Rait i kamap long banis

WANEM samting i kamap long hia? Ol manmeri i wokim bikpela kaikai. King bilong Babilon i singautim wan tausen bikman i kam long dispela kaikai. Ol i yusim ol kap gol na kap silva ol i bin kisim long haus lotu bilong Jehova long Jerusalem. Tasol wantu ol i lukim han bilong man i kamap nating na i raitim sampela tok long banis bilong haus. Olgeta i pret.

Belsasar na ol lain em i singautim i kam kaikai wantaim em

Belsasar, em tumbuna pikinini bilong Nebukatnesar, em i stap king long dispela taim. Em i singaut long ol i mas bringim ol saveman bilong em i kam. King i tok: ‘Sapos wanpela man inap long ritim dispela tok na tokim mi long mining bilong en, mi bai givim planti presen long em na makim em i kamap namba tri bikman bilong gavman.’ Tasol i no gat wanpela bilong ol dispela saveman inap ritim dispela rait o tokaut long mining bilong en.

Mama bilong king i harim nois em king na ol bikman bilong em i mekim na em i kam insait long rum kaikai. Em i tokim king: ‘Yu no ken pret. I gat wanpela man i stap long kantri bilong yu, na em i save long ol god i holi. Taim tumbuna bilong yu Nebukatnesar i stap king, em i bin makim dispela man i stap hetman bilong olgeta saveman bilong em. Nem bilong em Daniel. Singautim em i kam na em bai tokim yu long mining bilong ol dispela rait.’

Olsem na kwiktaim ol i bringim Daniel i kam. Daniel i tok em i no inap kisim wanpela presen, na bihain em i stori long as na Jehova i bin rausim tumbuna bilong Belsasar, em Nebukatnesar, long wok king. Daniel i tok: ‘Em i hambak tumas. Olsem na Jehova i givim strafe long em.’

Daniel i tokim Belsasar: ‘Yu save pinis long ol dispela samting i bin painim em, tasol yu hambak yet wankain olsem Nebukatnesar i bin mekim. Yu kisim ol kap bilong haus lotu bilong Jehova na dring long en. Yu litimapim nem bilong ol god ol i wokim long diwai na ston, na yu no litimapim nem bilong Bikpela Man Bilong Wokim yumi. Olsem na God i salim dispela han i kam raitim ol dispela tok.

Daniel i tok: ‘Dispela tok i olsem, KAUNIM, KAUNIM, SKELIM na BRUKIM.’

‘KAUNIM i olsem God i makim pinis hamas de bilong yu i stap king na nau em i laspela de bilong yu. SKELIM i olsem God i skelim yu pinis na pasin bilong yu i no gutpela. BRUKIM i olsem gavman bilong yu ol i givim pinis long ol Midia na Persia.’

Na taim Daniel i wok long toktok yet i stap, ol Midia na Persia i kam pait long Babilon. Ol i daunim dispela taun na kilim i dai Belsasar. Long dispela nait tasol, olgeta samting i kamap olsem dispela rait i tok! Tasol wanem samting bai kamap nau long ol Israel? Klostu nau bai yumi kisim save long dispela, tasol pastaim yumi ken stori long ol samting i painim Daniel.

Daniel 5:1-31.Ol askim

 • Wanem samting i kamap taim king bilong Babilon i wokim bikpela kaikai na yusim ol kap samting ol i bin kisim long haus lotu bilong Jehova long Jerusalem?
 • Belsasar i tok wanem long ol saveman bilong em? Tasol ol i no inap long mekim wanem?
 • Mama bilong king i tokim king long mekim wanem?
 • Olsem Daniel i tokim king, bilong wanem God i salim dispela han i kam raitim ol tok long banis?
 • Daniel i stori olsem wanem long mining bilong ol tok i stap long banis?
 • Wanem samting i kamap taim Daniel i wok long toktok yet i stap?

Sampela askim moa

 • Ritim Daniel 5:1-31.

  Stori long olsem wanem pasin bilong pret long God i narapela kain long pret bilong Belsasar taim em i lukim rait long banis. (Dan. 5:6, 7; Sng. 19:9; Ro. 8:35-39)

  Olsem wanem Daniel i kamapim olsem em i gat strongpela bel taim em i toktok long Belsasar na ol bikman bilong em? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Ap. 4:29)

  Olsem wanem Daniel sapta 5 i kamapim klia olsem Jehova em i king bilong heven na graun? (Dan. 4:17, 25; 5:21)