Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Stori 51: Rut na Naomi

Stori 51: Rut na Naomi

LONG Baibel yu bai lukim wanpela buk i gat nem Rut. Em i stori long wanpela famili i stap long taim ol jas i bosim ol Israel. Rut em wanpela yangpela meri bilong kantri Moap; em i no bilong lain bilong God, em lain Israel. Tasol taim Rut i kisim save long trupela God Jehova, em i kirap laikim em tru. Naomi em wanpela lapun meri i bin helpim Rut long kisim save long Jehova.

Naomi em i meri Israel. Em na man bilong em na tupela pikinini man ol i bin i go sindaun long kantri Moap taim kaikai i sot long Israel. Bihain man bilong Naomi i dai. Na tupela pikinini man bilong em i maritim tupela meri Moap, em Rut na Orpa. Tasol 10-pela yia bihain tupela pikinini man bilong Naomi i dai. Naomi na Rut na Orpa ol i bel hevi tru! Naomi bai mekim wanem nau?

Naomi i tingting long i go bek long lain bilong em. Rut na Orpa i laik i stap wantaim em, olsem na ol i go wantaim em. Taim ol i wokabaut i go liklik, Naomi i tokim tupela: ‘Yutupela go bek long ples na stap wantaim mama bilong yutupela.’

Naomi i givim kis na gutbai long ol. Tasol ol i krai, long wanem, ol i laikim tumas Naomi. Ol i tok: ‘Nogat! Mipela bai go wantaim yu long lain bilong yu.’ Tasol Naomi i tok: ‘Yutupela i mas go bek. I gutpela moa long yupela i go bek long ples.’ Olsem na Orpa i go bek. Tasol Rut i no go bek.

Naomi i tokim em: ‘Orpa i go pinis. Yu tu i mas go bek wantaim em long ples.’ Tasol Rut i tok: ‘Yu no ken tokim mi long lusim yu! Larim mi i go wantaim yu. Ples yu go long en mi tu bai mi go, na ples yu stap long en, mi tu bai mi stap. Lain bilong yu bai kamap lain bilong mi, na God bilong yu bai kamap God bilong mi. Ples yu dai long en mi tu bai mi dai long en, na ol i mas planim mi long dispela ples.’ Taim Rut i tok olsem, Naomi i no gat tok moa.

Bihain tru dispela tupela meri i go kamap long Israel. Rut i kirap kwik long go mekim wok long gaden, long wanem, em taim bilong katim bali. Wanpela man, nem bilong em Boas, em i larim Rut i bungim bali long gaden bilong em. Yu save husat i mama bilong Boas? Em Rahap bilong taun Jeriko.

Boas i tokim Rut: ‘Mi harim pinis olgeta tok long yu, na long yu bin mekim gutpela pasin tru long Naomi. Mi harim stori bilong yu olsem yu bin lusim papa na mama bilong yu na ples bilong yu, na yu kam i stap wantaim ol manmeri yu no bin save long ol long pastaim. Jehova i ken mekim gut long yu!’

Rut i tok: ‘Bikman, yu mekim gutpela pasin tru long mi. Gutpela tok bilong yu i mekim gut bel bilong mi.’ Boas i laikim tru Rut, na i no longtaim na tupela i marit. Dispela i mekim Naomi i amamas tru! Tasol Naomi i amamas moa yet taim Rut na Boas i kamapim namba wan pikinini man, nem bilong em Obet. Bihain Obet i kamap tumbuna bilong Devit. Bihain yumi bai kisim planti save moa long Devit.

Rut na Naomi

Buk Rut 1-4.Ol askim

 • Wanem samting i kamap na Naomi i go sindaun long kantri Moap?
 • Rut na Orpa ol i husat?
 • Rut na Orpa i bekim wanem wanem tok taim Naomi i tokim ol long go bek long lain bilong tupela?
 • Boas em i husat? Em i mekim wanem bilong helpim Rut na Naomi?
 • Wanem nem bilong pikinini bilong Boas na Rut? Bilong wanem yumi mas tingim em?

Sampela askim moa

 • Ritim Rut 1:1-17.

  Rut i mekim wanem naispela tok i makim olsem em i laikim tru Naomi? (Rut 1:16, 17)

  Olsem wanem tingting bilong Rut i makim gut tingting “ol arapela sipsip” i holim long ol Kristen God i bin makim em ol i stap long graun long nau? (Jo. 10:16; Sek. 8:23)

 • Ritim Rut 2:1-23.

  Olsem wanem Rut i makim gutpela pasin tru ol yangpela meri long nau i ken bihainim? (Rut 2:17, 18; Snd. 23:22; 31:15)

 • Ritim Rut 3:5-13.

  Boas i gat wanem tingting long pasin bilong Rut olsem Rut i orait long maritim em na i no maritim wanpela yangpela man?

  Pasin bilong Rut i givim wanem save long yumi long pasin bilong laikim tru narapela? (Rut 3:10; 1 Ko. 13:4, 5)

 • Ritim Rut 4:7-17.

  Olsem wanem ol man Kristen long nau i ken bihainim pasin bilong Boas? (Rut 4:9, 10; 1 Ti. 3:1, 12, 13; 5:8)