PLANTI milion manmeri i save adorim na rispektim kruse. Wanpela buk (The Encyclopædia Britannica) i tok, kruse “em i nambawan bikpela mak bilong lotu Kristen.” Tasol i stret ol Kristen i yusim kruse taim ol i lotu?

Tingim dispela: Jisas Krais i no dai long kruse. Tok Grik ol i save tanim olsem “kruse” em stau·ros′. Mining bilong dispela tok em “pos i sanap.” Wanpela buk (The Companion Bible) i tok: “[Stau·ros′] i no makim tupela hap diwai em narapela i slip saitwei antap long narapela…I no gat wanpela tok long tok Grik bilong [Nupela Testamen] i makim tupela hap diwai.”

Long sampela skripsa, ol man bilong raitim Baibel ol i yusim narapela tok bilong makim samting Jisas i dai long en. Em tok Grik xy′lon. (Aposel 5:30; 10:39; Galesia 3:13) Dispela tok i makim “plang” o “stik, o diwai.”

Hermann Fulda i raitim buk Das Kreuz und die Kreuzigung (Kruse na Nilim Jisas Long Kruse), na em i stori long as na planti taim ol i yusim wanpela pos long taim ol i kilim i dai ol man, em i tok: “Ol diwai i no stap long olgeta hap ol i makim bilong kilim i dai ol man long en. Olsem na ol i sanapim wanpela pos long graun. Long dispela pos ol i hangamapim ol raskol, ol i save nilim o pasim han na lek bilong ol long rop.”

Tasol Baibel i kamapim klia tru dispela samting. Aposel Pol i tok: “Lo em i tok olsem, yumi olgeta man i no bihainim olgeta tok bilong lo, yumi mas bagarap. Tasol bilong helpim yumi, Krais yet i kisim dispela nem ‘man bilong bagarap’ na em i kisim bek yumi. Buk bilong God i tok olsem, ‘Olgeta man i hangamap long diwai, God i lukim ol olsem man bilong bagarap tasol.’ ” (Galesia 3:13) Pol i kolim tok bilong Lo 21:22, 23, em dispela skripsa i tok long pos, na i no tok long kruse. Pasin bilong kilim i dai man long dispela rot i nogutim tru nem bilong man olsem em i “bilong bagarap tasol,” olsem na i no stret long ol Kristen i bilasim haus bilong ol long ol piksa bilong Jisas ol i nilim long diwai.

I no gat wanpela samting i soim olsem insait long 300 yia bihain long Krais i dai, ol man i tok ol i Kristen i bin yusim kruse taim ol i lotu. Tasol bihain liklik, haiden Empera Constantine i kirap bihainim lotu Kristen i tromoi pinis trupela bilip na em i kamapim tingting bilong yusim kruse olsem mak bilong dispela lotu. Maski wanem samting i kirapim Constantine long mekim olsem, Jisas Krais i no bin dai long kruse. Nogat. Ol haiden i as bilong kruse. Wanpela buk (New Catholic Encyclopedia) i tok: “Ol lain man i bin stap paslain long lotu Kristen i kamap na ol lain man i bilong ol kantri i no Kristen, ol i bin yusim kruse.” Sampela saveman i tok kruse i insait long pasin bilong lotuim ol diwai na ston samting na pasin bilong ol haiden long mekim ol pasin i gat sem.

Orait bilong wanem sampela i bin wanbel long yusim dispela mak bilong ol haiden? Ol i mekim olsem na bai ol haiden i no hatwok long bilip long ol lotu i gat nem Kristen. Tasol Baibel i kamapim klia olsem pasin bilong adorim wanpela mak bilong ol haiden i no stret. (2 Korin 6:14-18) Baibel i tambuim tu olgeta kain pasin bilong lotuim ol imis samting. (Kisim Bek 20:4, 5; 1 Korin 10:14) Olsem na i gat as tru na ol Kristen tru i no save yusim kruse taim ol i lotu.*


*  Bilong kisim sampela save moa long kruse, lukim pes 221-4 bilong buk Toktok Gut Wantaim Ol Man Long Baibel, em ol Witnes Bilong Jehova i wokim.

← Go bek long sapta