(Revelesen 14:6, 7)

 1. 1. Tok tru blong Kingdom i stap hait longpela taim.

  Tok tru long Krais Jisas kamap ples klia long nau.

  Jehova em i gat pasin marimari

  Olsem na em i tingim hevi bilong man.

  Em laik bilong em long Jisas mas bosim graun;

  Wok bos blong Kingdom bai kamap taim God i makim.

  Na em bai givim meri long Pikinini,

  Em liklik lain i stap long heven wantaim em.

 2. 2. Bipo yet ol man save long Kingdom gutnius.

  God i laik bai nau ol man i kliagut long en.

  Ol ensel bilong em i wok wantaim yumi,

  Blong helpim yumi autim tok blong Kingdom nau.

  Yumi gat gutpela wok bilong mekim nau

  Long litimapim gutpela nem tru bilong God.

  Yumi amamas long stap Witnes bilong em

  Na telimautim gutnius long olgeta lain.