Jisas i toktok long ol pikinini

DISPELA buk i stori long ol samting i bin kamap tru. Ol i kisim ol dispela stori long nambawan buk i winim olgeta buk long graun, em Baibel. Ol stori i tokim yu long ol samting i bin kamap kirap long taim God i wokim ol samting na i kam inap long nau. Ol i stori tu long ol samting God bai mekim long bihain.

Dispela buk i helpim yu long save long ol samting Baibel i stori long en. Em i tokim yu long ol manmeri bilong Baibel na ol samting ol i bin mekim. Na em i stori long gutpela samting God i laik givim long ol man, em laip oltaim long Paradais long graun.

I gat 116 stori long dispela buk. Ol i brukim ol dispela stori long 8-pela hap. Wanpela pes long kirap bilong olgeta wan wan hap i stori liklik long ol samting dispela hap i stori long en. Buk i stori long ol samting i bin kamap long nambawan taim tru na i kam inap long ol samting i kamap bihain. Dispela i helpim yu long save long ol samting i kamap pastaim na ol samting i kamap bihain.

Ol tok bilong dispela buk i no hatwok long save long en. Planti bilong yupela ol pikinini yet inap ritim ol stori. Yupela ol papamama bai lukim olsem ol liklik pikinini bai amamas na tokim yupela long ritim ol dispela stori long ol planti taim. Tok bilong dispela buk inap helpim ol yangpela na lapun tu.

Long pinis bilong olgeta stori ol i putim sapta na ves bilong Baibel ol i kisim stori long en. Mipela i laik kirapim yu long ritim ol dispela hap bilong Baibel mipela i kisim ol stori long en.

Ol hap tok bilong Baibel dispela buk i kamapim ol i no raitim olsem i stap long Baibel. Ol i stori tasol long en na bai ol pikinini i ken kliagut long en. Long pinis bilong olgeta stori ol i raitim sapta na ves bilong Baibel ol i bin kisim stori long en.