Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Stori 68: Tupela Mangi i Kirap Bek

Stori 68: Tupela Mangi i Kirap Bek

SAPOS yu dai, yu ting mama bilong yu bai pilim olsem wanem sapos yu kirap bek? Em bai amamas tru, a? Tasol olsem wanem? Man i dai pinis, em inap stap laip gen? Bipo kain samting olsem i bin kamap?

Lukim dispela man, na meri, na liklik mangi. Dispela man em profet Elaija. Meri hia em i bilong taun Sarefat na man bilong em i dai pinis, na dispela mangi em i pikinini bilong em. Wanpela taim dispela mangi i sik. Sik bilong em i kamap bikpela na bihain em i dai. Elaija i tokim meri: ‘Givim pikinini long mi.’

Elaija na meri wanpis wantaim pikinini man bilong em i kirap bek

Elaija i karim pikinini i go long rum antap na slipim em long bet. Nau em i beten: ‘O Jehova, mekim dispela mangi i kamap laip gen.’ Na pikinini i kirap pulim win gen! Elaija i kisim em i go daun na tokim mama bilong pikinini: ‘Lukim, pikinini bilong yu i stap laip!’ Na mama i amamas nogut tru.

Narapela profet bilong Jehova em Elisa. Em i stap olsem helpim bilong Elaija. Tasol bihain Jehova i wokim tu sampela mirakel long rot bilong Elisa. Wanpela taim Elisa i go long taun Sunem, na wanpela meri i mekim gut tru long em. Bihain dispela meri i karim wanpela pikinini man.

Pikinini i go bikpela na wanpela taim em i go lukim papa i wok i stap long gaden. Wantu dispela pikinini i singaut: ‘Het bilong mi i pen nogut tru!’ Ol i kisim em i go long haus na em i dai. Mama bilong em i bel hevi tru! Kwiktaim em i go singautim Elisa i kam.

Taim Elisa i kam, em i go insait long rum. Em i beten long Jehova, na slip antap long bodi bilong dispela pikinini. I no longtaim na bodi bilong dispela pikinini i kamap hat liklik, na em i kus 7-pela taim. Mama bilong em i amamas tru taim em i kam insait long rum na lukim pikinini i stap laip gen!

Planti planti man ol i dai pinis. Dispela i mekim na famili na pren bilong ol i bel hevi tru. Yumi no gat strong bilong kirapim bek ol daiman. Tasol Jehova inap. Bihain yumi bai kisim save long olsem wanem em bai kirapim bek planti milion man i dai pinis.

1 King 17:8-24; 2 King 4:8-37.


Ol askim

 • Dispela tripela lain long piksa ol i husat? Wanem samting i kamap long liklik mangi?
 • Elaija i beten long helpim liklik mangi na em i tok wanem? Wanem samting i kamap?
 • Wanem nem bilong dispela man i stap olsem helpim bilong Elaija?
 • Bilong wanem ol i singautim Elisa i go long haus bilong wanpela meri long taun Sunem?
 • Elisa i mekim wanem? Wanem samting i kamap long dispela pikinini i dai pinis?
 • Jehova i gat strong bilong mekim wanem, olsem em i kamapim long rot bilong Elaija na Elisa?

Sampela askim moa

 • Ritim 1 King 17:8-24.

  Wanem samting i kamap bilong traim bilip bilong Elaija na pasin bilong em long bihainim tok? (1 Kin. 17:9; 19:1-4, 10)

  Wanem samting i soim olsem meri wanpis bilong Sarefat i gat strongpela bilip? (1 Kin. 17:12-16; Lu. 4:25, 26)

  Olsem wanem samting i kamap long meri wanpis bilong Sarefat i kamapim klia olsem tok bilong Jisas long Matyu 10:41, 42 em i tru olgeta? (1 Kin. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Ritim 2 King 4:8-37.

  Pasin bilong meri Sunem i givim wanem save long yumi long pasin bilong mekim gut long ol narapela? (2 Kin. 4:8; Lu. 6:38; Ro. 12:13; 1 Jo. 3:17)

  Long wanem ol rot yumi inap mekim gut long ol wokboi bilong God long nau? (Ap. 20:35; 28:1, 2; Ga. 6:9, 10; Hi. 6:10)