Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Stori 58: Devit na Goliat

Stori 58: Devit na Goliat

OL FILISTIA i kam gen bilong pait long ol Israel. Tripela bikpela brata bilong Devit ol i stap long ami bilong Sol. Olsem na wanpela de Jesi i tokim Devit: ‘Kisim sampela wit na bret i go long ol brata bilong yu. Askim ol olsem ol i stap gut o nogat.’

Goliat

Taim Devit i kamap pinis long kem bilong ami, em i ran i go long hap ol ami i sanap redi long pait bilong painim ol brata bilong em. Wanpela traipela man Filistia, em Goliat, em i kam tok bilas long ol Israel. Inap 40 de, long olgeta moning na apinun, em i save mekim olsem. Em i save tok: ‘Yupela makim wanpela man bilong i kam pait long mi. Sapos em i win na kilim mi i dai, orait mipela bai kamap wokboi nating bilong yupela. Tasol sapos mi win na kilim em i dai, yupela bai kamap wokboi nating bilong mipela. Mi laik traim yupela, yupela i mas makim wanpela man bilong pait long mi.’

Devit i askim sampela soldia: ‘Man i kilim i dai dispela Filistia na pinisim bikpela sem i kam long ol Israel, em bai kisim wanem samting?’

Wanpela soldia i tok: ‘Sol bai givim planti mani samting long em. Na em bai larim dispela man i maritim pikinini meri bilong em.’

Tasol olgeta Israel i pret long Goliat, long wanem, em i traipela man tru. Longpela bilong em i klostu 3 mita, na narapela soldia i karim plang bilong em bilong pait.

Sampela soldia i go na tokim King Sol olsem Devit i laik pait wantaim Goliat. Tasol Sol i tokim Devit: ‘Yu no inap pait wantaim dispela Filistia. Yu mangi nating tasol, na em i bin i stap soldia long taim em i yangpela yet i kam inap long nau.’ Devit i tok: ‘Mi bin kilim wanpela bea na wanpela laion em ol i kam kisim ol sipsip bilong papa bilong mi. Na mi bai mekim wankain pasin long dispela Filistia. Jehova bai helpim mi.’ Olsem na Sol i tok: ‘Yu ken i go, na Jehova i ken i stap wantaim yu.’

Devit i go daun long baret wara na kisim 5-pela raunpela ston, na putim long bek bilong em. Bihain em i kisim katapel bilong em na em i go bilong bungim dispela traipela man. Taim Goliat i lukim em, em i ting i isi tru long kilim Devit i dai.

Devit i putim wanpela ston long katapel na sutim i go

Goliat i tok: ‘Yu kam na bai mi givim bodi bilong yu long ol pisin na ol animal na bai ol i kaikai.’ Tasol Devit i tok: ‘Yu holim bainat na spia na yu kam, tasol mi kam long nem bilong Jehova. Nau long dispela de Jehova bai givim yu long han bilong mi na bai mi kilim yu i dai.’

Taim Devit i tok olsem, em i ran i go long Goliat. Em i kisim wanpela ston long bek bilong em, putim long katapel, na tromoi strong i go. Ston i flai i go insait stret long het bilong Goliat, na em i pundaun i go daun na i dai! Taim ol Filistia i lukim olsem nambawan soldia bilong ol i dai pinis, olgeta i ranawe. Ol Israel i ranim ol i go na winim pait.

1 Samuel 17:1-54.Ol askim

 • Goliat i tromoi wanem tok long lain ami bilong Israel?
 • Goliat i longpela inap hamas mita? King Sol i tok promis long givim wanem prais long man i kilim i dai Goliat?
 • Taim Sol i tok Devit i no inap pait long Goliat, long wanem, em i mangi nating, Devit i tok wanem?
 • Taim em i bekim tok long Goliat, olsem wanem Devit i soim olsem em i bilip long Jehova?
 • Olsem yu inap lukim long piksa, Devit i yusim wanem samting long kilim i dai Goliat? Bihain long dispela, wanem samting i kamap long ol Filistia?

Sampela askim moa

 • Ritim 1 Samuel 17:1-54.

  Wanem samting i mekim na Devit i no pret? Devit i gat strongpela bel na olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong em? (1 Sml. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  Taim ol Kristen i insait long ol pilai o ol samting bilong kisim amamas, bilong wanem ol i mas abrusim pasin bilong resis, olsem Goliat i bin mekim? (1 Sml. 17:8; Ga. 5:26; 1 Ti. 4:8)

  Olsem wanem tok bilong Devit i makim olsem em i bilip long God bai helpim em? (1 Sml. 17:45-47; 2 Sto. 20:15)

  Dispela stori i soim olsem pait i kamap namel long 2-pela lain i birua, tasol olsem wanem tru tru stori i kamapim olsem em pait i bin kamap namel long ol giaman god na trupela God, Jehova? (1 Sml. 17:43, 46, 47)

  Olsem wanem lain remnan em God i bin makim long holi spirit ol i bihainim pasin bilong Devit long bilip long Jehova? (1 Sml. 17:37; Jer. 1:17-19; KTH 12:17)