Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 71: God Bai Kamapim Paradais

Stori 71: God Bai Kamapim Paradais

DISPELA em i piksa bilong paradais. Ating em i wankain liklik long paradais God i bin soim long profet bilong em, Aisaia. Aisaia i stap bihain liklik long taim Jona i dai pinis.

Ol manmeri i stap long paradais

Paradais i olsem “gaden” o naispela ples. Taim yu lukim dispela piksa, ating yu tingim narapela piksa yumi lukim pinis long dispela buk. Em i wankain olsem piksa bilong naispela gaden em God Jehova i bin putim Adam na Iv long en, a? Tasol olsem wanem? Graun olgeta bai inap kamap naispela ples paradais?

Jehova i tokim profet Aisaia long raitim ol tok i stori long paradais bai kamap. Em i tok, ‘Ol weldok na ol sipsip bai stap gut wantaim. Ol pikinini bulmakau na ol laion bai kaikai wantaim, na ol pikinini bai lukautim ol. Na bebi i no inap kisim bagarap sapos em i pilai klostu long snek nogut.’

Ating planti man bai tok: ‘Dispela samting i no inap kamap. Long olgeta taim i gat hevi long graun, na inap olgeta taim bihain hevi bai kamap.’ Tasol tingim: God i bin putim Adam na Iv long wanem kain ples?

God i bin putim Adam na Iv long wanpela ples paradais. Tasol tupela i bin sakim tok bilong God, olsem na em i rausim ol long dispela gutpela ples, na ol i go lapun na i dai. God i tok promis olsem olgeta samting em i bin givim long Adam na Iv, em bai givim long ol manmeri i laikim em.

Long nupela ples paradais bai kamap bihain, bai i no gat wanpela samting nogut. Olgeta samting bai stap bel isi. Olgeta man bai i gat gutpela helt na ol bai stap amamas. Ol samting bai kamap olsem God i laik bai em i kamap long pastaim tru. Bihain bai yumi kisim save long olsem wanem God bai kamapim ol dispela samting.

Aisaia 11:6-9; KTH 21:3, 4.Ol askim

 • Aisaia em i husat? Em i bin stap laip long wanem taim? Jehova i soim em long wanem samting?
 • Wanem mining bilong dispela tok “paradais”? Em i kirapim yu long tingim wanem samting?
 • Jehova i tokim Aisaia long raitim wanem ol tok long dispela nupela Paradais bai kamap?
 • Bilong wanem Adam na Iv i lusim gutpela ples bilong tupela?
 • Jehova i tok promis long givim wanem samting long ol man i laikim tru em?

Sampela askim moa

 • Ritim Aisaia 11:6-9.

  Baibel i stori olsem wanem long pasin wanbel bai stap namel long ol animal na ol man long nupela taim? (Sng. 148:10, 13; Ais. 65:25; Ese. 34:25)

  Long ol samting bilong spirit, wanem samting i wok long kamap namel long lain bilong Jehova long nau na dispela i truim tok bilong Aisaia? (Ro. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  I stret husat i kisim biknem long senis i kamap long pasin bilong ol man long nau na long nupela taim? (Ais. 48:17, 18; Ga. 5:22, 23, Fl. 4:7)

 • Ritim Kamapim Tok Hait 21:3, 4.

  Olsem wanem Baibel i soim olsem dispela hap tok olsem God bai stap wantaim ol man, em i no makim olsem tru tru God bai kam stap long graun? (Wkp. 26:11, 12; 2 Sto. 6:18; Ais. 66:1; KTH 21:2, 3, 22-24)

  Wanem kain aiwara na pen bai pinis olgeta? (Lu. 8:49-52; Ro. 8:21, 22; KTH 21:4)