(2 Timoti 3:16, 17)

 1. 1. Tok Blong God i olsem lait,

  Soim rot long taim tudak.

  Yumi mas bihainim ol tok,

  Em bai mekim yumi stap fri.

 2. 2. God i givim tok blong em,

  Skulim man long lo blong God.

  Rait Holi i ken strongim man,

  Skulim na mekim samting stret.

 3. 3. Yumi kisim save long

  Pasin laikim bilong God.

  Oltaim ritim Tok Blong God

  Na bai yumi stap gut long rot.

(Lukim tu Sng. 119:105; Prov. 4:13.)