Akan i haitim ol samting em i stilim

LUKIM samting dispela man i putim long hul long haus sel bilong em! Wanpela naispela siot, wanpela hap gol, na sampela mani silva. Em i kisim ol dispela samting long taun Jeriko. Tasol em i mas mekim wanem long ol samting bilong Jeriko? Yu tingim?

Ol i mas bagarapim ol dispela samting, na gol na silva ol i mas givim long haus lotu sel bilong Jehova. Tasol ol dispela manmeri i sakim tok bilong God. Ol i stilim ol samting bilong God. Nem bilong dispela man em Akan, na lain i stap wantaim em, ol i famili bilong em. Nau yumi ken stori long samting i bin kamap.

Bihain long Akan i stilim pinis ol dispela samting, Josua i salim ol man i go pait long taun Ai. Tasol ol i lus long pait. Ol birua i kilim i dai sampela, na olgeta arapela i ranawe. Josua i bel hevi tru. Em i putim pes i go daun long graun na beten long Jehova: ‘Bilong wanem yu larim dispela samting i kamap long mipela?’

Jehova i tok: ‘Kirap! Ol Israel i mekim rong. Ol i bin kisim sampela samting em i bilong bagarapim o bilong givim long haus lotu sel bilong Jehova. Ol i stilim wanpela naispela siot na putim long ples hait. Mi no inap blesim yu inap long yu bagarapim dispela samting, na man i bin kisim ol dispela samting.’ Jehova i tok em bai soim Josua long husat i dispela man nogut.

Olsem na Josua i bungim olgeta manmeri, na Jehova i makim dispela man nogut Akan. Akan i tok: ‘Mi mekim rong. Mi lukim wanpela naispela siot, na wanpela hap gol, na sampela mani silva. Mi laikim tru ol dispela samting, olsem na mi kisim. Bai yu lukim ol i stap insait long hul long haus sel bilong mi.’

Taim ol i painim ol dispela samting na bringim i go long Josua, em i tokim Akan: ‘Bilong wanem yu putim hevi long mipela? Nau Jehova bai putim hevi long yu!’ Na olgeta manmeri i tromoi ston long Akan na famili bilong em na kilim ol i dai. Dispela stori i lainim yumi olsem, yumi no ken kisim ol samting bilong narapela man.

Bihain ol Israel i go bek gen bilong pait long ol Ai. Nau Jehova i helpim lain bilong em na ol i winim pait.

Josua 7:1-26; 8:1-29.Ol askim

 • Long piksa, husat dispela man i putim ol gutpela samting em i bin kisim long Jeriko i go insait long hul? Ol lain i helpim em ol i husat?
 • Bilong wanem pasin em Akan na famili bilong em i mekim i wanpela bikpela rong?
 • Jehova i tok wanem taim Josua i askim em bilong wanem ol Israel i lus long pait long taun Ai?
 • Taim ol i bringim pinis Akan na famili bilong em i kam long Josua, wanem samting i kamap long ol?
 • Strafe i painim Akan i skulim yumi long wanem bikpela samting?

Sampela askim moa

 • Ritim Josua 7:1-26.

  Beten bilong Josua i kamapim wanem samting long pasin bilong em long pas gut wantaim Man Bilong Wokim em? (Jos. 7:7-9; Sng. 119:145; 1 Jo. 5:14)

  Pasin bilong Akan i kamapim klia wanem samting? Olsem wanem dispela i olsem tok lukaut long yumi? (Jos. 7:11, 14, 15; Snd. 15:3; 1 Ti. 5:24; Hi. 4:13)

 • Ritim Josua 8:1-29.

  Long nau, yumi wan wan i gat wanem wok yumi mas mekim long kongrigesen Kristen? (Jos. 7:13; Wkp. 5:1; Snd. 28:13)