Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 111: Yangpela Man i Slip

Stori 111: Yangpela Man i Slip

AIYO! Wanem samting i kamap? Dispela yangpela man i slip long graun, em i bagarap olgeta o olsem wanem? Lukim! Dispela man i ran i kam em Pol! Yu inap lukim Timoti? Olsem wanem? Yangpela man hia i pundaun long windo?

Pol i kam bilong kirapim bek Yutikus

Yes, em i bin pundaun long windo. Pol i mekim wanpela tok long ol disaipel hia long Troas. Em i save em i no inap lukim ol moa inap longpela taim, long wanem, long neks de em bai kalap long sip na i go. Olsem na em i pulim tok i go inap biknait.

Dispela yangpela man, nem bilong em Yutikus, em i sindaun long windo na em i slip. Em i stap long namba tri plua antap na em i pundaun i go daun! Olsem na yu inap save bilong wanem pes bilong ol manmeri i soim olsem ol i bel hevi tru. Taim ol man i apim em, ol i lukim olsem em i dai pinis!

Taim Pol i lukim olsem dispela mangi i dai pinis, em i slip antap long em na holim em. Em i tok: ‘Yupela i no ken bel hevi. Em i stap laip!’ Na tru tumas, em i stap laip! Em wanpela mirakel! Pol i kirapim bek dispela yangpela man! Olgeta manmeri i amamas tru.

Olgeta i go bek long rum antap na ol i kaikai. Pol i pulim tok i go inap tulait. Tasol nau yu ken save olsem Yutikus i no slip, em i putim gut yau i stap! Orait, nau Pol na Timoti na ol wanwok bilong tupela ol i kalap long sip. Yu save ol i laik i go we?

Nau Pol i pinisim namba tri raun bilong em long autim tok, na em i laik i go bek long ples. Long dispela raun Pol i bin i stap tripela yia long Efesus. Dispela raun i bikpela moa winim namba tu raun bilong em.

Sip i lusim Troas na i go stap liklik taim long Miletus. Efesus i stap klostu tasol long Miletus, olsem na Pol i singautim ol elda bilong kongrigesen bilong Efesus i kam na bai em inap givim laspela tok long ol. Taim sip i redi long i go, ol i sori tru long Pol i lusim ol!

Bihain sip i kamap long Sisaria. Pol i stap long haus bilong disaipel Filip, na profet Agabus i kam givim tok lukaut long em. Em i tok ol bai kalabusim Pol taim em i go long Jerusalem. Na tru tumas, ol i mekim olsem. Pol i kalabus inap tupela yia long Sisaria, na bihain ol i salim em i go long Rom na bai em i kot long ai bilong Sisar. Orait yumi ken stori nau long ol samting i painim em taim em i stap long sip bilong i go long Rom.

Aposel sapta 19 i go 26.Ol askim

 • Long piksa, dispela yangpela man i slip long graun em i husat? Wanem samting i kamap long em?
 • Pol i mekim wanem taim em i lukim olsem dispela mangi i dai pinis?
 • Pol, Timoti, na ol wanwok bilong tupela ol i laik i go we? Wanem samting i kamap taim ol i stap liklik taim long Miletus?
 • Profet Agabus i givim wanem tok lukaut long Pol? Olsem wanem ol samting i kamap olsem dispela profet i bin tok?

Sampela askim moa

 • Ritim Aposel 20:7-38.

  Olsem tok bilong Pol long Aposel 20:26, 27 i makim, olsem wanem ‘em i no asua bilong yumi sapos wanpela man i lus’? (Ese. 33:8; Ap. 18:6, 7)

  Bilong wanem ol elda i mas “holim strong dispela tok tru” taim ol i skulim ol man? (Ap. 20:17, 29, 30; Ta. 1:7-9; 2 Ti. 1:13)

 • Ritim Aposel 26:24-32.

  Olsem wanem Pol i mekim wok long namba bilong em olsem man bilong kantri Rom bilong inapim wok autim tok em i bin kisim long Jisas? (Ap. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Lu. 21:12, 13)