Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Stori 36: Bulmakau Gol

Stori 36: Bulmakau Gol

AIYO! Ol Israel i mekim wanem nau? Ol i lotuim wanpela bulmakau! Bilong wanem ol i mekim dispela samting?

Moses i stap longpela taim antap long maunten, olsem na ol manmeri i tok: ‘Yumi no save wanem samting i painim Moses. Yumi wokim wanpela god bilong bringim yumi i go.’

Moses i tromoi tupela ston i gat ol lo long en

Aron, em brata bilong Moses, em i tok: ‘Orait. Rausim ol ring gol long yau bilong yupela na bringim i kam long mi.’ Ol i mekim olsem na Aron i wokim wanpela bulmakau gol. Na ol manmeri i tok: ‘Dispela em i God bilong yumi, em i bin bringim yumi i lusim Isip na i kam!’ Ol Israel i mekim bikpela pati, na ol i lotuim dispela bulmakau gol.

Taim Jehova i lukim dispela samting, em i kros nogut tru. Olsem na em i tokim Moses: ‘Hariap na go daun. Ol manmeri i mekim pasin nogut tru. Ol i lusim tingting pinis long lo bilong mi na ol i lotuim wanpela bulmakau gol.’

Ol manmeri i lotuim bulmakau gol

Moses i hariap i go daun long maunten. Taim em i kamap klostu, em i lukim dispela samting. Ol manmeri i singsing na danis raunim dispela bulmakau gol! Moses i kros nogut tru na tromoi dispela tupela hap ston na ol i bruk olgeta. Nau em i kisim dispela bulmakau gol na kukim. Na em i memeim i kamap paura.

Ol manmeri i bin mekim pasin nogut tru. Olsem na Moses i tokim sampela man long kisim bainat. Moses i tok: ‘Ol manmeri i bin lotuim dispela bulmakau gol, ol i mas i dai.’ Olsem na ol dispela man i kilim i dai 3,000 manmeri! Dispela i soim yumi olsem yumi mas was gut na lotuim Jehova wanpela tasol, na yumi no ken lotuim wanpela god giaman.

Kisim Bek 32:1-35.Ol askim

 • Long piksa, ol manmeri i mekim wanem? Bilong wanem ol i mekim dispela samting?
 • Bilong wanem Jehova i kros? Moses i mekim wanem taim em i lukim samting ol manmeri i mekim?
 • Moses i tokim sampela man long mekim wanem?
 • Dispela stori i mas skulim yumi long wanem samting?

Sampela askim moa

 • Ritim Kisim Bek 32:1-35.

  Olsem wanem dispela stori i kamapim tingting bilong Jehova long pasin bilong bungim lotu giaman wantaim lotu i tru? (Kis. 32:4-6, 10; 1 Ko. 10:7, 11)

  Taim ol Kristen i makim ol amamas ol i laik kisim, olsem singsing na danis, ol i mas lukaut long wanem samting? (Kis. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Jo. 2:15-17)

  Olsem wanem lain Livai i stap gutpela piksa long holimpas stretpela pasin? (Kis. 32:25-28; Sng. 18:25)