Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Stori 14: God i Traim Bilip Bilong Abraham

Stori 14: God i Traim Bilip Bilong Abraham

YU INAP lukim samting Abraham i mekim long dispela piksa? Em i holim naip, na i luk olsem em bai kilim i dai pikinini bilong em. Bilong wanem em i laik mekim olsem? Orait, pastaim yumi ken stori long olsem wanem Abraham na Sara i bin kisim pikinini.

Abraham i laik givim Aisak olsem ofa

Tingim, God i bin tok promis olsem tupela bai kamapim pikinini. Tasol i luk olsem dispela samting i no inap kamap, long wanem, Abraham na Sara ol i lapun tru. Tasol Abraham i bilip olsem God inap mekim samting ol man i no inap mekim. Olsem na wanem samting i kamap?

Wanpela yia bihain long God i bin mekim dispela tok promis, taim Abraham i gat 100 krismas na Sara i gat 90 krismas, ol i kamapim wanpela pikinini, em Aisak. God i truim tok promis bilong em!

Tasol taim Aisak i kamap bikpela man pinis, Jehova i traim bilip bilong Abraham. Em i singaut olsem: ‘Abraham!’ Na Abraham i tok: ‘Mi stap!’ Na God i tok: ‘Kisim dispela wanpela pikinini tasol bilong yu na go long wanpela maunten mi bai soim yu. Long dispela maunten yu mas kilim i dai pikinini bilong yu na givim em olsem ofa.’

Abraham i bel hevi tru taim em i harim dispela tok, long wanem, em i laikim tumas pikinini bilong em. Na tingim, God i bin promis olsem lain pikinini bilong Abraham bai kisim graun Kenan. Tasol dispela samting bai kamap olsem wanem sapos Aisak i dai? Abraham i no save long as na em i mas kilim i dai Aisak, tasol em i bihainim tok bilong God.

Taim Abraham i kamap pinis long maunten, em i pasim han lek bilong Aisak na putim em antap long alta em i bin wokim. Orait nau em i rausim naip bilong kilim i dai pikinini bilong em. Tasol long dispela taim stret ensel bilong God i singaut na tok: ‘Abraham, Abraham!’ Na Abraham i tok: ‘Mi stap!’

God i tok: ‘Yu no ken kilim pikinini o mekim wanpela samting long em. Nau mi save olsem yu bilip tru long mi, long wanem, yu gat dispela wanpela pikinini tasol, na yu no pasim em.’

Abraham i bilip tru long God! Em i save olsem i no gat wanpela samting Jehova i no inap long mekim, na em i save Jehova inap kirapim bek Aisak. Tasol em i no laik bilong God long Abraham i kilim i dai Aisak. Olsem na God i mekim wanpela sipsip i pas long wanpela diwai, na em i tokim Abraham long givim dispela sipsip olsem ofa.

Stat 21:1-7; 22:1-18.Ol askim

 • God i mekim wanem tok promis long Abraham? Olsem wanem God i bihainim tok promis bilong em?
 • Olsem yumi lukim long piksa, God i mekim wanem bilong traim bilip bilong Abraham?
 • Maski Abraham i no kliagut long as na God i tokim em long mekim dispela samting, em i mekim wanem?
 • Wanem samting i kamap taim Abraham i rausim naip bilong kilim i dai pikinini bilong em?
 • Abraham i gat strongpela bilip long God o olsem wanem?
 • God i givim wanem samting long Abraham bilong em i ken ofaim? Olsem wanem em i givim dispela samting?

Sampela askim moa

 • Ritim Stat 21:1-7.

  Bilong wanem Abraham i katim skin bilong sem bilong pikinini bilong em taim pikinini i gat 8-pela de pinis? (Stt. 17:10-12; 21:4)

 • Ritim Stat 22:1-18.

  Olsem wanem Aisak i soim olsem em i daun long papa bilong em Abraham? Olsem wanem dispela i piksa bilong bikpela samting moa bai kamap bihain? (Stt. 22:7-9; 1 Ko. 5:7; Fl. 2:8, 9)