Baibel i stori long ol samting i kamap tru long bipo, na em i stori tu long ol samting bai kamap bihain. Ol man i no inap tokaut long ol samting bai kamap bihain. Olsem na yumi save, Baibel i kam long God. Baibel i tok wanem long ol samting bai kamap bihain?

Em i stori long wanpela bikpela pait bilong God. Long dispela pait God bai pinisim olgeta pasin nogut na olgeta man nogut long graun, tasol em bai lukautim ol man i mekim wok bilong em. Jisas Krais, em King God i bin makim, em bai helpim ol long kisim gutpela sindaun na bel isi, na sik na indai bai pinis olgeta.

Yumi amamas long God bai kamapim nupela Paradais long graun, a? Tasol yumi mas mekim sampela samting sapos yumi laik i stap long dispela Paradais. Long laspela stori bilong dispela buk yumi bai kisim save long ol samting yumi mas mekim. Orait, nau ritim HAP 8 na kisim save long ol samting Baibel i tok bai kamap bihain.

Piksa bilong paradais