LUKIM dispela mangi i toktok wantaim ol lapun. Ol dispela lapun i tisa long haus lotu bilong God long Jerusalem. Na dispela mangi em Jisas. Em i kamap bikpela nau. Em i gat 12-pela krismas.

Ol tisa i kirap nogut tru olsem Jisas i gat bikpela save long God na long ol tok bilong Baibel. Tasol bilong wanem Josep na Maria i no stap? Ol i stap we? Orait yumi ken stori long dispela.

Jisas i toktok wantaim ol tisa

Long olgeta yia Josep i save bringim famili bilong em i kam long Jerusalem bilong mekim bikpela bung ol i kolim Pasova. Long Nasaret i go long Jerusalem em longpela rot. Long dispela taim bipo i no gat wanpela man i gat ka o bas samting. Planti man i save wokabaut long lek, na bilong go long Jerusalem, ol i mas wokabaut inap 3-pela de.

Nau Josep i gat planti pikinini, em ol liklik bratasusa bilong Jisas. Long dispela taim, Josep na Maria wantaim ol pikinini bilong ol, ol i lusim Jerusalem na kirap long wokabaut i go bek long Nasaret. Ol i ting Jisas i wokabaut wantaim ol arapela manmeri. Tasol long apinun taim ol i laik malolo, ol i no lukim Jisas. Ol i wok long painim em namel long ol wanblut na pren bilong ol, tasol Jisas i no stap wantaim ol! Olsem na ol i go bek long Jerusalem bilong painim em.

Em nau, ol i painim pinis Jisas i stap wantaim ol tisa. Em i putim yau long tok bilong ol tisa na givim sampela askim long ol. Na olgeta manmeri i kirap nogut long gutpela tingting na save bilong Jisas. Tasol Maria i tok: ‘Pikinini, bilong wanem yu mekim dispela pasin long mitupela? Bel bilong mitupela papa i hevi na mitupela i wok long painim yu.’

Jisas i tok: ‘Bilong wanem yutupela i wok long painim mi? Ating yutupela i no save olsem mi mas i stap long haus bilong Papa bilong mi, a?’

Yes, Jisas i laikim tumas long i stap long ples we em inap kisim save long God. Yumi tu i mas pilim olsem, a? Taim Jisas i stap long Nasaret, em i save go long ol miting bilong lotu long olgeta wik. Long olgeta taim em i save putim gut yau, olsem na em i kisim bikpela save long ol tok bilong Baibel. I gutpela yumi bihainim pasin bilong Jisas.

Luk 2:41-52; Matyu 13:53-56.Ol askim

 • Long dispela piksa, Jisas i gat hamas krismas? Em i stap we?
 • Long olgeta yia Josep i save mekim wanem samting wantaim famili bilong em?
 • Taim ol i wokabaut inap wanpela de pinis bilong i go bek long ples, bilong wanem Josep na Maria i go bek long Jerusalem?
 • Josep na Maria i painim Jisas long wanem hap? Bilong wanem ol manmeri i kirap nogut?
 • Jisas i tok wanem long mama bilong em, Maria?
 • Olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong Jisas long kisim save long God?

Sampela askim moa

 • Ritim Luk 2:41-52.

  Maski Lo i tok ol man tasol i mas go long ol bikpela bung i save kamap long olgeta yia, olsem wanem Josep na Maria i makim gutpela pasin ol papamama long nau i ken bihainim? (Lu. 2:41; Lo 16:16; 31:12; Snd. 22:6)

  Long pasin bilong i stap daun long papamama, olsem wanem Jisas i makim gutpela pasin ol yangpela long nau i ken bihainim? (Lu. 2:51; Lo 5:16; Snd. 23:22; Kl. 3:20)

 • Ritim Matyu 13:53-56.

  Baibel i kolim nem bilong wanem 4-pela brata bilong Jisas? Bihain, tupela bilong ol i mekim wanem wok insait long kongrigesen Kristen? (Mt. 13:55; Ap. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Ga. 1:19; Jem. 1:1; Ju. 1)