JOSEP i no inap moa long pasim sori bilong em. Em i tokim olgeta wokboi bilong em long lusim haus na i go ausait. Taim em wanpela i stap wantaim ol brata bilong em, nau em i krai. Ating ol brata i kirap nogut tru, long wanem, ol i no save long as na em i krai. Bihain em i tok: ‘Mi Josep. Papa bilong mi i stap laip yet?’

Ol brata bilong em i kirap nogut tru na ol i no inap mekim wanpela tok. Ol i pret. Tasol Josep i tok: ‘Plis, yupela kam klostu long mi.’ Taim ol i go klostu pinis long em, em i tok: ‘Mi Josep, brata bilong yupela, em yupela i bin salim i go long Isip.’

Long gutpela pasin isi, Josep i tok: ‘Yupela i no ken sutim tok long yupela yet long yupela i bin salim mi na mi kam long hia. God yet i bin salim mi i kam long Isip na bai ol man i no ken i dai. Fero i putim mi i stap hetman bilong olgeta hap bilong kantri Isip. Olsem na nau yupela i mas go bek hariap long papa bilong mi na tokim em long dispela samting. Na tokim em long kam na sindaun long hia.’

Nau Josep i holim ol brata bilong em na em i givim kis long ol. Taim Fero i harim olsem ol brata bilong Josep i kam, em i tokim Josep: ‘Givim karis long ol na ol i mas i go kisim papa bilong ol na famili bilong ol na kam bek. Mi bai givim nambawan gutpela hap graun bilong kantri Isip long ol.’

Ol i mekim olsem. Olsem na long piksa yu ken lukim Josep i bungim papa bilong em taim papa i kam long Isip wantaim olgeta famili bilong em.

Famili bilong Jekop i kamap bikpela lain tru. Namba bilong olgeta pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop taim ol i go long Isip em inap 70 olgeta. Tasol i gat ol meri bilong ol tu i stap, na planti wokboi. Olgeta i go sindaun long Isip. Nem bilong dispela lain em lain Israel, long wanem, God i bin senisim nem bilong Jekop na kolim em Israel. Lain Israel i kamap lain bilong God, olsem yumi bai stori long bihain.

Stat 45:1-28; 46:1-27.

Josep na famili bilong em


Ol askim

 • Wanem samting i kamap taim Josep i tokim ol brata bilong em olsem em i Josep?
 • Long gutpela pasin isi Josep i stori gut long ol brata bilong em long wanem samting?
 • Fero i tok wanem taim em i harim olsem ol brata bilong Josep i kam?
 • Hamas manmeri i insait long famili bilong Jekop taim ol i go long Isip?
 • Famili bilong Jekop i kisim wanem nem? Bilong wanem ol i kisim dispela nem?

Sampela askim moa

 • Ritim Stat 45:1-28.

  Olsem wanem stori bilong Josep long Baibel i soim olsem Jehova inap mekim na ol samting ol man i mekim bilong nogutim ol wokboi bilong em, em inap kamap olsem gutpela samting? (Stt. 45:5-8; Ais. 8:10; Fl. 1:12-14)

 • Ritim Stat 46:1-27.

  Long rot i go long Isip Jehova i givim wanem tok long Jekop bilong strongim em? (Stt. 46:1-4)