Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 31: Moses na Aron i Go Lukim Fero

Stori 31: Moses na Aron i Go Lukim Fero

TAIM Moses i go bek long Isip, em i tokim brata bilong em Aron long ol dispela mirakel. Na taim Moses na Aron i wokim ol dispela mirakel long ai bilong ol Israel, ol i bilip olsem Jehova i stap wantaim tupela.

Bihain Moses na Aron i go lukim Fero. Ol i tokim em: ‘Jehova, God bilong ol Israel, em i tok, “Larim lain bilong mi i go lotuim mi long ples drai nating inap tripela de.”’ Tasol Fero i bekim tok, olsem: ‘Mi no bilip long Jehova. Na mi no inap larim ol Israel i go.’

Fero i belhat, long wanem, ol Israel i laik lusim wok bilong ol na i go lotuim Jehova. Olsem na em i givim bikpela hatwok moa long ol. Ol Israel i sutim tok long Moses, olsem em asua bilong em na ol Isip i mekim nogut tru long ol, na Moses i bel hevi. Tasol Jehova i tokim em long no ken tingting planti. Em i tok: ‘Mi bai mekim na Fero bai larim lain bilong mi i go.’

Moses na Aron i sanap long ai bilong Fero

Moses na Aron i go bek gen lukim Fero. Nau ol i wokim wanpela mirakel. Aron i tromoi stik bilong em i go daun na stik i tanim i kamap wanpela bikpela snek. Ol saveman bilong Fero, ol tu i tromoi stik bilong ol i go daun na ol snek i kamap. Tasol lukim! Snek bilong Aron i kaikai snek bilong ol saveman. Maski i olsem, Fero i no larim ol Israel i go.

Olsem na em taim nau bilong Jehova i mekim save long Fero. Yu save em i bin mekim wanem? Em i kamapim 10-pela bikpela hevi long Isip.

Taim wan wan bilong ol dispela hevi i kamap, Fero i singautim Moses i kam na em i tok: ‘Pinisim dispela hevi na bai mi larim ol Israel i go.’ Tasol taim hevi i pinis, Fero i senisim tingting bilong em. Em i no larim ol i go. Tasol bihain tru, taim namba 10 hevi i kamap, nau Fero i salim ol Israel i go.

Yu save long ol dispela 10-pela hevi? Yu ken kisim save long ol.

Kisim Bek 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Ol askim

 • Taim Moses na Aron i wokim ol mirakel, dispela i mekim wanem long ol Israel?
 • Moses na Aron i tok wanem long Fero? Fero i bekim wanem tok?
 • Olsem piksa i soim, wanem samting i kamap taim Aron i tromoi stik bilong em i go daun?
 • Jehova i mekim save long Fero long wanem rot? Fero i mekim wanem?
 • Wanem samting i kamap bihain long namba 10 hevi?

Sampela askim moa

 • Ritim Kisim Bek 4:27-31 na 5:1-23.

  Wanem mining bilong tok bilong Fero: “Mi no save long Bikpela”? (Kis. 5:2; 1 Sml. 2:12; Ro. 1:21)

 • Ritim Kisim Bek 6:1-13, 26-30.

  Olsem wanem Jehova i no bin tokaut long em yet long Abraham, Aisak, na Jekop? (Kis. 3:13, 14; 6:3; Stt. 12:8)

  Yumi save olsem Jehova i mekim wok long Moses maski Moses i ting em i no inap long mekim wok God i tokim em long mekim, na dispela i mekim wanem long yumi? (Kis. 6:12, 30; Lu. 21:13-15)

 • Ritim Kisim Bek 7:1-13.

  Taim Moses na Aron i strongim bel na givim tok bilong Jehova long Fero, ol i makim wanem pasin em ol wokman bilong God long nau i ken bihainim? (Kis. 7:2, 3, 6; Ap. 4:29-31)

  Olsem wanem Jehova i soim olsem em i winim tru ol god bilong Isip? (Kis. 7:12; 1 Sto. 29:12)