Yu save go long husat taim yu pret?— Ating bai yu go long papamama bilong yu long kisim helpim. Tasol i gat wanpela man i ken helpim yu. Em i gat bikpela strong moa winim olgeta man. Yu save em i husat?— Yes, em God Jehova. Yumi ken stori long wanpela yangpela man long Baibel, nem bilong em Devit. Em i save olsem olgeta taim Jehova bai helpim em, so em i no pret.

Kirap long taim Devit i bebi yet, papamama bilong em i skulim em long laikim Jehova. Dispela i helpim Devit na em i no pret taim ol samting nogut i kamap long em. Em i save olsem Jehova em i Pren bilong em na Em bai helpim em. Wanpela taim, Devit i lukautim ol sipsip na traipela laion i kam kaikai wanpela sipsip na pulim sipsip i go! Yu save Devit i mekim wanem? Em i ranim laion i go na em i kilim laion i dai! Na long narapela taim, Devit i kilim i dai wanpela bea taim bea i laik kaikai ol sipsip bilong em! Yu ting husat i helpim Devit?— Yes, em Jehova.

Tasol i gat narapela taim we Devit i strongim bel na em i no pret. Lain Israel i pait wantaim wanpela lain, nem bilong ol Filistia. Wanpela soldia bilong ol Filistia i longpela na traipela man tru, em i olsem wanpela jaient! Nem bilong em Goliat. Dispela jaient i tok pani long ol soldia bilong Israel na long Jehova. Goliat i tok ol soldia bilong Israel i no fit long kam pait long em. Olgeta lain Israel i pret tru long pait long em. Taim Devit i harim dispela, em i tokim Goliat: ‘Mi bai pait long yu! Jehova bai helpim mi na mi bai winim yu!’ Yu ting Devit i strongim bel na em i no pret?—Yes, em i strongim bel na em i no pret. Yu laik save long wanem samting i kamap bihain?

Devit i kisim katapel bilong em na 5-pela ston, na em i go pait long dispela jaient. Taim Goliat i lukim olsem Devit i yangpela man tasol, em i tok pani long Devit. Tasol Devit i tokim em: ‘Yu holim bainat na spia na yu kam pait long mi. Tasol mi kam pait long yu long nem bilong Jehova!’ Orait, em i putim wanpela  ston long katapel bilong em na ran i go long Goliat na tromoi ston i go stret long em. Ston i paitim Goliat long poret bilong em! Dispela jaient i pundaun i go daun long graun na em i dai! Ol Filistia i pret nogut tru na olgeta i ranawe. Husat i helpim yangpela man Devit long daunim dispela jaient?— Jehova i helpim Devit bikos Em i gat bikpela strong moa winim dispela jaient!

Devit i no pret bikos em i save olsem Jehova bai helpim em

Yu kisim wanem skul long stori bilong Devit?— Jehova i gat bikpela strong moa winim olgeta man. Na em i Pren bilong yu. So taim yu pret, tingim olsem Jehova inap helpim yu na yu bai strongim bel na yu no pret!

RITIM LONG BAIBEL BILONG YU

  • Song 56:3, 4

  • 1 Samuel 17:20-54