LUKIM Jisas i holim dispela liklik mangi. Yu inap luksave olsem Jisas i tingim tru ol liklik pikinini, a? Ol man i sanap lukluk em ol aposel. Jisas i tok wanem long ol? Orait yumi ken stori long dispela.

Jisas na ol aposel bilong em i stap long wanpela ples longwe na ol i bin wokabaut i kam. Taim ol i kam yet long rot ol aposel i tok pait namel long ol yet. Olsem na taim ol i kamap pinis long ples, Jisas i tok: ‘Long rot yupela i mekim wanem toktok?’ Jisas i save pinis long samting ol i bin tok pait long en. Tasol em i laik bai ol aposel i mas kamapim.

Jisas wantaim wanpela liklik mangi

Ol aposel i no bekim tok, long wanem, ol i bin tok pait long husat i bikpela namel long ol. Sampela disaipel i laik stap antap long ol arapela. Olsem wanem bai Jisas i stretim tingting bilong ol?

Em i singautim dispela liklik mangi, na sanapim em long ai bilong ol. Nau em i tokim ol disaipel bilong em: ‘Mi tok tru long yupela, sapos yupela i no senis na kamap olsem ol liklik pikinini, bai yupela i no inap i go insait long kingdom bilong God. Man i gat biknem tru long kingdom em man husat i daunim em yet na kamap olsem dispela liklik pikinini.’ Yu save bilong wanem Jisas i tok olsem?

Em i tok olsem, long wanem, ol liklik pikinini ol i no save tingting long winim ol narapela o kisim biknem. Olsem na ol aposel i mas kamap olsem ol liklik pikinini na ol i no ken tok pait long husat em i namba wan namel long ol.

Planti taim Jisas i soim olsem em i tingim tru ol liklik pikinini. Sampela mun bihain long dispela ol manmeri i bringim ol pikinini bilong ol i kam long Jisas. Ol aposel i laik pasim ol. Tasol Jisas i tokim ol aposel: ‘Larim ol pikinini i kam long mi, na yupela i no ken pasim ol. Kingdom bilong God em i bilong ol man i olsem ol dispela pikinini.’ Na Jisas i holim ol pikinini na blesim ol. Jisas i laikim ol liklik pikinini, na yumi amamas long dispela, a?

Matyu 18:1-4; 19:13-15; Mak 9:33-37; 10:13-16.Ol askim

 • Ol aposel i tok pait long wanem samting taim ol i lusim wanpela ples longwe na wokabaut i kam?
 • Bilong wanem Jisas i singautim wanpela liklik pikinini na sanapim em namel long ol aposel?
 • Long wanem ol samting ol aposel i mas lain long kisim pasin olsem bilong ol pikinini?
 • Sampela mun bihain, olsem wanem Jisas i soim olsem em i laikim tru ol pikinini?

Sampela askim moa

 • Ritim Matyu 18:1-4.

  Bilong wanem Jisas i mekim ol tok piksa bilong skulim ol man? (Mt. 13:34, 36; Mk. 4:33, 34)

 • Ritim Matyu 19:13-15.

  Yumi mas bihainim wanem ol pasin bilong ol pikinini sapos yumi laik kisim ol blesing bilong Kingdom? (Sng. 25:9; 138:6; 1 Ko. 14:20)

 • Ritim Mak 9:33-37.

  Jisas i skulim ol disaipel na em i tok wanem long pasin bilong laikim bikpela namba? (Mk. 9:35; Mt. 20:25, 26; Ga. 6:3; Fl. 2:5-8)

 • Ritim Mak 10:13-16.

  I hatwok long ol man long i go klostu long Jisas o nogat? Pasin bilong em inap skulim ol elda Kristen long wanem samting? (Mk. 6:30-34; Fl. 2:1-4; 1 Ti. 4:12)