SOL i traim gen long holim Devit. Em i kisim 3,000 gutpela soldia bilong em, na em i go painim Devit. Taim Devit i kisim save long dispela samting, em i salim ol man i go lukstil long wanem hap Sol na lain bilong em i kem long en long dispela nait. Orait nau Devit i tokim tupela man long lain bilong em: ‘Husat long yutupela i laik i go wantaim mi long kem bilong Sol?’

Devit i singaut long King Sol

Abisai i tok: ‘Mi bai go.’ Abisai em i pikinini bilong susa bilong Devit, em Seruia. Taim Sol na lain bilong em i slip i stap, Devit na Abisai i go insait long kem. Ol i kisim spia bilong Sol na botol wara i stap klostu long het bilong Sol. I no gat wanpela man i lukim tupela o harim pairap bilong ol, long wanem, olgeta i slip i dai tru.

Lukim Devit na Abisai. Tupela i ranawe i go, na ol i stap antap long wanpela maunten. Orait nau Devit i singaut long namba wan ofisa bilong ami bilong Israel: ‘Apner, bilong wanem yu no lukautim gut king, em bosman bilong yu? Lukim! Spia na botol wara bilong em i stap we?’

Sol i kirap. Em i save long nek bilong Devit na em i tok: ‘Devit, em yu tasol, a?’ Yu inap lukim Sol na Apner i sanap daunbilo?

Devit i bekim tok long Sol olsem: ‘Yes, bikman, em mi tasol.’ Na Devit i askim Sol: ‘Bilong wanem yu laik holim mi? Mi mekim wanem pasin nogut? Em hia spia bilong yu. Salim wanpela man i kam kisim.’

King Sol na Apner

Sol i tok: ‘Mi mekim rong. Mi mekim pasin kranki.’ Na Devit i lusim dispela hap na i go, na Sol i go bek long ples. Tasol Devit i tingting olsem: ‘Ating i no longtaim na Sol bai kilim mi i dai. Mi mas ranawe i go long kantri Filistia.’ Na Devit i mekim olsem. Devit i giamanim ol Filistia na ol i ting em i pren bilong ol.

Bihain ol Filistia i go mekim pait long ol Israel. Long dispela pait, ol i kilim i dai Sol na Jonatan. Dispela i mekim Devit i bel hevi tru, na em i raitim wanpela naispela singsing, i gat tok olsem: ‘Mi sori tru long yu, brata bilong mi Jonatan. Mi laikim yu tumas!’

Bihain Devit i go bek long Israel na i stap long taun Hebron. Sampela man i makim pikinini man bilong Sol, em Isboset, long kamap king, na sampela i laik bai Devit i kamap king, olsem na pait i kamap namel long ol. Tasol lain bilong Devit i win. Devit i gat 30 krismas taim em i kamap king. Inap seven na hap yia em i stap king long Hebron. Long Hebron em i bin kamapim sampela pikinini man, em Amnon, Apsalom, na Adoniya.

Bihain Devit na lain bilong em ol i go mekim pait long naispela taun Jerusalem. Joap, em i narapela pikinini man bilong susa bilong Devit, em Seruia, em i go paslain long pait. Olsem na Devit i givim pe long Joap, em i mekim Joap i stap namba wan ofisa long ami bilong em. Nau Devit i stap long Jerusalem na mekim wok king.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Stori 11:1-9.Ol askim

 • Devit na Abisai i mekim wanem taim Sol i slip i stap long kem bilong em?
 • Devit i givim wanem ol askim long Sol?
 • Taim Devit i lusim Sol, em i go we?
 • Wanem samting i mekim Devit i bel hevi tru na em i raitim wanpela naispela singsing?
 • Devit i gat hamas krismas taim ol i mekim em i kamap king long Hebron? Wanem nem bilong sampela pikinini man bilong em?
 • Bihain Devit i stap we na mekim wok king?

Sampela askim moa

 • Ritim 1 Samuel 26:1-25.

  Tok bilong Devit long 1 Samuel 26:11 i kamapim wanem tingting bilong em long pasin tiokratik? (Sng. 37:7; Ro. 13:2)

  Taim yumi wok strong long kamapim gutpela-pasin-sori tasol narapela i no pilim pasin yumi mekim, olsem wanem tok bilong Devit long 1 Samuel 26:23 inap helpim yumi long holimpas stretpela tingting? (1 Kin. 8:32; Sng. 18:20)

 • Ritim 2 Samuel 1:26.

  Olsem wanem ol Kristen long nau inap kisim “pasin bilong laikim tru ol arapela” olsem pasin i bin stap namel long Devit na Jonatan? (1 Pi. 4:8; Kl. 3:14; 1 Jo. 4:12)

 • Ritim 2 Samuel 5:1-10.

  Devit i bin mekim wok king inap hamas yia? Em i mekim wok king long wanem narapela narapela ples na inap hamas yia? (2 Sml. 5:4, 5)

  Wanem samting i mekim na Devit i gat biknem? Dispela i kirapim yumi long tingim wanem samting long nau? (2 Sml. 5:10; 1 Sml. 16:13; 1 Ko. 1:31; Fl. 4:13)