JISAS i oraitim dispela tupela aipas, na bihain liklik em i kamap long wanpela liklik ples klostu long Jerusalem. Em i tokim tupela disaipel: ‘Yutupela go insait long dispela ples na bai yutupela i lukim wanpela yangpela donki. Lusim rop bilong en na bringim i kam long mi.’

Taim ol i bringim donki, Jisas i sindaun antap long en. Orait nau em i go long Jerusalem. Taim em i kam klostu long Jerusalem, bikpela lain i kam bungim em long rot. Ol i rausim ol saket na putim long rot. Sampela i katim han bilong ol diwai pam. Ol i putim long rot na ol i singaut: ‘God i ken mekim gut long dispela king i kam long nem bilong Jehova!’

Ol manmeri i amamas long Jisas

Bipo tru long Israel ol nupela king i save sindaun long donki na go long Jerusalem na bai ol manmeri i ken lukim ol. Nau Jisas i mekim olsem. Na ol dispela lain i soim olsem ol i laik Jisas i stap King bilong ol. Tasol sampela man i no laik. Yumi ken save long dispela, taim yumi skelim samting i kamap taim Jisas i go long haus lotu.

Long haus lotu Jisas i oraitim ol aipas na ol man em bodi bilong ol i bagarap. Taim ol pikinini i lukim dispela samting, ol i litimapim nem bilong Jisas. Tasol ol pris i belhat na ol i tokim Jisas: ‘Yu harim dispela tok ol pikinini i mekim?’

Jisas i tok: ‘Yes, mi harim. Ating yupela i no ritim long Baibel: “Ol liklik pikinini i save litimapim nem bilong God?”’ Olsem na ol pikinini i wok long litimapim nem bilong dispela King God i bin makim.

Yumi tu i laik bihainim pasin bilong ol dispela pikinini, a? Ating sampela man i laik pasim yumi long toktok long Kingdom Bilong God. Tasol yumi bai wok yet long tokim ol narapela long ol gutpela samting Jisas bai mekim bilong helpim ol man.

Taim Jisas i stap long graun, em i no taim bilong em long mekim wok king. Wanem taim bai em i mekim? Ol disaipel bilong Jisas i laik save long dispela samting. Orait, yumi ken stori long dispela.

Matyu 21:1-17; Jon 12:12-16.Ol askim

 • Taim Jisas i kamap long wanpela liklik ples klostu long Jerusalem, em i tokim ol disaipel long mekim wanem?
 • Long piksa, wanem samting i kamap taim Jisas i kam klostu long Jerusalem?
 • Ol pikinini i mekim wanem taim ol i lukim Jisas i oraitim ol aipas na ol man em bodi bilong ol i bagarap?
 • Jisas i tok wanem long ol pris taim ol i belhat?
 • Olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong ol dispela pikinini em ol i litimapim nem bilong Jisas?
 • Ol disaipel i laik save long wanem samting?

Sampela askim moa

 • Ritim Matyu 21:1-17.

  Olsem wanem pasin bilong Jisas long i go insait long Jerusalem olsem King i narapela kain long pasin bilong ol bikman bilong Rom i winim pait na ol i go insait? (Mt. 21:4, 5; Sek. 9:9; Fl. 2:5-8; Kl. 2:15)

  Ol yangpela inap lainim wanem samting long pasin bilong ol pikinini Israel em ol i kamapim tok bilong Song 118 taim Jisas i go insait long haus lotu? (Mt. 21:9, 15; Sng. 118:25, 26; 2 Ti. 3:15; 2 Pi. 3:18)

 • Ritim Jon 12:12-16.

  Ol manmeri i litimapim nem bilong Jisas ol i holim ol han bilong diwai pam na dispela i makim wanem samting? (Jo. 12:13; Fl. 2:10; KTH 7:9, 10)