Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Hap 2: Taim Bilong Bikpela Tait Inap Long Taim Ol Israel i Lusim Isip

Hap 2: Taim Bilong Bikpela Tait Inap Long Taim Ol Israel i Lusim Isip

Inap 8-pela manmeri tasol i winim Bikpela Tait, tasol bihain ol i kamap planti tausen. Na 352 yia bihain long Bikpela Tait, mama i karim Abraham. Yumi kisim save long olsem wanem God i truim tok promis bilong em na givim wanpela pikinini man long Abraham, em Aisak. Aisak i kamapim tupela pikinini man, na God i makim Jekop.

Jekop i kamapim 12-pela pikinini man na sampela pikinini meri. Tenpela pikinini man bilong Jekop i nolaik tru long liklik brata bilong ol, em Josep, na ol i salim em olsem wokboi nating i go long Isip. Bihain Josep i kamap bikman long Isip. Taim bikpela hangre i kamap, Josep i traim ol brata bilong em bilong painimaut olsem ol i senisim pasin bilong ol o nogat. Bihain, olgeta famili bilong Jekop, em lain Israel, ol i go i stap long Isip. Dispela samting i kamap 290 yia bihain long taim mama i bin karim Abraham.

Inap 215 yia ol Israel i stap long Isip. Taim Josep i dai pinis, ol i kamap ol wokboi nating long Isip. Bihain, mama i karim Moses, na long rot bilong Moses God i kisim bek ol Israel long Isip. Hap TU i stori long ol samting i bin kamap long 857 yia olgeta.

Famili bilong Jekop i go long Isip