TAIM Jisas na ol aposel i lusim dispela rum antap, ol i go long gaden Getsemani. Planti taim ol i save kam long dispela hap. Nau Jisas i tokim ol long was i stap na beten. Em i go longwe liklik na putim pes i go daun na em i beten.

Bihain Jisas i kam bek long hap ol aposel i stap long en. Yu ting ol i mekim wanem? Ol i slip! Inap 3-pela taim Jisas i tokim ol olsem ol i mas was i stap, tasol 3-pela taim em i kam bek na lukim ol i slip. Long namba 3 taim Jisas i kam bek, em i tok: ‘Olsem wanem yupela i slip long kain taim olsem? Taim i kamap pinis bilong ol birua i holim mi.’

Na wantu bikpela lain manmeri i kam. Lukim! Ol man i holim ol bainat na bikpela stik! Na ol i holim bombom bilong givim lait long ol. Taim ol i kamap klostu, wanpela man i lusim ol na i go long Jisas. Em i givim kis long Jisas, olsem yu ken lukim long piksa. Dispela man em Judas Iskariot! Bilong wanem em i givim kis long Jisas?

Judas i putim Jisas long han bilong ol birua

Jisas i tok: ‘Judas, yu givim kis long mi bilong putim mi long han bilong ol birua, a?’ Yes, dispela kis i olsem wanpela mak. Em i kamapim long ol birua olsem dispela man em Jisas, em dispela man ol i laik holim. Olsem na ol birua i go bilong holimpas Jisas. Tasol Pita i laik helpim Jisas, olsem na em i laik pait. Em i kamautim bainat bilong em na paitim wanpela man i sanap klostu long em. Bainat i katim yau bilong dispela man. Tasol Jisas i putim han long yau bilong dispela man na oraitim em.

Jisas i tokim Pita: ‘Putim bainat bilong yu i go bek long paus bilong en. Ating yu no save olsem mi inap askim Papa bilong mi long salim planti tausen ensel i kam bilong helpim mi, a?’ Yes, Jisas inap mekim olsem! Tasol Jisas i no askim God long salim ol ensel, long wanem, em i save olsem nau em i taim bilong ol birua i mas holim em. Olsem na em i larim ol i kisim em i go. Orait nau yumi ken stori long wanem samting i painim Jisas.

Matyu 26:36-56; Luk 22:39-53; Jon 18:1-12.Ol askim

 • Jisas na ol aposel i go we taim ol i lusim dispela rum antap? Em i tokim ol long mekim wanem?
 • Taim Jisas i kam bek long hap ol aposel i stap long en, em i lukim wanem samting? Dispela samting i kamap inap hamas taim?
 • Husat i kam long gaden? Judas Iskariot i mekim wanem olsem piksa i soim?
 • Bilong wanem Judas i givim kis long Jisas? Pita i mekim wanem?
 • Jisas i tok wanem long Pita? Bilong wanem Jisas i no askim God long salim ol ensel?

Sampela askim moa

 • Ritim Matyu 26:36-56.

  Olsem wanem pasin bilong Jisas long givim tok kaunsel long ol disaipel i stap olsem gutpela piksa tru ol elda Kristen long nau i ken bihainim? (Mt. 20:25-28; 26:40, 41; Ga. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  Jisas i ting olsem wanem long pasin bilong yusim ol samting bilong pait bilong bagarapim ol man? (Mt. 26:52; Lu. 6:27, 28; Jo. 18:36)

 • Ritim Luk 22:39-53.

  Taim wanpela ensel i kamap long Jisas long gaden Getsemani bilong strongim em, yu ting dispela i makim olsem Jisas i no gat strongpela bilip? Stori long dispela. (Lu. 22:41-43; Ais. 49:8; Mt. 4:10, 11; Hi. 5:7)

 • Ritim Jon 18:1-12.

  Olsem wanem Jisas i helpim ol disaipel na bai ol birua bilong em i no givim hevi long ol? Pasin bilong em inap skulim yumi long wanem samting? (Jo. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Hi. 13:6; Jem. 2:25)