YU SAVE long nem bilong dispela strongpela man i winim olgeta narapela man? Em i wanpela jas, nem bilong em Samson. Jehova yet i givim dispela strong long Samson. Paslain long mama i karim Samson, Jehova i tokim mama bilong em: ‘I no longtaim na bai yu karim wanpela pikinini man. Em bai helpim ol Israel long daunim ol Filistia.’

Samson i pait wantaim laion

Ol Filistia i lain nogut, em ol i stap long Kenan. Ol i gat bikpela ami na ol i mekim nogut tru long ol Israel. Wanpela taim Samson i wokabaut i go long hap bilong ol Filistia, na wanpela bikpela laion i singaut na i kam long em. Tasol Samson i kilim i dai dispela laion long han tasol. Em i kilim i dai planti handet Filistia tu.

Bihain Samson i laikim wanpela meri, nem bilong em Delaila. Ol hetman bilong Filistia i tok promis olsem wan wan bilong ol bai givim 1,100 mani silva long Delaila sapos em i tokim ol long as bilong strong bilong Samson. Delaila i laik kisim dispela mani. Em i no pren tru bilong Samson, o bilong lain bilong God. Olsem na em i wok long askim askim Samson long samting i mekim na em i gat bikpela strong.

Delaila na Samson

Bihain tru, Delaila i mekim na Samson i tokim em long as bilong strong bilong em. Em i tok: ‘Ol i no bin katim gras bilong mi. Kirap long taim mama i karim mi, God i makim mi bilong kamap wokman bilong em. Sapos ol i katim gras bilong mi, strong bilong mi bai pinis.’

Taim Delaila i harim dispela tok, em i mekim na Samson i slip antap long lek bilong em. Nau em i singautim wanpela man long i kam katim gras bilong Samson. Taim Samson i kirap, em i no gat strong moa. Ol Filistia i kam na holim em. Ol i kamautim tupela ai bilong em, na mekim em i kamap wokboi bilong ol.

Samson i sakim ol pos na haus i bruk

Wanpela taim ol Filistia i wokim wanpela bikpela pati bilong lotuim god bilong ol, Dagon, na ol i kisim Samson i kam bilong tok bilas long em. Gras bilong Samson i bin kamap longpela gen. Samson i tokim mangi i holim han bilong em: ‘Kisim mi i go na bai mi holim ol bikpela pos bilong dispela haus.’ Orait nau Samson i beten askim Jehova long givim strong long em, na em i holim ol dispela pos. Em i singaut olsem: ‘Mi mas i dai wantaim ol Filistia.’ Inap 3,000 Filistia i stap long dispela pati, na taim Samson i sakim ol pos, haus i bruk i kam daun na kilim i dai olgeta dispela manmeri nogut.

Hetman sapta 13 i go 16.Ol askim

 • Wanem nem bilong dispela strongpela man i winim olgeta narapela man? Husat i givim dispela strong long em?
 • Olsem yu lukim long piksa, wanpela taim Samson i mekim wanem long wanpela bikpela laion?
 • Long piksa, Samson i tokim Delaila long wanem tok hait? Olsem wanem dispela i opim rot long ol Filistia i holim em?
 • Long taim Samson i dai, em i mekim wanem na 3,000 Filistia i dai wantaim em?

Sampela askim moa

 • Ritim Hetman 13:1-14.

  Olsem wanem Manoa na meri bilong em i makim gutpela pasin ol papamama i ken bihainim long mekim bikpela long ol pikinini? (Het. 13:8; Sng. 127:3; Ef. 6:4)

 • Ritim Hetman 14:5-9 na 15:9-16.

  Stori bilong Samson i kilim laion, brukim ol nupela baklain i pasim em, na yusim bun bilong wasket bilong donki long kilim i dai 1,000 man, em i givim wanem save long yumi long wok bilong holi spirit bilong Jehova?

  Holi spirit i helpim yumi olsem wanem long nau? (Het. 14:6; 15:14; Sek. 4:6; Ap. 4:31)

 • Ritim Hetman 16:18-31.

  Ol poroman nogut i mekim wanem long Samson? Dispela inap skulim yumi long wanem samting? (Het. 16:18, 19; 1 Ko. 15:33)