TAIM Adam na Iv i lusim gaden Iden, planti hevi i painim tupela. Tupela i mas wok hat long painim kaikai. Ol i no lukim ol gutpela diwai i karim kaikai, ol i lukim tasol ol gras nogut i stap. Dispela i kamap taim Adam na Iv i sakim tok bilong God na ol i no stap moa olsem pren bilong Em.

Adam i wok hat tru wantaim pikinini bilong em

Tasol bikpela hevi moa em olsem: Adam na Iv i stat long i dai isi isi. Yu tingim, God i bin tokim tupela olsem tupela bai i dai sapos tupela i kaikai prut bilong wanpela diwai. Olsem na taim tupela i kaikai, long dispela taim stret tupela i stat long i dai. Tupela i mekim longlong pasin tru long sakim tok bilong God, a?

Olgeta pikinini bilong Adam na Iv i bin kamap bihain long taim God i rausim papamama bilong ol long gaden Iden. Olsem na ol pikinini tu bai i go lapun na i dai.

Sapos Adam na Iv i bin bihainim tok bilong Jehova, bai tupela yet na ol pikinini bilong tupela ol i stap amamas. Olgeta bai inap i stap oltaim long graun. Bai i no gat wanpela i go lapun o sik o i dai.

God i laik bai ol man i stap oltaim na stap amamas, na Em i tok promis pinis olsem wanpela taim bai kamap na ol bai kisim kain gutpela sindaun olsem. Graun olgeta bai kamap naispela, na olgeta man bai stap gutpela, no gat sik. Olgeta man bai pren gut wantaim na ol bai stap pren bilong God.

Iv wantaim ol pikinini bilong em

Tasol Iv i no i stap moa olsem pren bilong God. Olsem na taim em i karim pikinini, em i gat hatwok. Em i kisim pen. Em i sakim tok bilong Jehova na bikpela hevi i painim em, a?

Adam na Iv i kamapim planti pikinini man na pikinini meri. Taim namba wan pikinini man bilong tupela i kamap, ol i kolim em Kein. Namba tu pikinini man bilong tupela ol i kolim em Abel. Wanem samting i painim Kein na Abel? Yu save?

Stat 3:16-23; 4:1, 2; KTH 21:3, 4.Ol askim

 • Olsem wanem long i stap bilong Adam na Iv taim ol i lusim gaden Iden?
 • Wanem samting i stat long kamap long Adam na Iv? Bilong wanem dispela samting i kamap?
 • Bilong wanem ol pikinini bilong Adam na Iv bai kamap lapun na i dai?
 • Sapos Adam na Iv i bin bihainim tok bilong Jehova, bai ol yet na ol pikinini bilong ol i stap olsem wanem?
 • Iv i sakim tok, olsem na em i kisim pen long wanem rot?
 • Wanem nem bilong namba wan na namba tu pikinini bilong Adam na Iv?
 • Ol arapela pikinini long piksa ol i husat?

Sampela askim moa

 • Ritim Stat 3:16-23 na 4:1, 2.

  God i bagarapim graun na dispela i mekim wanem long i stap bilong Adam? (Stt. 3:17-19; Ro. 8:20, 22)

  Bilong wanem dispela nem Iv, mining bilong en “Meri i Stap Laip,” em i stret? (Stt. 3:20)

  Bihain long Adam na Iv i mekim sin, olsem wanem Jehova i soim olsem em i tingim ol? (Stt. 3:7, 21)

 • Ritim Kamapim Tok Hait 21:3, 4.

  Yu wet long lukim wanem ‘ol samting bilong bipo’ i pinis olgeta?