BAIBEL i tokim ol Kristen long mekim Memorial bilong tingim indai bilong Krais. Narapela nem bilong dispela bung em ‘kaikai bilong Bikpela.’ (1 Korin 11:20) Bilong wanem dispela bung i bikpela samting? Long wanem taim na olsem wanem yumi mas mekim dispela bung?

Jisas Krais i kamapim dispela bung long nait bilong Pasova bilong ol Juda long 33 C.E. Pasova em i wanpela bung ol i mekim wanpela taim tasol long yia, long de namba 14 bilong mun Nisan bilong ol Juda. Bilong save long dispela de i kamap long wanem taim stret, ol Juda i wet long dispela de bilong mun Mas em san i lait inap 12-pela aua na ples i tudak inap 12-pela aua. Namba wan nupela mun ol man inap lukim na i klostu long dispela de i makim kirap bilong mun Nisan. Pasova i kamap 14 de bihain long dispela, taim san i go daun pinis.

Jisas i mekim Pasova wantaim ol aposel bilong em, em i rausim Judas Iskariot, na kamapim Kaikai Bilong Bikpela. Dispela kaikai i kisim ples bilong Pasova bilong ol Juda, olsem na em i bilong mekim wanpela taim tasol long yia.

Gutnius Matyu i Raitim i tok: “Jisas i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, ‘Yupela kisim na kaikai. Dispela em i bodi bilong mi.’ Na em i kisim wanpela kap wain, na i tenkyu long God, na i givim long ol, na i tok, ‘Yupela olgeta dring long dispela. Dispela em i blut bilong mi bilong mekim kontrak. Mi kapsaitim bilong lusim sin bilong planti manmeri.’ ”—Matyu 26:26-28.

Sampela i ting Jisas i tanim bret i kamap bodi tru bilong em na wain i kamap blut tru bilong em. Tasol bodi olgeta bilong Jisas i stap yet taim em i givim dispela bret. Yu ting ol aposel bilong Jisas i kaikai bodi tru na blut tru bilong em? Nogat. Lo bilong God i tambuim dispela pasin, na tu, em pasin bilong kaikai mit bilong man. (Stat 9:3, 4; Wok Pris 17:10) Long Luk 22:20, Jisas i tok: “Dispela kap wain em i nupela kontrak mi mekim long blut bilong mi, em mi kapsaitim bilong helpim yupela.” Yu ting dispela kap i kamap “nupela kontrak”? Dispela samting i no inap kamap, long wanem, kontrak i olsem ol man i pasim tok long wanpela samting, em i no samting man inap lukim na holim.

Bret na wain

Olsem na bret na wain ol i piksa tasol i makim sampela samting. Bret i makim bodi bilong Krais i no gat sin. Jisas i yusim hap bret bilong kaikai bilong Pasova i stap yet. Ol i no bin putim yis long dispela bret. (Kisim Bek 12:8) Long Baibel yis i makim sin o pasin nogut. Olsem na bret i makim bodi i gutpela olgeta em Jisas i givim olsem ofa. Bodi i no gat sin long en.—Matyu 16:11, 12; 1 Korin 5:6, 7; 1 Pita 2:22; 1 Jon 2:1, 2.

Retpela wain i makim blut bilong Jisas. Dispela blut i strongim nupela kontrak. Jisas i tok blut bilong em i kapsait “bilong lusim sin bilong planti manmeri.” Olsem na ol manmeri inap kamap klin long ai bilong God na ol inap i go insait long nupela kontrak wantaim Jehova. (Hibru 9:14; 10:16, 17) Dispela kontrak i mekim na 144,000 gutpela Kristen inap i go long heven. Long heven ol bai mekim wok king na pris bilong helpim olgeta manmeri.—Stat 22:18; Jeremaia 31:31-33; 1 Pita 2:9; KTH 5:9, 10; 14:1-3.

Husat i kisim bret na wain long Memorial? Ol dispela manmeri husat i insait long nupela kontrak, em ol i bilip na wet long ol i go long heven, ol tasol bai kisim. Holi spirit bilong God i kamapim klia long ol dispela lain olsem God i bin makim ol bilong kamap king long heven. (Rom 8:16) Ol i insait tu long kontrak bilong Kingdom wantaim Jisas.—Luk 22:29.

Olsem wanem long ol man i wet long kisim laip oltaim long Paradais long graun? Ol i bihainim tok bilong Jisas na ol i go long Kaikai Bilong Bikpela, tasol ol i lukluk tasol, ol i no kisim bret na wain. Long wanpela taim long yia taim san i go daun pinis long Nisan 14, ol Witnes Bilong Jehova i mekim Kaikai Bilong Bikpela. Maski sampela tausen tasol i kamapim olsem ol i wet long kisim laip long heven, dispela bung em i bikpela samting long olgeta Kristen. Em i wanpela bung we olgeta i ken tingim tingim bikpela pasin laikim bilong God Jehova na Jisas Krais.—Jon 3:16.

← Go bek long sapta