Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Stori Buk Bilong Mi

Hap 1: Taim God i Wokim Ol Samting Inap Long Taim Bilong Bikpela Tait

Hap 1: Taim God i Wokim Ol Samting Inap Long Taim Bilong Bikpela Tait

Ol samting bilong ples antap, olsem san, mun, na ol sta, na ol samting i stap long graun, ol i bin kamap olsem wanem? Baibel i kamapim bekim i stret olsem God i bin wokim ol dispela samting. Olsem na pastaim dispela buk i stori long taim God i bin wokim ol samting.

Namba wan samting God i bin wokim em ol ensel. Ol i spirit kain olsem God yet. Tasol graun em i wokim bilong ol man olsem yumi. Olsem na God i wokim man na meri, em Adam na Iv, na em i putim tupela long wanpela gutpela gaden. Tasol tupela i sakim tok bilong God na ol i no inap i stap oltaim.

Kirap long taim God i bin wokim Adam na i kam inap long taim bilong Bikpela Tait em 1,656 yia. Insait long dispela haptaim planti man nogut i bin i stap. Long heven, i gat ol spirit yumi no inap lukim, em Satan na ol ensel nogut bilong em. Long graun, Kein na planti arapela man nogut i stap, na i gat sampela man i gat narapela kain strong. Tasol i gat sampela gutpela man tu i stap long graun—Abel, Enok na Noa. Long Hap WAN bai yumi ritim stori bilong olgeta dispela lain na ol samting i bin kamap.

Ol animal i stap long gaden Iden