Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 20: Hevi i Painim Daina

Stori 20: Hevi i Painim Daina

DAINA i go lukim husat? Em i go lukim sampela yangpela meri bilong Kenan. Yu ting papa bilong em Jekop bai amamas long dispela? Bilong helpim yumi long bekim dispela askim, tingim olsem Abraham na Aisak i gat wanem tingting long ol meri Kenan.

Daina i go lukim ol meri Kenan

Olsem wanem? Abraham i laik bai pikinini man bilong em Aisak i maritim wanpela meri Kenan? Nogat. Na Aisak na Rebeka i laik bai pikinini man bilong ol, em Jekop, i maritim wanpela meri Kenan? Nogat. Yu save bilong wanem ol i no laik bai pikinini bilong ol i maritim ol meri Kenan?

Em i olsem, long wanem, ol Kenan i save lotuim ol god giaman. Ol i no gutpela manmeri bilong maritim, na ol i no gutpela manmeri bilong i stap pren wantaim ol. Olsem na yumi ken save olsem bai Jekop tu i no amamas sapos em i harim olsem pikinini meri bilong em i poromanim ol dispela meri Kenan.

Na tru tumas, hevi i painim Daina. Yu lukim dispela man Kenan i lukluk i stap long Daina? Nem bilong em Sekem. Wanpela taim Daina i go lukim ol dispela meri na Sekem i holim em na fosim em long slip wantaim em. Dispela pasin i no stret, long wanem, ol man na meri marit tasol i ken slip wantaim. Dispela pasin nogut Sekem i mekim long Daina i kirapim bikpela hevi.

Taim ol brata bilong Daina i harim tok long Sekem i mekim rong long Daina, ol i kros nogut tru. Tupela bilong ol, em Simeon na Livai, ol i kros nogut tru na ol i kisim bainat bilong ol na i go insait long taun. Ol i kilim i dai Sekem na olgeta arapela man bilong dispela taun. Jekop i kros long dispela pasin nogut ol pikinini man bilong em i mekim.

Olgeta dispela hevi i bin kirap olsem wanem? Ol i kamap, long wanem, Daina i poromanim ol manmeri i no save bihainim lo bilong God. Yumi no laik mekim olsem, a?

Stat 34:1-31.Ol askim

 • Bilong wanem Abraham na Aisak i no laik bai ol pikinini bilong ol i maritim ol Kenan?
 • Jekop i orait long pikinini meri bilong em i poromanim ol meri Kenan?
 • Dispela man long piksa em i lukluk long Daina, em i husat? Em i mekim wanem pasin nogut?
 • Simeon na Livai, tupela brata bilong Daina, ol i mekim wanem taim ol i harim tok long samting i bin kamap?
 • Jekop i wanbel long samting Simeon na Livai i mekim?
 • Olgeta dispela hevi insait long famili i kirap olsem wanem?

Sampela askim moa

 • Ritim Stat 34:1-31.

  Bilong wanem Daina i gat hap asua long hevi i painim em? (Ga. 6:7)

  Olsem wanem ol yangpela long nau i ken soim olsem ol i tingim gut dispela tok lukaut long stori bilong Daina? (Snd. 13:20; 1 Ko. 15:33; 1 Jo. 5:19)