OLSEM WANEM? Yu sori long dispela sikman? Nem bilong em Jop, na dispela meri em meri bilong em. Yu save em i tok wanem long Jop? Em i tok: ‘Tok nogut long God na yu ken i dai.’ Yumi ken stori long as na em i mekim kain tok olsem, na bilong wanem Jop i karim planti hevi.

Jop wantaim ol strongpela sua

Jop em i gutpela man na em i save bihainim tok bilong Jehova. Em i stap long kantri Us, klostu long Kenan. Jehova i laikim tru Jop, tasol wanpela man i nolaik tru long em. Yu save em husat?

Em Satan. Tingim, Satan em i dispela ensel nogut em i nolaik tru long Jehova. Satan i bin pulim Adam na Iv long sakim tok bilong Jehova, na em i ting em inap pulim olgeta manmeri long mekim olsem. Tasol olsem wanem? Em i bin mekim olsem? Nogat. Tingim ol manmeri yumi bin stori long ol, em ol i bin i stap gut long God. Yu inap kolim nem bilong hamas bilong ol?

Taim Jekop na Josep i dai pinis long Isip, Jop tasol i wanpela man i stap gut tru long Jehova. Jehova i laik bai Satan i save olsem em i no inap pulim olgeta man long mekim pasin nogut. Olsem na em i tok: ‘Lukim Jop. Em i stap gut long mi.’

Satan i tok: ‘Em i stap gut long yu, long wanem, yu blesim em na em i gat planti gutpela samting. Tasol sapos yu rausim olgeta dispela samting, bai em i tok nogut tru long yu.’

Olsem na Jehova i tok: ‘Orait, yu rausim ol dispela samting. Wanem samting nogut yu laik mekim long Jop, yu ken mekim. Yumi bai save olsem em bai tok nogut long mi o nogat. Tasol yu no ken kilim em i dai.’

Pastaim, Satan i salim ol man i go stilim ol bulmakau na kamel bilong Jop, na em i kilim ol sipsip. Bihain, long rot bilong bikpela win em i kilim i dai 10-pela pikinini bilong Jop. Na em i givim bikpela sik long Jop. Jop i karim bikpela pen na hevi. Olsem na meri bilong em i tokim em olsem: ‘Tok nogut long God na yu ken i dai.’ Tasol Jop i no mekim olsem. Na tu, tripela pren giaman i kam na sutim tok long em olsem em i bin mekim pasin nogut. Tasol Jop i stap gut yet long God.

Jehova i amamas tru long dispela, na em i blesim Jop, olsem yu ken lukim long piksa. Em i oraitim sik bilong Jop. Jop i kamapim 10-pela pikinini moa, na em i gat planti moa bulmakau, sipsip, na kamel, winim bilong pastaim.

Olsem wanem? Oltaim bai yu stap gut long Jehova olsem Jop i bin mekim? Sapos yu mekim olsem, God bai blesim yu tu. Yu bai inap i stap oltaim long graun taim olgeta ples i kamap naispela tru olsem gaden Iden.

Jop 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Jop na famili bilong em


Ol askim

 • Jop em i husat?
 • Satan i laik mekim wanem? Em i win?
 • Jehova i tok orait long Satan i ken mekim wanem? Bilong wanem Jehova i mekim olsem?
 • Bilong wanem meri bilong Jop i tokim em long ‘tok nogut long God na em i ken i dai’? (Lukim piksa.)
 • Olsem yu ken lukim long namba tu piksa, olsem wanem Jehova i blesim Jop? Bilong wanem em i blesim Jop?
 • Sapos yumi stap gut long Jehova, olsem Jop i bin mekim, bai yumi kisim wanem ol blesing?

Sampela askim moa

 • Ritim Jop 1:1-22.

  Olsem wanem ol Kristen long nau i ken bihainim pasin bilong Jop? (Jop 1:1; Fl. 2:15; 2 Pi. 3:14)

 • Ritim Jop 2:1-13.

  Taim Satan i mekim nogut long ol, olsem wanem Jop na meri bilong em ol i kamapim narapela narapela pasin? (Jop 2:9, 10; Snd. 19:3; Mai. 7:7; Mal. 3:14)

 • Ritim Jop 42:10-17.

  Long pasin bilong i stap gut long God, wanem ol samting i wankain long blesing Jop i kisim na samting Jisas i kisim? (Jop 42:12; Fl. 2:9-11)

  Ol blesing Jop i kisim taim em i stap gut long God, olsem wanem dispela i strongim yumi? (Jop 42:10, 12; Hi. 6:10; Jem. 1:2-4, 12; 5:11)