Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 50: Tupela Meri i No Pret

Stori 50: Tupela Meri i No Pret

TAIM hevi i painim ol Israel, ol i krai long Jehova. Jehova i harim krai bilong ol na em i givim ol strongpela hetman bilong helpim ol. Baibel i tok, ol dispela hetman i olsem jas. Josua em i namba wan jas, na sampela jas i kamap bihain, em Otniel, Ehut, na Samgar. Tasol tupela bilong ol lain i helpim ol Israel em ol meri, nem bilong ol em Debora na Jael.

Debora i toktok long Barak

Debora i wanpela profet meri. Jehova i save tokim em long ol samting bai kamap bihain, na em i save givim dispela tok bilong Jehova long ol manmeri. Debora i mekim wok jas tu. Em i save sindaun aninit long wanpela diwai pam long ples maunten, na ol manmeri i save kam long em bilong kisim helpim long ol hevi bilong ol.

Long dispela taim Jabin em i king bilong Kenan. Em i gat 900 karis bilong pait. Ami bilong em i strongpela tru, olsem na ol i fosim planti Israel long kamap ol wokboi bilong Jabin. Nem bilong kepten bilong ami bilong Jabin em Sisera.

Wanpela taim Debora i singautim Jas Barak, na i tokim em olsem: ‘Jehova i tok: “Kisim 10,000 man na go long maunten Tabor. Mi bai bringim Sisera i kam long yu. Na mi bai helpim yu long daunim em na ami bilong em.”’

Barak i tokim Debora: ‘Mi bai go sapos yu tu i kam wantaim mi.’ Debora i go, tasol em i tokim Barak: ‘Yu no inap kisim nem long winim pait, long wanem, Jehova bai putim Sisera long han bilong wanpela meri.’ Na ol samting i kamap olsem.

Barak i lusim maunten Tabor na i go daun bilong pait wantaim ol soldia bilong Sisera. Wantu Jehova i mekim bikpela tait i kamap, na planti birua ol i dring wara na i dai. Tasol Sisera i lusim karis bilong em na ranawe i go.

Barak, Jael, na Sisera

Bihain Sisera i kamap long haus sel bilong Jael. Jael i singautim em i go insait na givim em sampela susu i stap long skin meme. Dispela i mekim na em i laik slip, na i no longtaim na em i slip i dai olgeta. Nau Jael i kisim wanpela nil diwai bilong pasim ol baklain bilong haus sel na paitim i go insait long het bilong dispela man nogut. Bihain, taim Barak i kam, em i lukim Sisera i dai pinis! Olsem na yu ken save tok bilong Debora i kamap tru.

Bihain ol i kilim i dai King Jabin tu, na inap 40 yia ol Israel i stap gut gen.

Hetman 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Ol askim

 • Ol jas i mekim wanem wok? Wanem nem bilong sampela bilong ol?
 • Debora i holim wanem gutpela wok? Wanem samting i insait long dispela wok?
 • Taim King Jabin na kepten bilong ami bilong em, Sisera, i laik bagarapim ol Israel, Debora i givim wanem tok bilong Jehova long Jas Barak? Tasol Debora i tok husat bai kisim nem long winim pait?
 • Olsem wanem Jael i soim olsem em i strongpela meri?
 • Wanem samting i kamap taim King Jabin i dai pinis?

Sampela askim moa

 • Ritim Hetman 2:14-22.

  Ol Israel i mekim wanem na Jehova i kros long ol? Dispela inap skulim yumi long wanem samting? (Het. 2:20; Snd. 3:1, 2; Ese. 18:21-23)

 • Ritim Hetman 4:1-24.

  Pasin bilong Debora na Jael inap skulim ol meri Kristen long nau long wanem samting long pasin bilong bilip na strongim bel? (Het. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Snd. 31:30; 1 Ko. 16:13)

 • Ritim Hetman 5:1-31.

  Singsing bilong winim pait em Barak na Debora i bin mekim, olsem wanem yumi inap mekim wok long en olsem beten long pait bilong Armagedon em klostu nau i laik kamap? (Het. 5:3, 31; 1 Sto. 16:8-10; KTH 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)