Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 74: Wanpela Man Em i No Pret

Stori 74: Wanpela Man Em i No Pret

LUKIM ol manmeri i lap long dispela yangpela man. Yu save em i husat? Em Jeremaia. Em i wanpela profet bilong God.

Ol man i tok bilas long Jeremaia

Liklik taim bihain long King Josaia i kirap bagarapim ol imis long Israel, Jehova i makim Jeremaia long kamap profet bilong Em. Jeremaia i pilim olsem em i yangpela tumas long mekim wok profet. Tasol Jehova i tok em bai helpim Jeremaia.

Jeremaia i tokim ol Israel long lusim ol pasin nogut. Em i tok: ‘Ol god bilong ol narapela lain ol i god giaman.’ Tasol planti Israel i laik lotuim ol dispela god na ol i no laik lotuim God tru, em Jehova. Taim Jeremaia i tokim ol man olsem God bai givim strafe long ol, ol i lap tasol long em.

Planti yia i lus. Josaia i dai, na 3-pela mun bihain pikinini bilong em Jehoiakim i kamap king. Jeremaia i wok long tokim ol manmeri: ‘Sapos yupela i no senisim pasin bilong yupela, Jerusalem bai bagarap.’ Ol pris i holim Jeremaia na ol i singaut: ‘Long ol kain tok olsem yu mas i dai!’ Ol i tokim ol hetman bilong Israel: ‘Jeremaia i mas i dai, long wanem, em i bin tok dispela taun bilong yumi bai bagarap.’

Orait nau Jeremaia bai mekim wanem? Em i no pret! Em i tokim ol: ‘Jehova i bin salim mi i kam bilong givim ol dispela tok long yupela. Sapos yupela i no senisim pasin nogut bilong yupela, Jehova bai bagarapim Jerusalem. Tasol yupela i mas save gut olsem: Sapos yupela i kilim mi i dai, yupela i kilim i dai wanpela man i no gat rong.’

Ol hetman i larim Jeremaia i stap, tasol ol Israel i no senisim pasin nogut bilong ol. Bihain Nebukatnesar, em king bilong Babilon, em i kam mekim pait long Jerusalem. Em i mekim ol Israel i kamap ol wokman bilong em. Em i kisim planti tausen bilong ol i go long Babilon. Sapos ol man bilong narapela hap i kisim yu i go long wanpela longwe ples, em i no gutpela, a?

Jeremaia 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 King 24:1-17.Ol askim

 • Dispela yangpela man long piksa em i husat?
 • Jeremaia i ting olsem wanem long em i kamap profet? Jehova i tok wanem long em?
 • Jeremaia i wok long tokim ol manmeri long wanem samting?
 • Ol pris i mekim wanem bilong pasim Jeremaia? Olsem wanem Jeremaia i soim olsem em i no pret?
 • Ol Israel i no senisim pasin bilong ol, olsem na wanem samting i kamap?

Sampela askim moa

 • Ritim Jeremaia 1:1-8.

  Olsem yumi lukim long Jeremaia, wanem samting i save inapim man long mekim wok bilong Jehova? (2 Ko. 3:5, 6)

  Pasin bilong Jeremaia i strongim ol yangpela Kristen long nau long wanem samting? (Sav. 12:1; 1 Ti. 4:12)

 • Ritim Jeremaia 10:1-5.

  Jeremaia i mekim wanem strongpela tok piksa bilong soim olsem i no gat as long bilip long ol imis? (Jer. 10:5; Ais. 46:7; Hab. 2:19)

 • Ritim Jeremaia 26:1-16.

  Taim lain remnan i autim tok lukaut long nau, olsem wanem ol i bihainim tok Jehova i givim long Jeremaia long ‘no ken lusim wanpela tok’? (Jer. 26:2; Lo 4:2; Ap. 20:27)

  Jeremaia i mekim wanem gutpela pasin em ol Witnes Bilong Jehova long nau i ken bihainim taim ol i autim tok lukaut bilong Jehova long ol lain man? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Ti. 4:1-5)

 • Ritim 2 King 24:1-17.

  Wanem ol samting nogut i painim ol Juda, em ol i no stap gut long Jehova? (2 Kin. 24:2-4, 14)