Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 LESEN 5

Samuel i Wok Yet Long Mekim Pasin i Stret

Samuel i Wok Yet Long Mekim Pasin i Stret

Taim Samuel i liklik mangi yet em i save stap na wok long haus lotu sel, em ples we ol manmeri i save kam bilong mekim lotu long Jehova. Yu save long hau Samuel i go stap long haus lotu sel? Pastaim yumi ken stori long Hana, em mama bilong Samuel.

Inap longtaim, Hana i gat laik long kamapim pikinini, tasol em i no inap kamapim pikinini. So em i beten na askim Jehova long helpim em. Em i mekim tok promis olsem sapos em i karim pikinini man, em bai salim em i go stap na wok long haus lotu sel. Jehova i harim beten bilong em, na Hana i karim pikinini man. Hana i kolim em Samuel. Na olsem Hana i bin promis, taim Samuel i gat 3-pela o 4-pela krismas Hana i kisim em i go long haus lotu sel na bai em i ken mekim wok bilong God.

Eli em hetpris long haus lotu sel. Tupela pikinini man bilong em i wok tu long hap. Tingim, haus lotu sel em haus bilong ol man long lotu long God na ol man i mas bihainim gutpela pasin long dispela haus. Tasol ol pikinini man bilong Eli i mekim ol pasin nogut tru. Samuel i lukim samting tupela i mekim. Yu ting Samuel i bin mekim ol pasin nogut olsem ol pikinini man bilong Eli?— Nogat, em i wok yet long mekim pasin i stret, olsem papamama bilong em i bin skulim em long mekim.

Yu ting Eli i mas mekim wanem long tupela pikinini man bilong em?— Em i mas panisim ol na em i no ken larim ol i wok moa long haus bilong God. Tasol Eli i no mekim olsem, olsem na Jehova i kros long em na tupela pikinini man bilong em. Jehova i tingting long panisim ol.

Samuel i givim tok bilong Jehova long Eli

Wanpela nait taim Samuel i slip, em i harim wanpela man i singautim em: ‘Samuel!’ Em i kirap na ran i go long Eli, tasol Eli i tok: ‘Mi no singautim yu.’ Dispela samting i kamap 2-pela taim gen. Long namba 3 taim, Eli i tokim Samuel sapos em i harim gen dispela nek, orait em i  mas tok: ‘Jehova, yu ken toktok, mi putim yau long tok bilong yu.’ So Samuel i mekim olsem. Orait, Jehova i tokim Samuel: ‘Tokim Eli olsem bai mi mekim save long famili bilong em long ol samting nogut ol i bin mekim.’ Yu ting em i isi long Samuel i givim dispela tok long Eli?— Nogat, i hatwok long mekim olsem. Maski Samuel i pret, em i bihainim tok bilong Jehova. Samting Jehova i tok long mekim i kamap tru. Ol man i kilim i dai tupela pikinini man bilong Eli na Eli tu i dai.

Samuel i stap olsem gutpela eksampel long yumi. Em i mekim pasin i stret, maski em i lukim ol narapela i mekim ol pasin nogut. Olsem wanem long yu? Bai yu bihainim pasin bilong Samuel na wok yet long mekim pasin i stret? Sapos yu mekim olsem, bai yu mekim Jehova na papamama bilong yu i amamas.

RITIM LONG BAIBEL BILONG YU

  • 1 Samuel 2:22-26; 3:1-21