Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Stori 114: Olgeta Samting Nogut i Pinis

Stori 114: Olgeta Samting Nogut i Pinis

YU LUKIM wanem samting long dispela piksa? Yes, wanpela lain ami i sindaun long ol waitpela hos. Tasol yu save ol i kam long we? Ol hos i lusim heven na i kam long ol klaut! Yu ting i gat ol hos tru long heven?

Jisas em King long heven

Nogat! Ol dispela hos i no hos tru.Yumi save ol hos i no inap wokabaut antap long ol klaut, a? Tasol Baibel i stori long ol hos i stap long heven. Yu save bilong wanem Baibel i tok olsem?

Baibel i stori long ol hos, long wanem, bipo ol man i save yusim ol hos long taim bilong pait. Olsem na taim Baibel i stori long ol man i sindaun long ol hos na lusim heven na i kam daun, dispela i makim olsem God bai mekim pait wantaim ol man bilong graun. Yu save long nem bilong dispela ples ol bai pait long en? Armagedon. Dispela pait em bilong pinisim olgeta pasin nogut long graun.

Jisas bai go pas long pait bilong Armagedon. Tingim, Jehova i bin makim Jisas bilong i stap King long gavman bilong Em. Olsem na long piksa Jisas i putim hat king. Na bainat em i holim i makim olsem em bai kilim i dai olgeta birua bilong God. Yu ting yumi mas kirap nogut taim God i bagarapim ol man nogut?

Lukim gen Stori 10. Yu lukim wanem samting? Yes, em dispela Bikpela Tait i bin bagarapim ol man nogut. Husat i kamapim dispela Bikpela Tait? God Jehova. Orait nau lukim Stori 15. Wanem samting i kamap? Jehova i salim paia i kam bagarapim Sodom na Gomora.

Opim pes long Stori 33. Lukim samting i kamap long ol hos na karis bilong ol Isip. Husat i mekim na wara i bagarapim ol? Jehova. Em i mekim olsem bilong lukautim lain bilong em. Lukim Stori 76. Yu inap lukim olsem Jehova i larim ol birua i bagarapim lain bilong em yet, em ol Israel, long wanem, ol i mekim pasin nogut.

Olsem na yumi no ken kirap nogut long Jehova bai salim ol ami bilong heven i kam na pinisim olgeta pasin nogut long graun. Tasol dispela bai kamapim wanem samting? Opim neks pes na yumi ken stori long dispela.

KTH 16:16; 19:11-16.Ol askim

 • Bilong wanem Baibel i stori long ol hos i stap long heven?
 • Wanem nem bilong dispela pait God bai mekim wantaim ol man nogut long graun? Dispela pait i bilong mekim wanem?
 • Long piksa, dispela Man bai go pas long pait em i husat? Bilong wanem em i putim hat king? Bainat bilong em i makim wanem samting?
 • Taim yumi skelim gen Stori 10, Stori 15, na Stori 33, bilong wanem yumi no ken kirap nogut olsem God bai bagarapim ol man nogut?
 • Olsem wanem Stori 36 na Stori 76 i soim olsem God bai bagarapim ol man nogut maski ol i tok ol i lotuim em?

Sampela askim moa

 • Ritim Kamapim Tok Hait 19:11-16.

  Olsem wanem Baibel i kamapim klia olsem Jisas Krais em i dispela man i sindaun long waitpela hos? (KTH 1:5; 3:14; 19:11; Ais. 11:4)

  Olsem wanem blut i stap long klos bilong Jisas i makim olsem em bai winim tru pait na daunim na pinisim tru ol birua? (KTH 14:18-20; 19:13; Ais. 63:1-6)

  Husat ol i insait long lain ami i bihainim Jisas, em i sindaun long waitpela hos bilong em? (KTH 12:7; 19:14; Mt. 25:31, 32)