Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 LESEN 2

Rebeka i Laik Amamasim Jehova

Rebeka i Laik Amamasim Jehova

Rebeka em meri i save laikim Jehova. Nem bilong man bilong em Aisak. Aisak tu i laikim Jehova. Olsem wanem Rebeka i bungim Aisak? Hau na Rebeka i soim olsem em i laik amamasim Jehova? Yumi ken kisim sampela save moa long Rebeka.

Papamama bilong Aisak em Abraham na Sara. Olgeta i stap long Kenan, em ples we ol manmeri i no save lotuim Jehova. Tasol Abraham i laik bai pikinini man bilong em i maritim meri i lotuim Jehova. So em i salim wokboi bilong em Elieser i go painim meri bilong Aisak long wanpela ples ol i kolim Haran, em ples we sampela famili bilong Abraham i stap long en.

Rebeka i amamas long pulimapim wara na givim long ol kamel

Elieser wantaim sampela narapela wokboi bilong Abraham i go long wanpela longwe ples. Ol i kisim 10-pela kamel i go wantaim ol na ol kamel i karim ol kaikai na ol presen. Hau bai Elieser i save long meri em bai makim bilong maritim Aisak? Taim Elieser na ol narapela wokboi i kamap long Haran, ol i malolo long wanpela hulwara bikos Elieser i save olsem klostu nau ol manmeri bai kam bilong pulimapim wara. Em i beten long Jehova na i tok: ‘Sapos mi askim wanpela meri long givim mi wara, na em  i givim wara long mi na long ol kamel, mi bai save olsem em meri yu makim.’

Orait yangpela meri Rebeka i kam long hulwara. Baibel i tok em i luk nais tru. Elieser i askim em long givim em sampela wara bilong dring. Na Rebeka i bekim tok olsem: ‘Bikman, yu dring. Bai mi givim wara long ol kamel bilong yu tu.’ Tingim! Ol kamel i save dring planti wara, olsem na Rebeka i mas pulimapim wara planti taim tru. Yu inap lukim long piksa olsem em i wok hat tru?— Elieser i kirap nogut long hau Jehova i bekim beten bilong em.

Elieser i givim planti gutpela presen long Rebeka. Na Rebeka i kisim Elieser na ol wokboi i go long haus bilong famili bilong em. Elieser i stori long as na Abraham i salim em i kam na hau Jehova i bekim beten bilong em. Famili bilong Rebeka i amamas long larim Rebeka i maritim Aisak.

Rebeka i go wantaim Elieser long Kenan bilong maritim Aisak

Tasol yu ting Rebeka i gat laik long maritim Aisak?— Rebeka i save olsem Jehova i salim Elieser i kam. Olsem na taim famili bilong Rebeka i askim em sapos em i laik go long Kenan na maritim Aisak, em i tok, “Yes, bai mi go.” Orait em i go wantaim Elieser. Taim ol i kamap long Kenan, em i maritim Aisak.

Rebeka i mekim samting Jehova i laik em i mas mekim, olsem na Jehova i blesim em. Planti yia bihain, Jisas i kamap long lain tumbuna bilong em! Sapos yu bihainim pasin bilong Rebeka na amamasim Jehova, em bai blesim yu tu.

RITIM LONG BAIBEL BILONG YU

  • Stat 12:4, 5; 24:1-58, 67