Enok

TAIM ol man i kamap planti long graun, planti bilong ol i bihainim pasin nogut olsem Kein i bin mekim. Tasol wanpela man em i narapela kain. Nem bilong em Enok. Enok i gat strongpela bel; em i no save pret. Olgeta arapela man i mekim pasin nogut, tasol Enok i mekim yet wok bilong God.

Yu save bilong wanem ol man long dispela taim bipo i mekim planti pasin nogut? Orait tingim: Husat i kirapim Adam na Iv long sakim tok bilong God na kaikai prut em God i bin tambuim tupela long kaikai? Yes, em wanpela ensel nogut. Baibel i kolim em Satan. Na em i laik pulim olgeta man long mekim pasin nogut.

Man i stil na kilim man i dai

Wanpela taim God i salim Enok i go tokim ol man long wanpela samting ol i no laik harim. Enok i tokim ol olsem: ‘God bai bagarapim olgeta man nogut.’ Ating ol man i kros nogut tru long dispela tok. Na ating ol i laik kilim i dai Enok. Olsem na Enok i mas strongim bel tru na tokim ol man long ol samting God i laik mekim.

God i no larim Enok i stap longpela taim namel long ol dispela man nogut. Enok i stap inap 365 krismas tasol na em i dai. Bilong wanem mipela tok, “365 krismas tasol”? Long wanem, ol man long dispela taim bipo ol i save stap longpela taim moa winim dispela. Pikinini man bilong Enok yet, em Metusela, em i bin winim 969 krismas!

Ol manmeri i mekim ol pasin nogut

Taim Enok i dai pinis, pasin bilong ol man i go nogut moa yet. Baibel i tok, ‘ol i tingting tasol long ol samting nogut,’ na pasin bilong kros pait i pulap long graun.

Yu save wanem samting i mekim na pasin bilong ol man i go nogut tru long dispela taim bipo? Dispela samting i kamap, long wanem, Satan i gat wanpela nupela rot bilong kirapim ol man long mekim pasin nogut. Nau bai yumi stori long dispela.

Stat 5:21-24, 27; 6:5; Hibru 11:5; Jut 14, 15.Ol askim

 • Olsem wanem Enok i narapela kain?
 • Bilong wanem ol manmeri long taim bilong Enok ol i mekim planti pasin nogut?
 • Ol manmeri i mekim wanem ol pasin nogut? (Lukim piksa.)
 • Bilong wanem Enok i mas strongim bel?
 • Long dispela taim bipo ol man i save stap hamas yia? Tasol Enok i stap inap hamas yia?
 • Wanem samting i kamap taim Enok i dai pinis?

Sampela askim moa

 • Ritim Stat 5:21-24, 27.

  Wanem pasin i stap namel long Enok na Jehova? (Stt. 5:24)

  Olsem Baibel i tok, husat i bin stap longpela taim winim olgeta man? Em i gat hamas krismas taim em i dai? (Stt. 5:27)

 • Ritim Stat 6:5.

  Taim Enok i dai pinis, ol pasin nogut i go bikpela olsem wanem? Olsem wanem ol samting long taim bilong Enok i wankain olsem long taim bilong yumi? (2 Ti. 3:13)

 • Ritim Hibru 11:5.

  Wanem pasin bilong Enok i “gutpela long ai bilong God”? Olsem na God i mekim wanem long Enok? (Stt. 5:22)

 • Ritim Jut 14, 15.

  Olsem wanem ol Kristen long nau inap bihainim pasin bilong Enok long strongim bel taim ol i tokim ol man long pait bilong Armagedon? (2 Ti. 4:2; Hi. 13:6)