WANPELA taim Jisas i tokim wanpela man olsem em i mas laikim tru wantok bilong em. Dispela man i askim Jisas: ‘Husat em i wantok bilong mi?’ Jisas i save long tingting bilong dispela man. Em i ting ol wanlain na ol wanlotu bilong em, ol tasol i olsem wantok bilong em. Orait yumi ken stori long tok Jisas i givim long em.

Sampela taim Jisas i save mekim wanpela stori bilong skulim ol man. Orait nau em i mekim olsem. Em i mekim stori long wanpela man Juda na wanpela man Samaria. Yumi bin kisim save pinis olsem planti Juda i no save laikim ol Samaria. Orait, Jisas i stori olsem:

Wanpela man Juda i wokabaut i go daun long Jeriko. Tasol ol stilman i bungim em long rot. Ol i kisim mani bilong em na paitim em nogut tru, klostu em i laik i dai.

Bihain, wanpela pris bilong ol Juda i kam long rot. Em i lukim dispela man i slip i stap long rot. Yu ting em i mekim wanem? Em i go long hapsait bilong rot na wokabaut i go. Narapela man i kam, em tu i man bilong lotu. Em i wanpela Livai. Yu ting em i helpim dispela man? Nogat, em i no helpim em. Long piksa yu inap lukim dispela pris na Livai ol i wokabaut i go.

Tasol lukim dispela man i stap wantaim man i bin kisim bagarap. Em wanpela Samaria. Na em i helpim dispela Juda. Em i putim sampela marasin long ol sua bilong em. Bihain, em kisim dispela Juda i go long wanpela haus pasindia.

Gutpela Man Samaria

Taim Jisas i stori pinis, em i askim dispela man i bin givim askim long em: ‘Yu ting husat bilong ol dispela tripela man i bin laikim tru dispela man i bin kisim bagarap? Yu ting em pris o Livai o man Samaria?’

Dispela man i tok: ‘Man Samaria. Em i bin mekim gut long dispela man i kisim bagarap.’

Jisas i tok: ‘Yu tok stret. Olsem na yu go na mekim wankain pasin olsem em i bin mekim.’

Olsem wanem? Yu laikim pasin bilong Jisas long skulim ol man? Sapos yumi harim gut ol tok bilong Jisas long Baibel, yumi inap kisim save long planti bikpela samting, a?

Luk 10:25-37.Ol askim

 • Wanpela man i givim wanem askim long Jisas? Bilong wanem em i givim dispela askim long Jisas?
 • Sampela taim Jisas i save mekim wok long wanem samting bilong skulim ol man? Yumi kisim save pinis long wanem samting long ol Juda na ol Samaria?
 • Long stori Jisas i mekim, wanem samting i painim wanpela man Juda i wokabaut i go long Jeriko?
 • Wanem samting i kamap taim wanpela pris bilong ol Juda na wanpela Livai i kam long dispela rot?
 • Long piksa, husat i helpim dispela man Juda i kisim bagarap?
 • Taim Jisas i stori pinis, em i givim wanem askim? Dispela man i bekim tok olsem wanem?

Sampela askim moa

 • Ritim Luk 10:25-37.

  Jisas i no kamapim stret bekim, tasol em i mekim wanem bilong helpim wanpela saveman bilong Lo long wokim tingting bilong em long wanpela samting? (Lu. 10:26; Mt. 16:13-16)

  Olsem wanem Jisas i mekim ol tok piksa bilong helpim ol man i harim tok bilong em long daunim pasin bilong tingting nogut? (Lu. 10:36, 37; 18:9-14; Ta. 1:9)