Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Skulim Ol Pikinini Bilong Yu

Skulim ol pikinini bilong yu

Tok i Go Pas

Ol tok bilong Buk Lo inap helpim na stiaim yu taim yu mekim bikpela long ol pikinini bilong yu.

Yumi Amamas Long Save Long Wanpela Tok Hait

Baibel i kolim wanpela bikpela tok hait olsem “tok hait holi.” Yu laik save moa long dispela tok hait?

Rebeka i Laik Amamasim Jehova

Yumi mas mekim wanem bilong stap olsem Rebeka? Ritim stori bilong em na kisim sampela save moa long em.

Rahap i Bilip Long Jehova

Kisim save long hau God i seivim Rahap na famili bilong em long taim Jeriko i bagarap.

Em i Mekim Papa Bilong Em na Jehova i Amamas

Pikinini meri bilong Jepta i truim wanem tok promis? Olsem wanem yumi ken bihainim pasin bilong em?

Samuel i Wok Yet Long Mekim Pasin i Stret

Olsem wanem yu inap bihainim pasin bilong Samuel na mekim pasin i stret maski ol narapela i mekim ol pasin nogut?

Devit i Strongim Bel na Em i No Pret

Ritim dispela stori long Baibel long save wanem samting i mekim na Devit i strongim bel na em i no pret.

Yu Save Pilim Olsem Yu Stap Wanpis na Yu Pret?

Jehova i tok wanem long Elaija taim em i pilim olsem em i stap wanpis? Yu kisim wanem skul long stori bilong Elaija?

Josaia i Gat Ol Gutpela Pren

Baibel i stori olsem Josaia i wok strong long bihainim pasin i stret. Painimaut hau na ol pren bilong em i bin helpim em.

Jeremaia i Autim Yet Tok Bilong Jehova

Ol man i lap na belhat long Jeremaia, tasol wai na em i autim yet tok bilong God?

Oltaim Jisas i Save Bihainim Tok

Sampela taim i hatwok long bihainim tok bilong papamama bilong yu. Kisim save long hau stori bilong Jisas i ken helpim yu.

Ol i Raitim Stori Bilong Jisas

Kisim save long 8-pela man husat i bin raitim Baibel em ol i stap long taim bilong Jisas na ol i raitim stori bilong em.

Ankol Bilong Pol i Strongim Bel

Dispela yangpela man i seivim laip bilong ankol bilong em. Em i mekim wanem samting?

Timoti i Laik Helpim Ol Man

Yu ken mekim wanem na ol gutpela samting i ken painim yu wankain olsem Timoti?

Wanpela Kingdom Bai Bosim Graun Olgeta

Taim Jisas i bosim graun, i stap bilong ol manmeri bai olsem wanem? Yu laik stap long dispela Paradais?