Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Tru Tru Baibel i Tok Wanem?

SAPTA 1

God Em i Wanem Kain Man Tru?

God Em i Wanem Kain Man Tru?

Tru tru God i save tingim yu?

God i gat wanem kain ol pasin? Em i gat nem?

Yumi inap i go klostu long God?

OLSEM WANEM? Yu bin lukim pasin bilong ol pikinini long mekim ol askim? Planti pikinini i save kirap mekim ol askim taim ol i lain long toktok. Ol i lukluk i go antap long yu na i mekim ol kain askim olsem: Bilong wanem skai i blupela? God i wokim ol sta long wanem samting? Husat i lainim ol pisin long singsing? Ating yu traim tru long bekim ol askim, tasol sampela taim em i hatwok. Maski yu givim gutpela bekim, ating pikinini bai askim yet, bilong wanem?

2 I no ol pikinini tasol i save mekim ol askim. Taim yumi wok long i go bikpela, yumi mekim yet ol askim. Yumi mekim olsem bilong painim rot yumi laik bihainim, o bilong kisim save long ol samting nogut yumi mas abrusim, o bilong kisim save long ol samting yumi yet i laik save long en. Tasol isi isi planti man i lusim pasin bilong mekim ol askim, na moa yet ol askim bilong ol bikpela samting, o ol i no wok long painim moa bekim bilong ol askim.

Pikinini i givim askim

3 Tingim askim i stap long karamap bilong dispela buk, ol askim i stap long tok i go pas, o long kirap bilong dispela sapta. Em ol nambawan bikpela askim yu ken mekim. Tasol planti manmeri i no wok moa long painim bekim bilong ol dispela askim. Bilong wanem i olsem? Baibel i save bekim ol dispela askim? Sampela i ting ol bekim bilong Baibel i hatwok long kliagut long en. Sampela i ting sapos ol i mekim ol askim, dispela bai semim ol. Na sampela i ting i gutpela moa long lusim ol kain askim olsem long han bilong ol bikman bilong lotu na ol tisa. Tasol yu gat wanem tingting?

4 Ating yu gat laik long kisim bekim bilong ol bikpela askim. Ating sampela taim yu tingting: ‘Yumi stap bilong mekim wanem? Yumi bilong i stap nau tasol? Wanem ol pasin tru bilong God?’ Em i gutpela long mekim ol kain askim olsem, na em i bikpela samting long yu no ken les long painim ol gutpela bekim yu inap bilip long ol. Tisa i gat biknem, Jisas Krais, em i tok: “Yupela i mas prea na askim God long givim ol samting long yupela, na em bai i givim long yupela. Yupela i mas wok long painim samting na bai yupela i lukim. Yupela i mas paitim dua, na God bai i opim long yupela.”—Matyu 7:7.

5 Sapos yu “wok long painim” ol bekim bilong ol bikpela askim, bai yu lukim olsem dispela wok inap kamapim planti gutpela samting. (Sindaun 2:1-5) Maski ol narapela man i bin tok wanem long yu, ol bekim i stap, na yu inap painim ol—insait long Baibel. I no hatwok long kliagut long ol bekim. Na gutpela samting moa, ol i helpim yu long stap amamas na bilip na wetim ol gutpela samting bai kamap bihain. Na ol i ken helpim yu long stap belgut long nau tu. Orait pastaim yumi ken skelim wanpela askim em planti man i tingting planti long en.

GOD I NO TINGIM YUMI NA I NO SORI?

6 Planti man i ting bekim bilong dispela askim em yes. Ol i tok, ‘Sapos God i tingim yumi, i stap bilong ol manmeri bilong graun bai narapela kain.’ Yumi lukim planti woa, pasin birua, na ol hevi. Na yumi man i save sik, karim pen, na sampela yumi laikim tru ol i dai. Olsem na planti man i save tok, ‘Sapos God i tingim yumi na ol hevi bilong yumi, ating em bai mekim na ol kain samting olsem i no ken painim yumi.’

7 Tasol samting i nogut moa, sampela taim ol tisa bilong lotu i kirapim ol man long ting olsem God i no save sori long ol man. Ol i mekim olsem wanem? Taim bikpela hevi i kamap, ol i tok em laik bilong God. I olsem ol i tok em i asua bilong God na ol bikpela hevi i save painim ol man. Tasol olsem wanem? Em asua bilong God? Tru tru Baibel i tok wanem? Jems 1:13 i tok: “Sapos samting i kirapim bel bilong wanpela man na i pulim em long mekim sin, em i no ken tok, ‘God i pulim mi long mekim dispela pasin.’ Nogat. Sin i no inap pulim God, na God i no save pulim man long mekim sin.” Olsem na God i no as bilong ol pasin nogut yu lukim long olgeta hap. (Jop 34:10-12) Tru, em i larim ol samting nogut i kamap. Tasol pasin bilong larim ol samting i kamap i narapela kain long pasin bilong mekim ol i kamap.

8 Olsem: Tingim wanpela papa i gat savetingting na pasin laikim. Em i gat wanpela pikinini man i bikpela pinis na i stap yet wantaim famili. Taim dispela pikinini i bikhet na i laik lusim papamama, papa i no pasim em. Pikinini i bihainim rot nogut na ol hevi i painim em. Olsem wanem? Papa i mekim ol hevi i kamap long pikinini? Nogat. (Luk 15:11-13) Na olsem tasol, God i no bin pasim ol man taim ol i laik bihainim rot nogut, tasol em i no kamapim ol hevi bilong dispela rot. Olsem na i no stret long tok em asua bilong God na ol hevi i painim ol man.

9 I gat as na God i larim ol manmeri i bihainim rot nogut. Em i strongpela Man Bilong Wokim yumi na em i gat savetingting, olsem na i no olsem em i mas tokim yumi long as na em i larim ol man i bihainim rot nogut. Tasol God i laikim yumi, olsem na em i tokim yumi long dispela samting. Yu bai kisim sampela save moa long dispela long Sapta 11. Tasol yu ken bilip tru olsem God i no as bilong ol hevi i save painim yumi. Nogat. Tasol em i tokim yumi long dispela wanpela rot tasol i stap bilong stretim ol hevi!—Aisaia 33:2.

10 Narapela samting, God em i holi. (Aisaia 6:3) Dispela i makim olsem em i klin olgeta. I no gat wanpela samting nogut long em. Olsem na yumi ken bilip tru long em. Yumi no inap bilip olsem long ol manmeri bilong graun, em sampela taim pasin bilong ol i go nogut. Maski wanpela bikman bilong gavman i no save giaman, tasol em i no gat strong long stretim ol hevi ol man nogut i save kamapim. Tasol God i gat olgeta strong. Em inap stretim na em bai stretim ol samting em pasin nogut i bin kamapim long ol manmeri. Taim God i stretim ol samting, em bai mekim long rot i pinisim tru pasin nogut!—Song 37:9-11.

GOD I TING OLSEM WANEM LONG OL PASIN I NO STRET I PAINIM YUMI?

11 God i ting olsem wanem long ol samting i wok long kamap long graun na long laip bilong yu? Baibel i tok God i “save laikim tumas stretpela pasin.” (Song 37:28) Olsem na em i tingim tru ol samting i stret na ol samting i no stret. Em i nolaik tru long olgeta kain pasin i no stret. Baibel i tok God “i bel hevi tru” taim pasin nogut i pulap long graun long bipo. (Stat 6:5, 6) Tingting bilong God i no senis. (Malakai 3:6) Long nau tu em i nolaik tru long lukim pen na hevi i stap long olgeta hap. Na God i nolaik tru long lukim ol man i karim pen. Baibel i tok: “God i save wari long yupela.”—1 Pita 5:7.

12 Olsem wanem yumi inap save tru olsem God i nolaik tru long lukim ol man i karim pen na hevi? Tingim dispela, Baibel i tok God i wokim man i olsem em yet. (Stat 1:26) Olsem na yumi gat ol gutpela pasin, long wanem, God i gat ol gutpela pasin. Olsem wanem? Taim yu lukim ol man i no gat asua i karim pen na hevi, yu save tingting planti? Sapos yu wari long ol dispela kain pasin i no stret, yu ken bilip tru olsem God i wari moa yet.

13 Yumi inap kamapim pasin laikim, dispela em i wanpela gutpela samting tru bilong yumi ol man. Dispela tu i kamapim pasin bilong God. Baibel i tok “God yet em i as bilong dispela pasin bilong laikim ol arapela.” (1 Jon 4:8) Yumi gat pasin laikim, long wanem, God i gat dispela pasin. Olsem wanem? Pasin laikim bai kirapim yu long pinisim ol pen na pasin i no stret i stap long dispela graun? Sapos yu gat strong long mekim olsem, bai yu mekim? Yes, bai yu mekim! Na yu ken bilip tru olsem God bai pinisim pen na pasin i no stret. Ol tok promis i stap long tok i go pas bilong dispela buk, ol i no driman nating. Ol tok promis bilong God bai kamap tru! Tasol bilong yu ken bilip long ol kain tok promis olsem, yu mas kisim sampela save moa long dispela God i bin mekim ol dispela promis.

GOD I LAIK BAI YU SAVE LONG EM

14 Sapos yu laik bai wanpela man i ken save long yu, bai yu mekim wanem? Ating bai yu tokim em long nem bilong yu, a? Yu ting God i gat nem bilong em? Planti lotu i tok “God” o “Bikpela” em i nem bilong em, tasol ol dispela tok i no nem bilong em. Ol i biknem, olsem “king” na “presiden” ol i biknem. Baibel i lainim yumi olsem God i gat planti biknem. “God” na “Bikpela” i tupela bilong ol. Tasol Baibel i lainim yumi tu olsem God i gat nem tru bilong em: Jehova. Song 83:18 long Baibel New World Translation i tok: “Yu, nem bilong yu Jehova, yu wanpela tasol yu God Antap Tru na yu bosim olgeta hap bilong graun.” Sapos Baibel bilong yu i no gat dispela nem long en, gutpela sapos yu lukim Apendiks bilong dispela buk bilong kisim save i gat wanem as na i olsem. Tasol tru tru nem bilong God i stap planti tausen taim long ol olpela rait bilong Baibel. Olsem na Jehova i laik bai yu save long nem bilong em na yusim dispela nem. I olsem em i yusim Baibel bilong kolim nem bilong em long yu.

Meri i kolim nem bilong em

Taim yu laik bai wanpela i save long yu, yu save tokim em long nem bilong yu, a? God i kamapim nem bilong em long yumi long Baibel

15 Dispela nem God i givim long em yet i gat bikpela insait bilong en. Nem bilong em, Jehova, i makim olsem em i ken inapim olgeta tok promis em i mekim na em i ken kamapim olgeta samting em i tingting pinis long mekim.* Nem bilong God i narakain, i no gat narapela i gat dispela nem. Em nem bilong em wanpela tasol. Long planti rot, Jehova em i narakain. Olsem wanem yumi ken tok olsem?

16 Yumi lukim pinis olsem Song 83:18 i tok long Jehova olsem: “Yu wanpela tasol yu God Antap Tru.” Na Baibel i tok Jehova wanpela tasol em i “God I Gat Olgeta Strong.” Kamapim Tok Hait 15:3 i tok: “Bikpela, yu God I Gat Olgeta Strong, yu save mekim ol narakain strongpela wok, na taim mipela i lukim mipela i save kirap nogut tru. King bilong olgeta lain manmeri [“King bilong oltaim,” NW ], ol pasin bilong yu ol i stret na i tru olgeta.” Dispela biknem “God I Gat Olgeta Strong” i lainim yumi olsem Jehova i gat nambawan bikpela strong. I no gat narapela i gat kain strong olsem, strong bilong em i win tru. Na dispela biknem “King bilong oltaim” i kirapim yumi long tingim olsem Jehova i narakain long wanpela narapela rot tu. Em wanpela tasol i bin stap oltaim. Song 90:2 i tok: “Oltaim oltaim yu stap God, long bipo na long bihain tu.” Dispela tok i kirapim yumi long daun tru long em, a?

17 Jehova wanpela tasol em i Man Bilong Wokim olgeta samting. Kamapim Tok Hait 4:11 i tok: “Yu tasol yu stap antap tru na inap tru long olgeta man i ken amamas long yu na litimapim nem bilong yu na i stap aninit long strong bilong yu. Long wanem, yu bin wokim olgeta samting. Long laik bilong yu yet yu bin mekim olgeta samting i kamap, na nau dispela olgeta samting i stap.” Olgeta samting yu ken tingim—ol ensel long heven, ol sta i pulap long skai, ol prut i save kamap long ol diwai, ol pis i stap long solwara na ol wara—olgeta i stap, long wanem, Jehova em i Man Bilong Wokim olgeta samting!

YU INAP I STAP KLOSTU LONG JEHOVA?

18 Sampela man i pret liklik taim ol i ritim stori long ol narakain gutpela pasin bilong Jehova. Ol i ting God i antap tumas na ol i no inap i go klostu long em o God i antap tru em bai i no tingim ol. Tasol yu ting dispela tingting i stret? Baibel i no tok olsem. Em i tok long Jehova: “Em i no i stap longwe long yumi olgeta wan wan.” (Aposel 17:27) Baibel i tokim yumi: “Yupela i mas i go klostu tru long God, na em bai i kam klostu tru long yupela.”—Jems 4:8.

Baibel i tok Jehova em i gutpela Man Bilong Wokim heven na graun

Ol samting God i bin wokim

19 Olsem wanem yu inap i go klostu long God? Namba wan samting, wok long mekim yet samting yu mekim nau—kisim save long God. Jisas i tok: “Laip bilong i stap gut oltaim, em i olsem. Ol man i kisim dispela laip, ol i save long yu, yu wanpela tasol yu God tru. Na ol i save long Jisas Krais, em yu bin salim i kam.” (Jon 17:3) Yes, Baibel i tok pasin bilong kisim save long Jehova na Jisas i bringim man long ‘laip i stap gut oltaim’! Olsem yumi lukim pinis, “God yet em i as bilong pasin bilong laikim tru ol arapela.” (1 Jon 4:16) Jehova i gat planti narapela gutpela pasin. Olsem: Baibel i tok Jehova em i ‘as bilong marimari na sori. Na em no save belhat kwik. Em i save laikim tru olgeta manmeri, na em i save bihainim olgeta tok bilong em.’ (Kisim Bek 34:6) Em i ‘gutpela tru na em i save rausim sin.’ (Song 86:5) God em i isi long ol man. (2 Pita 3:9) Taim yu wok long ritim sampela tok moa bilong Baibel, bai yu lukim olsem wanem Jehova i kamapim ol dispela pasin na planti narapela gutpela pasin.

20 Tru, yu no inap lukim God, long wanem, em i spirit. (Jon 1:18; 4:24; 1 Timoti 1:17) Tasol taim yu kisim save long em long rot bilong Baibel, bai yu save gut long ol pasin bilong em, olsem wanpela man i stap tru. Olsem man bilong raitim song i tok, yu inap “amamas long em i gutpela tumas.” (Song 27:4; Rom 1:20) Taim yu kisim save moa long Jehova, bai yu pilim moa yet olsem em i wanpela man i stap tru tru, na bai yu laikim em moa yet na stap klostu long em.

Papa na pikinini man

Pasin bilong gutpela papa long laikim tru pikinini bilong em i kamapim pasin bilong Papa bilong yumi long heven long laikim yumi moa yet

21 Bai yu kliagut long i gat wanem as na Baibel i lainim yumi long tingim Jehova olsem Papa bilong yumi. (Matyu 6:9) Em i givim laip long yumi na em i laik bai yumi stap gutpela tru—kain olsem gutpela papa i laik bai ol pikinini bilong em i stap olsem. (Song 36:9) Baibel i lainim yumi tu olsem ol manmeri inap kamap pren bilong Jehova. (Jems 2:23) Tingim—yu inap kamap pren bilong Man Bilong Wokim heven na graun!

22 Taim yu kisim sampela save moa long Baibel, ating sampela man i ting ol i helpim yu taim ol i tokim yu long lusim stadi bilong yu. Ating ol i tingting planti long yu bai senisim bilip bilong yu. Tasol yu no ken larim wanpela i stopim yu long kisim nambawan gutpela pasin pren yu inap kisim, em pasin bilong pren wantaim God.

23 Tru, ating pastaim bai yu no kliagut long sampela tok. Ating yu mas daunim yu yet taim yu askim wanpela long helpim yu, tasol no ken sem na surik long mekim olsem. Jisas i tok em i gutpela long bihainim pasin daun olsem liklik pikinini. (Matyu 18:2-4) Na olsem yumi save, ol liklik pikinini i save mekim planti askim. God i laik bai yu painim ol bekim. Baibel i litimapim nem bilong sampela man i bin amamas tru long kisim save long God. Ol i bin skelim gut ol skripsa bilong ol i ken save samting ol i wok long lainim em i tru o nogat.—Aposel 17:11.

24 Nambawan gutpela rot bilong kisim save long Jehova em long rot bilong skelim gut Baibel. Em i narapela kain long olgeta narapela buk. Long wanem ol rot? Sapta i kamap bihain long dispela bai skelim dispela samting.

OL TOK BAIBEL I LAINIM YUMI LONG EN

  • God i save tingim yu.—1 Pita 5:7.
  • Nem bilong God em Jehova.—Song 83:18, NW.
  • Jehova i singautim yu long i go klostu long em.—Jems 4:8.
  • Jehova i gat pasin laikim, gutpela pasin, na pasin marimari.—Kisim Bek 34:6; 1 Jon 4:8, 16.

*  Apendiks i stori moa long insait bilong nem bilong God na long rot bilong kolim dispela nem.


Ol Askim Bilong Stadi

1, 2. Bilong wanem i gutpela long mekim ol askim?

3. Bilong wanem planti man i no wok moa long painim bekim bilong ol bikpela askim?

4, 5. Wanem sampela bikpela askim yumi ken mekim? Bilong wanem yumi mas painim bekim bilong ol?

6. Bilong wanem planti man i ting God i no tingim ol hevi ol man i save karim?

7. (a) Olsem wanem ol tisa bilong lotu i bin kirapim planti man long ting God i no save sori long ol man? (b) Tru tru Baibel i tok wanem long ol hevi yumi karim?

8, 9. (a) Stori long olsem wanem pasin bilong larim pasin nogut i stap i narapela kain long pasin bilong mekim ol i kamap. (b) Bilong wanem i no stret long yumi toktok planti long God i larim ol man i bihainim rot nogut?

10. Bilong wanem yumi ken bilip olsem God bai pinisim ol samting pasin nogut i bin kamapim?

11. (a) God i ting olsem wanem long pasin i no stret? (b) God i ting olsem wanem long pen na hevi yu karim?

12, 13. (a) Bilong wanem yumi gat ol gutpela pasin olsem pasin laikim? Pasin laikim i kirapim yumi long ting olsem wanem long ol samting i kamap long graun? (b)  Bilong wanem yu ken bilip tru olsem God bai pinisim ol hevi bilong graun?

14. Wanem nem bilong God? Bilong wanem yumi mas yusim dispela nem?

15. Nem bilong Jehova i makim wanem samting?

16, 17. Yumi inap kisim wanem save long Jehova long rot bilong ol dispela biknem: (a) “God I Gat Olgeta Strong”? (b) “King bilong oltaim”? (c) “Man Bilong Wokim olgeta samting”?

18. Bilong wanem sampela man i ting ol i no inap i go klostu long God? Baibel i tok wanem long dispela samting?

19. (a) Olsem wanem yumi ken kirap long i go klostu long God? Olsem wanem dispela bai helpim yumi? (b) Yu laikim tru wanem ol pasin bilong God?

20-22. (a) Yumi no inap lukim God, dispela i mekim na yumi no inap i go klostu long em? Stori long dispela. (b) Sampela man i ting ol i helpim yu, ating ol bai tokim yu long mekim wanem, tasol yu mas mekim wanem?

23, 24. (a) Bilong wanem yu mas wok yet long mekim ol askim long ol samting yu lainim? (b) Sapta i kamap bihain long dispela bai skelim wanem samting?