Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Stori 66: Jesebel—Kwin Nogut

Stori 66: Jesebel—Kwin Nogut

TAIM King Jeroboam i dai pinis, olgeta wan wan king i bosim ol 10-pela lain bilong Israel, ol i man nogut. King Ahap em i nogut moa yet, winim ol narapela. Yu save bilong wanem i olsem? Long wanem, meri bilong em, Kwin Jesebel, em i meri nogut tru.

Jesebel i no bilong lain Israel. Em i pikinini meri bilong king bilong Saidon. Em i save lotuim giaman god Bal, na em i pulim Ahap na planti Israel tu long lotuim Bal. Jesebel i nolaik tru long Jehova na em i kilim i dai planti profet bilong Jehova. Sampela i go hait long hul bilong ol maunten na bai Jesebel i no ken kilim ol i dai. Sapos Jesebel i laikim wanpela samting, em i save kilim i dai man na bai em inap kisim dispela samting.

Wanpela taim King Ahap i bel hevi tru. Olsem na Jesebel i tok: ‘Bilong wanem yu bel hevi?’

Ahap i tok: ‘Mi bel hevi long tok bilong Nabot. Mi laik baim gaden wain bilong em. Tasol em i tok mi no inap kisim.’

Jesebel i tok: ‘No ken wari. Mi bai kisim na givim long yu.’

Olsem na Jesebel i raitim pas long sampela bikman bilong taun em Nabot i stap long en. Em i tokim ol: ‘Sampela man nogut i mas sutim tok long Nabot olsem em i bin tok nogut long God na long king. Na yupela i mas kisim Nabot i go ausait long taun na tromoi ston long em na kilim em i dai.’

Taim Jesebel i harim olsem Nabot i dai pinis, kwiktaim em i tokim Ahap: ‘Yu go nau na kisim gaden wain bilong em.’ Jesebel i mekim pasin nogut tru, olsem na i stret em i mas kisim strafe, a?

Kwin Jesebel

Olsem na bihain Jehova i makim Jehu bilong givim strafe long em. Taim Jesebel i harim olsem Jehu i kam, em i penim ai bilong em na bilasim em yet. Tasol taim Jehu i kam na lukim Jesebel i sindaun long windo, em i singaut i go long ol man i stap antap long haus king: ‘Tromoi em i kam daun!’ Ol man i bihainim tok bilong em, olsem yu ken lukim long piksa. Ol i tromoi em i go daun na em i dai.

1 King 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 King 9:30-37.Ol askim

 • Jesebel em i husat?
 • Bilong wanem King Ahap i bel hevi tru?
 • Jesebel i mekim wanem bilong kisim gaden wain bilong Nabot na givim long man bilong em, Ahap?
 • Jehova i salim husat i go bilong givim strafe long Jesebel?
 • Olsem yu ken lukim long piksa, wanem samting i kamap taim Jehu i kamap long haus kwin bilong Jesebel?

Sampela askim moa

 • Ritim 1 King 16:29-33 na 18:3, 4.

  Wanem ol pasin nogut i kamap long Israel long taim bilong King Ahap? (1 Kin. 16:33)

 • Ritim 1 King 21:1-16.

  Olsem wanem Nabot i soim olsem em i no pret na em i stap gut long Jehova? (1 Kin. 21:1-3; Wkp. 25:23-28)

  Samting i painim Ahap inap skulim yumi long wanem samting long pasin bilong daunim bel hevi? (1 Kin. 21:4; Ro. 5:3-5)

 • Ritim 2 King 9:30-37.

  Yumi inap lainim wanem samting long pasin bilong Jehu long givim bel long mekim laik bilong Jehova? (2 Kin. 9:4-10; 2 Ko. 9:1, 2; 2 Ti. 4:2)