Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 17: Tupela Twins Em Ol i No Wankain

Stori 17: Tupela Twins Em Ol i No Wankain
Iso

DISPELA tupela mangi ol i no wankain, a? Yu save long nem bilong ol? Nem bilong mangi bilong painim abus em Iso, na nem bilong mangi i lukautim ol sipsip em Jekop.

Iso na Jekop ol i twins pikinini bilong Aisak na Rebeka. Aisak i laikim tru Iso, long wanem, em i gat save long painim abus, na em i save bringim abus bilong famili i ken kaikai. Tasol Rebeka i laikim tru Jekop, long wanem, em i mangi bilong i stap isi, na mekim pasin isi.

Bubu man bilong tupela, em Abraham, em i stap laip yet, na taim em i lainim tupela long Jehova ating Jekop i amamas long harim. Abraham i dai taim em i gat 175 krismas, taim ol twins i gat 15 krismas.

Taim Iso i gat 40 krismas, em i maritim tupela meri Kenan. Dispela i mekim Aisak na Rebeka i bel hevi tru, long wanem, ol dispela meri i no lotuim Jehova.

Bihain, wanpela samting i kamap na i mekim Iso i kros nogut tru long brata bilong em Jekop. Em long taim Aisak i laik givim blesing long namba wan pikinini man bilong em. Mama i karim Iso paslain liklik long Jekop, olsem na Iso i mas kisim dispela blesing. Tasol Iso i bin salim namba bilong kisim dispela blesing i go long Jekop. Na tu, taim mama i karim dispela tupela pikinini, God i bin tok olsem Jekop bai kisim dispela blesing. Na ol samting i bin kamap olsem. Aisak i givim dispela blesing long pikinini bilong em Jekop.

Jekop

Bihain, taim Iso i harim tok long dispela samting, em i kros nogut tru long Jekop. Em i kros nogut tru na i tok em bai kilim i dai Jekop. Taim Rebeka i harim dispela tok, em i pret. Olsem na em i tokim man bilong em Aisak: ‘Em bai nogut tru sapos Jekop tu i maritim wanpela meri Kenan.’

Olsem na Aisak i singautim pikinini bilong em Jekop na i tokim em: ‘Yu no ken maritim wanpela meri Kenan. Yu mas i go long lain bilong tumbuna bilong yu, Betuel, long Haran, na maritim wanpela pikinini meri bilong pikinini bilong em, Laban.’

Jekop i harim tok bilong papa bilong em na wantu em i lusim Kenan na wokabaut i go longwe long ples bilong ol wanblut bilong em long Haran.

Stat 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hibru 12:16, 17.Ol askim

 • Iso na Jekop ol i husat? Olsem wanem tupela i no wankain?
 • Iso na Jekop i gat hamas krismas taim bubu man bilong ol, Abraham, em i dai?
 • Iso i mekim wanem na dispela i mekim mama na papa bilong em i bel hevi tru?
 • Bilong wanem Iso i kros nogut tru long brata bilong em Jekop?
 • Aisak i tokim pikinini bilong em Jekop long mekim wanem?

Sampela askim moa

 • Ritim Stat 25:5-11, 20-34.

  Jehova i mekim wanem tok profet long tupela pikinini man bilong Rebeka? (Stt. 25:23)

  Long namba bilong i stap namba wan pikinini, olsem wanem tingting bilong Jekop i narapela long tingting bilong Iso? (Stt. 25:31-34)

 • Ritim Stat 26:34, 35; 27:1-46; na 28:1-5.

  Iso i mekim wanem na em i kamapim klia olsem em i no pilim tru ol samting bilong spirit? (Stt. 26:34, 35; 27:46)

  Bilong Jekop i ken kisim blesing bilong God, Aisak i tokim em long mekim wanem? (Stt. 28:1-4)

 • Ritim Hibru 12:16, 17.

  Pasin bilong Iso i skulim yumi olsem wanem long ol samting i painim ol man i givim baksait long ol samting i holi?