Lukim dispela liklik boi long piksa. I luk olsem em i stap wanpis na em i pret, a? Yu save pilim olsem?— Olgeta man i save pret sampela taim. Baibel i stori long ol pren bilong Jehova em ol tu i bin pilim olsem ol i stap wanpis na ol i pret. Wanpela bilong ol em Elaija. Yumi laik save long stori bilong em.

Jesebel i laik kilim i dai Elaija

Planti yia paslain long Jisas i bon, Elaija i bin stap long Israel. King bilong Israel, em Ahap, i no lotuim God tru em Jehova. Ahap na meri bilong em Jesebel i lotuim giaman god Bal. Olsem na planti manmeri long Israel tu i kirap long lotuim Bal. Kwin Jesebel em i meri nogut na em i laik kilim i dai ol manmeri i lotuim Jehova, na em i laik kilim i dai Elaija tu! Yu save Elaija i mekim wanem?—

Elaija i ranawe! Em i go longwe tru long wanpela deset na hait insait long  keiv. Yu ting wai na em i mekim olsem?— Yes, em i pret. Tasol Elaija i no ken pret. Wai? Bikos em i save olsem Jehova inap helpim em. Bipo Jehova i bin soim strong bilong em long Elaija. Wanpela taim, Jehova i harim beten bilong Elaija na salim paia i kam daun long heven. So Jehova inap helpim Elaija!

Hau na Jehova i helpim Elaija?

Taim Elaija i stap long keiv, Jehova i toktok long em na em i askim em: ‘Yu mekim wanem long hia?’ Elaija i tok: ‘Mi wanpela tasol i lotuim yu. Mi wanpis tasol na mi pret long ol man bai kilim mi i dai.’ Elaija i ting ol i kilim i dai olgeta wokman bilong Jehova. Tasol Jehova i tokim Elaija: ‘Nogat, dispela i no tru. I gat 7,000 manmeri i lotu long mi yet. Yu mas strongim bel. I gat planti wok moa mi laik bai yu mekim!’ Yu ting Elaija i amamas long harim dispela tok?—

Yu kisim wanem skul long stori bilong Elaija?— Yu no ken pilim olsem yu stap wanpis na yu pret. Yu gat ol pren em ol i laikim Jehova na ol i laikim yu tu. Na tu, Jehova i gat bikpela strong na oltaim em bai helpim yu! Yu amamas long save olsem Jehova i stap wantaim yu long olgeta taim?—

RITIM LONG BAIBEL BILONG YU