Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 72: God i Helpim King Hesekia

Stori 72: God i Helpim King Hesekia

YU SAVE bilong wanem dispela man i beten long Jehova? Bilong wanem em i putim ol dispela pas klostu long alta? Dispela man em Hesekia. Em i king bilong 2-pela lain bilong Israel long hap saut. Na bikpela hevi i laik painim em. Bilong wanem?

King Hesekia i beten i stap

Long wanem, ol ami bilong Asiria i bin bagarapim pinis 10-pela lain bilong Israel long hap not. Jehova i larim dispela samting i kamap, long wanem, ol dispela manmeri i mekim ol pasin i nogut tru. Na nau ol Asiria i kam bilong pait long dispela 2-pela lain bilong Israel.

Nau tasol king bilong Asiria i salim sampela pas long King Hesekia. Em ol dispela pas Hesekia i putim klostu long alta. Long ol dispela pas king bilong Asiria i tok bilas long Jehova, na em i tokim Hesekia long em i no ken ting olsem God bai helpim em. Olsem na Hesekia i beten na i tok: ‘O Jehova, helpim mipela na bai king bilong Asiria i no ken bagarapim mipela. Na bai olgeta lain man i save olsem yu wanpela tasol yu God.’ Olsem wanem? Jehova bai helpim Hesekia?

Hesekia em i gutpela king. Em i no save mekim ol pasin olsem ol king nogut bilong 10-pela lain bilong Israel, o papa bilong em King Ahas. Hesekia i save bihainim gut olgeta lo bilong Jehova. Olsem na taim Hesekia i beten pinis, profet Aisaia i salim tok bilong Jehova i go long em, olsem: ‘King bilong Asiria i no inap kam insait long Jerusalem. I no gat wanpela soldia bilong em bai kam klostu. Na ol i no inap sutim wanpela spia i go long en, nogat tru.’

Lukim piksa long dispela pes. Yu save olgeta dispela soldia i dai pinis ol i husat? Em ol soldia bilong Asiria. Jehova i salim ensel bilong em i go, na long wanpela nait tasol ensel i kilim i dai 185,000 soldia bilong Asiria. Olsem na king bilong Asiria i go bek long ples.

Ol soldia bilong Asiria i dai

Bagarap i no painim 2-pela lain bilong Israel, na ol manmeri i stap gut gen. Tasol taim Hesekia i dai, pikinini bilong em Manase i kamap king. Manase na pikinini man bilong em, Amon, tupela i king nogut tru. Olsem na pasin bilong kros pait i pulap gen long Israel. Taim ol wokman i kilim i dai King Amon, pikinini bilong em Josaia i kamap king bilong 2-pela lain bilong Israel.

2 King 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Ol askim

 • Dispela man long piksa em i husat? Bilong wanem bikpela hevi i laik painim em?
 • Ol dispela pas Hesekia i putim klostu long alta, ol i tok wanem? Hesekia i mekim wanem tok long beten bilong em?
 • Hesekia em i wanem kain king? Jehova i givim wanem tok long em long rot bilong profet Aisaia?
 • Ensel bilong Jehova i mekim wanem long ol Asiria, olsem piksa i kamapim?
 • Tupela lain bilong Israel i stap gut gen, tasol wanem samting i kamap taim Hesekia i dai pinis?

Sampela askim moa

 • Ritim 2 King 18:1-36.

  Wanpela ofisa bilong Asiria i tok wanem bilong bagarapim bilip bilong ol Israel? (2 Kin. 18:19, 21; Kis. 5:2; Sng. 64:3)

  Long taim ol man i birua, olsem wanem ol Witnes Bilong Jehova i save bihainim pasin bilong Hesekia? (2 Kin. 18:36; Sng. 39:1; Snd. 26:4; 2 Ti. 2:24)

 • Ritim 2 King 19:1-37.

  Long taim bilong bikpela hevi, olsem wanem lain bilong Jehova long nau i save bihainim pasin bilong Hesekia? (2 Kin. 19:1, 2; Snd. 3:5, 6; Hi. 10:24, 25; Jem. 5:14, 15)

  King Senakerip i lus long wanem 3-pela samting? Long tok profet em i makim husat? (2 Kin. 19:32, 35, 37; KTH 20:2, 3)

 • Ritim 2 King 21:1-6, 16.

  Bilong wanem yumi ken tok pasin nogut bilong Manase i winim tru pasin nogut bilong ol arapela king i bin bosim Jerusalem? (2 Sto. 33:4-6, 9)