Devit i helpim pikinini sipsip

YU INAP lukim wanem samting i bin kamap? Dispela mangi i kilim wanpela bea na helpim dispela pikinini sipsip. Bea i bin kam na kisim sipsip i go bilong kaikai. Tasol dispela mangi i ran bihainim bea na kisim sipsip long maus bilong en. Na taim bea i tanim na i laik pait long em, dispela mangi i holim bea na kilim em! Long narapela taim em i kilim wanpela laion na kisim bek sipsip. Dispela mangi i no pret, a? Yu save em i husat?

Em Devit. Em i stap long taun Betlehem. Bubu man bilong em, em Obet, pikinini bilong Rut na Boas. Yu tingim ol? Na papa bilong Devit em Jesi. Devit i save lukautim ol sipsip bilong papa bilong em. Mama i bin karim Devit 10-pela yia bihain long Jehova i makim Sol long kamap king.

Bihain Jehova i tokim Samuel: ‘Kisim sampela wel na go long haus bilong Jesi long Betlehem. Mi makim pinis wanpela pikinini man bilong em long kamap king.’ Taim Samuel i lukim namba wan pikinini man bilong Jesi, em Eliap, em i tingting: ‘Ating dispela man tasol Jehova i bin makim.’ Tasol Jehova i tokim em: ‘Yu no ken lukluk long em i longpela bun na em i luk naispela. Mi no bin makim em long kamap king.’

Olsem na Jesi i singautim narapela pikinini man, em Abinadap, na bringim em i kam long Samuel. Tasol Samuel i tok: ‘Nogat, Jehova i no bin makim em.’ Bihain, Jesi i bringim Sama i kam. Tasol Samuel i tok: ‘Nogat, em tu Jehova i no bin makim em.’ Jesi i bringim 7-pela pikinini man bilong em i kam long Samuel, tasol Jehova i no makim wanpela bilong ol. Orait Samuel i tok: ‘Em tasol olgeta pikinini man bilong yu?’

Jesi i tok: ‘Nogat, i gat wanpela yangpela em i las tru bilong ol, em i stap. Tasol em i wok long lukautim ol sipsip.’ Taim ol i kisim Devit i kam, Samuel i lukim olsem skin bilong em i gutpela tru. Jehova i tok: ‘Em dispela man mi makim. Putim wel long em.’ Na Samuel i mekim olsem. Bihain Devit bai kamap king bilong Israel.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.Ol askim

 • Wanem nem bilong dispela mangi long piksa? Olsem wanem yumi save em i wanpela mangi i no pret?
 • Devit i sindaun we? Wanem nem bilong papa na bubu man bilong em?
 • Bilong wanem Jehova i tokim Samuel long i go long haus bilong Jesi long Betlehem?
 • Wanem samting i kamap taim Jesi i bringim 7-pela pikinini man bilong em i kam long Samuel?
 • Taim ol i bringim Devit i kam, Jehova i tok wanem long Samuel?

Sampela askim moa

 • Ritim 1 Samuel 17:34, 35.

  Olsem wanem ol dispela stori i kamapim klia olsem Devit i no pret, na em i save bilip long Jehova i helpim em? (1 Sml. 17:37)

 • Ritim 1 Samuel 16:1-14.

  Olsem wanem tok bilong Jehova long 1 Samuel 16:7 i helpim yumi long kisim pasin bilong tingim olgeta kain man na no ken tingting nogut long ol man bilong narapela lain? (Ap. 10:34, 35; 1 Ti. 2:4)

  Olsem wanem samting i painim Sol i soim olsem taim Jehova i rausim holi spirit bilong em long wanpela man, spirit nogut o laik nogut bilong mekim rong inap bosim dispela man? (1 Sml. 16:14; Mt. 12:43-45; Ga. 5:16)