MAN i brukim skru em Stiven. Em wanpela gutpela disaipel bilong Jisas. Tasol lukim samting i painim em! Ol i tromoi ol bikpela ston long em. Bilong wanem ol i nolaik tru long Stiven na mekim dispela samting nogut? Orait yumi ken stori long dispela.

Ol i tromoi ston long Stiven

God i bin helpim Stiven long wokim ol mirakel. Ol man hia i no amamas long dispela, olsem na ol i tok pait wantaim em, long wanem, em i skulim ol man long tok i tru. Tasol God i givim bikpela save long Stiven, na Stiven i soim olsem ol dispela man i skulim ol narapela long ol tok giaman. Dispela i mekim na ol i belhat moa yet. Olsem na ol i holim em na singautim ol man i kam sutim ol tok giaman long em.

Hetpris i tokim Stiven: ‘Ol dispela tok i tru o nogat?’ Stiven i bekim tok long ol gutpela tok bilong Baibel. Em i stori long pasin birua ol man nogut i bin mekim long ol profet bilong Jehova long bipo. Em i tok: ‘Yupela i mekim wankain pasin olsem ol. Yupela i kilim i dai Jisas, em wokman bilong God, na yupela i no bihainim ol lo bilong God.’

Ol bikman bilong lotu i kros tru! Ol i belhat na kaikaim tit. Tasol Stiven i lukluk i go antap, na em i tok: ‘Harim! Mi lukim Jisas i sanap long han sut bilong God long heven.’ Taim ol i harim dispela tok, ol i pasim yau na ran i go holimpas Stiven na rausim em i go ausait long taun.

Ol i rausim ol saket na putim klostu long lek bilong wanpela yangpela man, em Sol. Yu lukim Sol long piksa? Orait nau sampela bilong ol i kirap tromoi ston long Stiven. Olsem yu ken lukim long piksa, Stiven i brukim skru na beten long God: ‘O Jehova, yu no ken givim strafe long ol long dispela pasin nogut.’ Em i save olsem ol bikman bilong lotu i bin giamanim sampela bilong ol. Stiven i tok olsem na em i dai.

Olsem wanem? Taim wanpela man i mekim nogut long yu, yu laik bekim nogut long em o yu tokim God long mekim? Jisas na Stiven i no mekim olsem. Ol i mekim gut long ol man i mekim nogut long ol. Yumi mas bihainim pasin bilong ol.

Aposel 6:8-15; 7:1-60.Ol askim

 • Stiven em i husat? God i bin helpim em long mekim wanem?
 • Stiven i tok wanem na dispela i mekim ol bikman bilong lotu i kros tru?
 • Taim ol man i rausim Stiven i go ausait long taun, ol i mekim wanem long em?
 • Long piksa, dispela yangpela man i sanap klostu long ol saket em i husat?
 • Paslain long em i dai, Stiven i beten long Jehova na em i tok wanem?
 • Yumi mas mekim wanem taim ol man i mekim nogut long yumi, olsem Stiven i bin mekim?

Sampela askim moa

 • Ritim Aposel 6:8-15.

  Ol bikman bilong lotu i bin mekim wok long wanem ol giaman pasin bilong pasim wok autim tok bilong ol Witnes Bilong Jehova? (Ap. 6:9, 11, 13)

 • Ritim Aposel 7:1-60.

  Wanem samting i helpim Stiven long sambai long gutnius long ai bilong kaunsil? Pasin bilong em inap skulim yumi long wanem samting? (Ap. 7:51-53; Ro. 15:4; 2 Ti. 3:14-17; 1 Pi. 3:15)

  Yumi mas i gat wanem tingting long ol man i birua long wok bilong yumi? (Ap. 7:58-60; Mt. 5:44; Lu. 23:33, 34)