LUKIM dispela samting nogut tru i kamap! Ol i kilim Jisas i dai. Ol i nilim em long diwai. Ol i paitim nil i go insait long han na lek bilong em. Bilong wanem ol i mekim olsem long Jisas?

Jisas i dai

Ol i mekim olsem, long wanem, sampela man i nolaik tru long Jisas. Yu save ol dispela man i husat? Wanpela em dispela ensel nogut, Satan. Em i bin pulim Adam na Iv long sakim tok bilong Jehova. Na tu, em tasol i bin kirapim ol birua long mekim dispela samting nogut tru long Jisas.

Paslain long ol i nilim Jisas antap long diwai, ol birua i mekim pasin nogut tru long em. Yu inap tingim pasin ol i bin mekim taim ol i go long gaden Getsemani na holim em? Husat ol dispela birua i go holim em? Yes, em ol bikman bilong lotu. Orait yumi ken stori long samting i bin kamap.

Taim ol bikman bilong lotu i holim Jisas, ol aposel i pret na ol i lusim Jisas na ranawe. Tasol tupela aposel, em Pita na Jon, ol i no ranawe i go longwe. Ol i bihainim Jisas i go bilong lukim wanem samting bai kamap.

Ol pris i kisim Jisas i go long lapun Anas, bipo em i stap hetpris. Ol i stap liklik taim tasol na bihain ol i kisim Jisas i go long haus bilong Kaiafas, em i hetpris long dispela yia. Planti bikman bilong lotu i kam bung pinis long haus bilong em.

Hia long haus bilong Kaiafas, ol i mekim kot. Ol i kisim sampela man i kam bilong sutim tok giaman long Jisas. Olgeta dispela bikman bilong lotu i tok: ‘Jisas i mas i dai.’ Ol i spetim pes bilong em na solapim em.

Taim ol i mekim kot i stap, Pita i stap ausait. Ples i kol, olsem na ol man i wokim paia. Ol i stap klostu long paia na hatim skin bilong ol, na nau wanpela wokmeri i lukim Pita na em i tok: ‘Dispela man tu i bin i stap wantaim Jisas.’

Tasol Pita i tok: ‘Nogat!’

Inap 3-pela taim ol man i tok Pita i bin i stap wantaim Jisas. Na long dispela tripela taim Pita i tok em i no save long Jisas. Long namba tri taim, Jisas i tanim na lukluk i go long Pita. Pita i sori tru long em i mekim tok giaman, na em i go ausait na krai.

Long tulait long Fraide, ol pris i kisim Jisas i go long bikpela ples bung bilong ol, em haus Sanhedrin. Long hia ol i toktok long samting ol bai mekim long Jisas. Bihain ol i kisim em i go long Pontius Pailat, em man i bosim distrik Judia.

Ol pris i tokim Pailat: ‘Dispela man em i man nogut. Em i mas i dai.’ Pailat i toktok wantaim Jisas, na bihain em i tok: ‘Mi no painim wanpela rong long em.’ Na em i salim Jisas i go long Herot Antipas. Herot i bosim distrik Galili, tasol long dispela taim em i stap long Jerusalem. Herot tu i no painim wanpela rong long Jisas, olsem na em i salim em i go bek long Pailat.

Pailat i laik lusim Jisas i go. Tasol ol birua i laik bai Pailat i lusim narapela kalabusman. Dispela man i wanpela man nogut, nem bilong em Barabas. Long belo Pailat i bringim Jisas i go ausait. Em i tok: ‘Lukim! King bilong yupela!’ Tasol ol bikpris i singaut strong: ‘Rausim em! Kilim em i dai! Kilim em i dai!’ Olsem na Pailat i lusim Barabas i go, na ol i kisim Jisas i go bilong kilim em i dai.

Long belo bek long Fraide ol i nilim Jisas long diwai. Yu no inap lukim long piksa, tasol ol i nilim tupela man nogut klostu long Jisas, wanpela long han sut na wanpela long han kais. Klostu long taim Jisas i dai, wanpela man nogut i tok: ‘Taim yu kisim kingdom bilong yu, yu mas tingim mi.’ Na Jisas i tok: ‘Mi tok tru long yu olsem bai yu stap wantaim mi long Paradais.’

Em gutpela tok promis, a? Tasol yu save long dispela Paradais Jisas i toktok long en? Orait, pastaim God i wokim Paradais we? Yes, em i bin wokim long graun, a? Olsem na taim Jisas i mekim wok king long heven, em bai kirapim bek dispela man na bai em i stap long nupela Paradais long graun. Yumi amamas long dispela, a?

Matyu 26:57-75; 27:1-50; Luk 22:54-71; 23:1-49; Jon 18:12-40; 19:1-30.Ol askim

 • Husat i nambawan man bilong kilim Jisas i dai?
 • Ol aposel i mekim wanem taim ol bikman bilong lotu i holim Jisas?
 • Wanem samting i kamap long haus bilong hetpris Kaiafas?
 • Bilong wanem Pita i go na em i krai?
 • Taim ol i kisim Jisas i go bek long Pailat, ol bikpris i singaut strong na tok wanem?
 • Long belo bek long Fraide ol i mekim wanem long Jisas? Jisas i mekim wanem tok promis long wanpela man nogut ol i bin nilim em long pos klostu long Jisas?
 • Dispela Paradais Jisas i toktok long en bai stap we?

Sampela askim moa

 • Ritim Matyu 26:57-75.

  Olsem wanem ol memba bilong nambawan kot bilong ol Juda i soim olsem ol i tingting tasol long mekim pasin nogut? (Mt. 26:59, 67, 68)

 • Ritim Matyu 27:1-50.

  Judas i bel hevi long rong em i bin mekim, tasol bilong wanem yumi ken tok olsem em i no pilim tru rong bilong em? (Mt. 27:3, 4; Mk. 3:29; 14:21; 2 Ko. 7:10, 11)

 • Ritim Luk 22:54-71.

  Long dispela nait Judas i kamapim Jisas long ol birua na ol i holim em, pasin Pita i mekim long giaman olsem em i no save long Jisas, dispela inap skulim yumi long wanem samting? (Lu. 22:60-62; Mt. 26:31-35; 1 Ko. 10:12)

 • Ritim Luk 23:1-49.

  Jisas i mekim wanem taim ol man i mekim nogut long em? Dispela inap skulim yumi long wanem samting? (Lu. 23:33, 34; Ro. 12:17-19; 1 Pi. 2:23)

 • Ritim Jon 18:12-40.

  Inap liklik haptaim pasin bilong pret long man i daunim Pita, tasol bihain em i kamap strongpela aposel na dispela i kamapim klia wanem samting? (Jo. 18:25-27; 1 Ko. 4:2; 1 Pi. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Ritim Jon 19:1-30.

  Jisas i gat wanem stretpela tingting long ol samting bilong skin? (Jo. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mt. 6:31, 32; 8:20)

  Olsem wanem laspela tok Jisas i mekim paslain long em i dai i makim olsem em i amamas long em i bin kamapim klia olsem Jehova em i King bilong heven na graun? (Jo. 16:33; 19:30; 2 Pi. 3:14; 1 Jo. 5:4)