Yumi ken kisim save long wanpela yangpela man husat i seivim laip bilong ankol bilong em. Ankol bilong dispela yangpela man em aposel Pol. Yumi no save long nem bilong em, tasol yumi save olsem em i gat strongpela bel. Yu laik harim stori bilong em?—

Pol i stap kalabus long Jerusalem. Ol i arestim em bikos em i autim tok long Jisas. Sampela man nogut i heitim Pol, olsem na ol i plen long kilim em i dai. Ol i tok: ‘Yumi ken askim komanda bilong ami long tokim ol soldia long bringim Pol i kam long kot. Bai yumi hait long rot, na taim Pol i kam, bai yumi kilim em i dai!’

Ankol bilong Pol i tokim Pol na komanda bilong ami long dispela plen bilong ol man long kilim i dai Pol

Ankol bilong Pol i harim stori long dispela plen. Em bai mekim wanem? Em i go long haus kalabus na tokim Pol long dispela samting. Olsem na Pol i tok long em i mas tokim komanda bilong ami long dispela plen nogut. Yu ting em isi long ankol bilong Pol long toktok wantaim komanda?— Nogat, bikos komanda em i wanpela bikman. Tasol ankol bilong Pol i strongim bel na em i toktok wantaim komanda.

Komanda i save pinis long samting em bai mekim. Em i kisim wanpela ami i gat klostu 500 soldia long en bilong was long Pol! Em i tokim ol long kisim Pol i go long Sisaria long dispela nait. Yu ting Pol i go kamap gut?— Yes, em i no kisim bagarap.

Yu kisim wanem skul long dispela stori?— Yu tu i ken strongim bel olsem ankol bilong Pol. Yumi mas strongim bel taim yumi tokim ol narapela long Jehova. Bai yu strongim bel na wok yet long tokim ol narapela long Jehova?— Sapos yu mekim olsem, yu inap helpim ol man long abrusim bagarap.