(Hibru 13:15)

 1. 1. Yu pilim amamas

  long autim tok, skulim man,

  Na givim bel long helpim

  man i gat gutpla bel.

  Taim yu mekim olsem,

  God bai blesim wok blong yu.

  Em i save long ol man

  em ol i painim em.

  (SINGSING GEN)

  Yumi belgut na amamas,

  na givim bel, tingting, na maus.

  Olsem na yumi ken givim

  ofa inap oltaim.

 2. 2. Yu pilim amamas

  taim yu mekim tok i stret

  Long man i gat gutpla bel

  em inap kisim laip.

  Sampela man i les,

  sampela i lusim rot.

  Yumi stap olsem witnes

  na autim nem blong God.

  (SINGSING GEN)

  Yumi belgut na amamas,

  na givim bel, tingting, na maus.

  Olsem na yumi ken givim

  ofa inap oltaim.

 3.  3. Yu pilim amamas,

  Em i givim wok long yu,

  God yet i sambai long yu

  long mekim wok blong em.

  Autim tok, skulim man,

  mekim ol gutpela tok,

  Painim ol gutpela man

  long haptaim i stap yet.

  (SINGSING GEN)

  Yumi belgut na amamas,

  na givim bel, tingting, na maus.

  Olsem na yumi ken givim

  ofa inap oltaim.