap nupela gen long narapela bodi. Em i dai na malolo i stap, i olsem em i slip i dai na i no driman. Long wanpela narapela taim tu Jisas i tok dai i olsem slip tasol. Taim em i kirapim bek pikinini meri bilong Jairus, em i tok: “Em i no i dai. Em i slip tasol i stap.”—Luk 8:52, 53.

Tupela marit i amamas

Jehova i wokim ol manmeri bilong i stap oltaim long graun

8 Olsem wanem? God i bin wokim ol man bilong dai? Nogat tru! Jehova i wokim man bilong stap oltaim long graun. Olsem yumi kisim save pinis long dispela buk, God i putim namba wan man na meri long gutpela ples paradais. Em i wokim ol i stap gutpela na no gat sik. Jehova i laik bai ol gutpela samting tasol i painim ol. Yu ting wanpela gutpela papa o mama i laik bai pikinini bilong em i karim hevi bilong lapun na dai? Nogat! Jehova i laikim tru ol pikinini bilong em na em i laik bai ol i stap amamas oltaim long graun. Baibel i tok long ol manmeri olsem: “Em [Jehova] i putim tingting bilong laip i stap oltaim long bel bilong ol man.” (Saveman 3:11, NW ) Taim God i wokim yumi em i putim laik bilong i stap oltaim long bel bilong yumi. Na em i bin opim rot long yumi ken inapim dispela laik.

BILONG WANEM OL MAN I SAVE DAI?

9 Orait bilong wanem ol man i save dai? Bilong painim bekim, yumi mas skelim wanem samting i kamap taim wanpela man na wanpela meri tasol i bin stap long graun. Baibel i tok: “God i mekim graun i kamapim ol kain kain diwai, pikinini bilong ol i gutpela long kaikai.” (Stat 2:9) Tasol i gat wanpela tambu. Jehova i tokim Adam: “Yu ken kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong dispela gaden. Tasol yu no ken kaikai pikinini bilong dispela diwai bilong givim gutpela save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. Sapos yu kaikai, wantu bai yu dai.” (Stat 2:16, 17) I no hatwok long bihainim dispela tok. I gat planti arapela diwai em Adam tupela Iv i ken kisim kaikai long en. Tasol nau rot i op long ol i ken soim olsem ol i tenkyu tru long God husat i bin givim ol laip i gutpela olgeta na olgeta narapela samting. Pasin bilong ol long bihainim tok bai soim tu olsem ol i daun long wok bos bilong Papa bilong ol long heven na ol i laik bai em i soim rot long ol.

10 Sori tru, namba wan man na meri i no laik bihainim tok bilong Jehova. Long rot bilong snek, Satan i askim Iv: “Ating God i tambuim yutupela long kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong gaden, a?” Iv i tok: “Mitupela i ken kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong dispela gaden. Tasol wanpela diwai i sanap namel tru, em God i tambuim mitupela long kaikai pikinini bilong en. God i bin tokim mitupela olsem, ‘Yutupela i no ken kaikai pikinini bilong dispela diwai, na tu yutupela i no ken holim, nogut yutupela i dai.’ ”—Stat 3:1-3.

11 Satan i tok: “Nogat. Yutupela i no inap i dai. Sapos yutupela i kaikai pikinini bilong dispela diwai, bai ai bilong yutupela i op na yutupela i kisim save long wanem samting i gutpela, na wanem samting i nogut, na bai yutupela i kamap wankain olsem God.” (Stat 3:4, 5) Satan i laik bai Iv i bilip olsem gutpela samting bai painim em sapos em i kaikai dispela prut tambu. Satan i tok Iv yet i ken makim wanem samting i stret na wanem samting i no stret; em i ken bihainim laik bilong em yet. Satan i tok tu olsem Jehova i bin giaman taim em i tokaut long ol samting bai painim ol sapos ol i kaikai prut tambu. Iv i bilipim tok bilong Satan. Olsem na em i kisim sampela prut na kaikai. Em i givim sampela long man bilong em, na em tu i kaikai. Ol i no paul long samting ol i mekim. Ol i save ol i mekim samting God i bin tok ol i no ken mekim. Taim ol i kaikai prut, ol i bikhet na sakim lo i no hatwok long bihainim. Ol i bikhet long Papa bilong ol long heven na long namba bilong em. I no stret liklik long ol i mekim olsem long gutpela Man Bilong Wokim ol!

12 Olsem: Yu bai pilim olsem wanem sapos yu bin lukautim gut na mekim bikpela long wanpela pikinini man o pikinini meri bilong yu na bihain em i sakim tok bilong yu long pasin i soim olsem em i no rispek long yu o laikim yu? Bel bilong yu bai bagarap tru. Orait tingim, bel bilong Jehova i mas bagarap stret taim Adam tupela Iv i birua long em.

God i kisim graun na wokim Adam

God i wokim Adam long graun, na em i tanim i kamap graun gen

13 I no gat as na Jehova i helpim Adam tupela Iv long i stap inap oltaim, em tupela i bin sakim tok bilong em. Ol i dai, olsem Jehova i bin tok. Adam tupela Iv i no stap moa. Ol i no go na stap long ples spirit. Tok Jehova i bin mekim long Adam bihain long em i bin sakim tok i kamapim klia dispela samting. God i tok: “Yu [bai] go bek long graun. Long wanem, mi bin wokim yu long graun, na bai yu go bek gen long graun.” (Stat 3:19) God i bin wokim Adam long graun. (Stat 2:7) Paslain long dispela, Adam i no bin i stap. Olsem na taim Jehova i tok Adam bai go bek long graun, Em i soim olsem Adam bai i no stap moa. Adam bai no gat laip olsem dispela graun God i bin wokim em long en i no gat laip.

14 Adam tupela Iv inap i stap laip long nau, tasol ol i dai, long wanem, ol i sakim tok bilong God na mekim sin. Yumi save dai, long wanem, olgeta pikinini bilong Adam i kisim sin na dai long em. (Rom 5:12) Dispela sin i olsem wanpela sik nogut em pikinini i save kisim long papa o mama na em i no inap abrusim. Samting sin i save kamapim—indai—em i wanpela samting nogut tru. Indai em i wanpela birua, em i no wanpela pren. (1 Korin 15:26) Yumi ken tenkyu tru long Jehova i bin wokim rot bilong kisim bek yumi long dispela birua nogut!

STRETPELA SAVE LONG INDAI I HELPIM YUMI

15 Ol tok bilong Baibel long ol samting i painim ol man i dai pinis i mekim gut bel bilong yumi. Olsem yumi lukim pinis, ol man i dai pinis ol i no pilim pen o bel hevi. I no gat as na yumi mas pret long ol, ol i no inap mekim nogut long yumi. Yumi no gat wok long helpim ol, na ol i no inap helpim yumi. Yumi no inap toktok wantaim ol, na ol i no inap toktok wantaim yumi. Planti bikman bilong lotu i tok ol inap helpim ol man i dai pinis, na ol manmeri husat i bilip long ol kain bikman olsem, ol i save givim mani long ol. Tasol taim yumi save long tok i tru, dispela i lukautim yumi na ol man i save mekim ol kain tok giaman olsem ol i no inap giamanim yumi.

16 Olsem wanem? Lotu bilong yu i wanbel long tok Baibel i mekim long ol samting i painim ol man i dai pinis? Planti lotu i no wanbel long dispela tok. Bilong wanem? Long wanem, Satan i stiaim ol tok ol i lainim ol man long en. Em i yusim lotu giaman long kirapim ol man long bilip olsem taim bodi bilong ol i dai, ol bai i stap laip yet long ples spirit. Dispela em i wanpela tok giaman em Satan i bungim wantaim ol arapela tok giaman bilong pulim ol man i go longwe long God Jehova. Bilong wanem yumi tok olsem?

17 Olsem yumi stori pinis, sampela lotu i tok taim man husat i bin bihainim pasin nogut i dai pinis, em bai go long ples paia na karim pen inap oltaim oltaim. Dispela tok i bagarapim nem bilong God. Jehova em i God bilong pasin laikim na em i no inap givim bikpela pen olsem long ol man. (1 Jon 4:8) Yu bai ting olsem wanem long wanpela man husat i givim strafe long pikinini i no harim tok na putim han bilong pikinini long paia? Bai yu rispek long kain man olsem? Yu laik save gut moa long em? Nogat tru! Yu bai ting em i wanpela man nogut tru. Tasol Satan i laik bai yumi bilip olsem Jehova i save putim ol man long paia na givim bikpela pen long ol inap oltaim—inap planti bilion bilion yia!

18 Satan i yusim tu sampela lotu long lainim ol man olsem taim ol man i dai pinis ol i kamap spirit na ol man i stap laip i mas rispek na givim biknem long ol. Dispela tok i kamapim olsem spirit bilong ol man i dai pinis ol inap stap olsem pren i gat bikpela strong o birua nogut. Planti man i bilip long dispela tok giaman. Ol i pret long ol man i dai pinis na i lotuim ol na givim biknem long ol. Tasol Baibel i tok ol man i dai pinis ol i slip na yumi mas lotuim dispela wanpela God tru, Jehova, em Man Bilong Wokim yumi na Man Bilong Givim ol samting.—KTH 4:11.

19 Taim yu save long wanem samting tru i painim ol man i dai pinis, dispela i lukautim yu na ol tok giaman bilong lotu i no inap giamanim yu. Na tu, em i helpim yu long kliagut long ol narapela tok bilong Baibel. Olsem: Taim yu save olsem ol man i dai pinis ol i no go long wanpela ples spirit, dispela tok promis long laip oltaim long Paradais long graun bai i kamap samting tru long yu.

20 Long bipo yet, stretpela man Jop i mekim dispela askim: “Sapos wanpela man i dai, em inap kisim laip gen?” (Jop 14:14, NW ) Olsem wanem? Man i dai pinis em inap kirap bek na stap laip gen? Tok Baibel i mekim long dispela i mekim gut bel bilong yumi, olsem sapta i kamap bihain long dispela i soim.

OL TOK BAIBEL I LAINIM YUMI LONG EN

  • Ol man i dai pinis ol i no inap lukluk, harim toktok, na wokim tingting.—Saveman 9:5.
  • Ol man i dai pinis ol i slip i stap; ol i no pilim pen.—Jon 11:11.
  • Yumi save dai, long wanem, yumi kisim sin bilong Adam.—Rom 5:12.

*  Bilong kisim sampela save moa long dispela, plis lukim Apendiks.


Ol Askim Bilong Stadi

1-3. Ol manmeri i save mekim wanem ol askim long dai? Ol narapela narapela lotu i bekim ol dispela askim olsem wanem?

4. Planti lotu i gat wanem tingting long dai?

5, 6. Baibel i tok ol man i dai pinis i stap olsem wanem?

7. Jisas i stori olsem wanem long dai?

8. Olsem wanem yumi save God i no bin wokim ol man bilong dai tasol?

9. Jehova i putim wanem tambu long Adam? Bilong wanem i no hatwok long bihainim dispela tok?

10, 11. (a) Wanem samting i kamap na namba wan man na meri i sakim tok bilong God? (b) Bilong wanem pasin bilong Adam tupela Iv long sakim tok bilong God i bikpela rong?

12. Wanem samting inap helpim yumi long save Jehova i bin pilim olsem wanem taim Adam tupela Iv i birua long em?

13. Jehova i tok wanem samting bai painim Adam taim em i dai? Dispela i makim wanem samting?

14. Bilong wanem yumi save dai?

15. Bilong wanem stretpela save long indai i mekim gut bel bilong yumi?

16. Husat i stiaim ol tok planti lotu i lainim ol man long en? Em i mekim dispela olsem wanem?

17. Bilong wanem dispela tok long Jehova bai givim pen long ol man inap oltaim oltaim i bagarapim nem bilong em?

18. Wanem tok giaman bilong lotu i as bilong pasin bilong lotuim ol man i dai pinis?

19. Taim yu kisim stretpela save long indai, dispela i helpim yu long kliagut long wanem arapela tok bilong Baibel?

20. Long sapta i kamap bihain long dispela bai yumi skelim wanem askim?